Příbalový Leták

Antithrombin Iii Baxalta

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA 500IU (1000 IU)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


ANTITHROMBIN III BAXALTA Prášek a rozpouštědlo pro infuzní roztok Antithrombinum III


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


500 IU (1000 IU)

Jedna injekční lahvička obsahuje 500 IU* (1000 IU*) antithrombinum III.

Po rekonstituci jeden ml roztoku obsahuje přibližně 50 IU antithrombinum III.

* Jedna mezinárodní jednotka (IU) aktivity antithrombinum III odpovídá množství antithrombinum III v jednom mililitru normální lidské plazmy.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Glukóza, chlorid sodný, dihydrát natrium-citrátu, trometamol, voda na injekci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Prášek a rozpouštědlo pro infuzní roztok Obsah balení:

1 inj. lahvička s 500 IU (1000 IU) antithrombinum III (prášek) 1 inj. lahvička s 10 ml (20 ml) vody na injekci (rozpouštědlo)

Další příslušenství:

-    1 převodní jehla

-    1 filtrační jehla

-    1 zavzdušňovací jehla

-    1 jehla k jednorázovému použití

-    1 infuzní set


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Ihned po rekonstituci podávejte pomalou intravenózní infuzí (max. 5 ml/min).


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v chladničce (2 - 8 °C).

Chraňte před mrazem. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Do 30.11.2016

Baxter AG Industriestrasse 67 A-1221 Vídeň Rakousko

Od 1.12.2016

Baxalta Innovations GmbH Industriestrasse 67, A-1221 Vídeň, Rakousko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


16/144/89-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ 16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


ANTITHROMBIN III BAXALTA Prášek pro infuzní roztok Antithrombinum III

~2.    ZPŮSOB PODÁNÍ


Intravenózní podání po rekonstituci přiloženou vodou na injekci.


3. POUŽITELNOST


Použitelné do:

4 ČÍSLO ŠARŽE


č.š.:


5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


500 IU (1000 IU) 6 JINÉ


logo


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITRNÍM OBALU ŠTÍTEK LAHVIČKY S ROZPOUŠTĚDLEM


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Voda na injekci

~2.    ZPŮSOB PODÁNÍ


Rozpouštědlo k rekonstituci prášku.


3. POUŽITELNOST


EXP

4 ČÍSLO ŠARŽE


č.š.:


5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


10 ml (20 ml) 6 JINÉ


logo