Příbalový Leták

Antistax 360 Mg Potahované Tablety

sp.zn.sukls88578/2014

Příbalová informace: informace pro uživatele

ANTISTAX 360 mg potahované tablety

Vitis viniferae folii extractum aquosum siccum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

-    Pokud se do dvou týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1.    Co je ANTISTAX 360 mg potahované tablety a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ANTISTAX 360 mg potahované tablety užívat

3.    Jak se ANTISTAX 360 mg potahované tablety užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak ANTISTAX 360 mg potahované tablety uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek ANTISTAX 360 mg potahované tablety a k čemu se používá

ANTISTAX 360 mg potahované tablety je venofarmakum, přírodní lék k prevenci a léčbě chronické žilní nedostatečnosti, stabilizující funkci žil a kapilár a příznivě působící při křečových žilách a zánětech žil.

Výtažek z červených listů vinné révy a v něm obsažené flavonoidy, chrání vnitřní stěnu cév, zvyšuje elasticitu a pevnost cévní stěny, normalizuje cévní propustnost. Brání tvorbě otoků, zmenšuje již existující otoky a další příznaky jako jsou pocity únavy, tíhy, tlaku, mravenčení a bolestí dolních končetin. Má protizánětlivý účinek.

ANTISTAX 360 mg potahované tablety se užívá u dospělých k prevenci a léčbě příznaků chronické žilní nedostatečnosti, které se objevují obvykle v souvislosti s výskytem křečových žil, zahrnující otoky v dolní části lýtek, pocity únavy, tíhy, tlaku, mravenčení a bolesti dolních končetin.

Chronické žilní onemocnění (nejčastějšími příznaky jsou: bolest, pocit napětí, pálení, svědění, pocity mravenčení, svědění, křeče, otoky, křečové žíly) je onemocnění často dědičné. Zároveň k jeho rozvoji přispívají např. sedavé zaměstnání, dlouhé stání a/nebo nadváha.

Aby se zabránilo dalšímu rozvoji onemocnění, je důležité začít s preventivními opatřeními, jakmile se objeví první příznaky jako otoky v dolní části končetin či těžké unavené nohy.

Při silnějších obtížích, zvláště při neustupujících výrazných otocích a bolestech dolních končetin doporučujeme navštívit lékaře.

Pokud se do dvou týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ANTISTAX 360 mg potahované tablety užívat

Neužívejte ANTISTAX 360 mg potahované tablety

•    jestliže jste alergický(á) na suchý vodný extrakt z červených listů vinné révy nebo na kteroukoli další složku přípravku ANTISTAX 360 mg potahované tablety (uvedenou v bodě 6).

•    jestliže jste mladší než 18 let.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku ANTISTAX 360 mg potahované tablety se poraďte s lékařem nebo lékárníkem.

Pokud se objeví zánět kůže, zánět žil (zarudnutí, bolestivost, otok v oblasti žíly), ztvrdnutí podkožního vaziva, silná bolest v končetině (končetinách), ulcerace (vřed), náhlý otok jedné nebo obou končetin, známky nedostatečnosti srdce nebo ledvin (jako je dušnost a/nebo otoky obličeje či okolí očí), musíte vyhledat lékaře. Přetrvávající otok obou končetin může mít jiné příčiny a musí být vyšetřen lékařem.

V případě nedostatečného nebo neuspokojivého účinku po dvou týdnech léčby vyhledejte lékaře, protože obtíže mohou mít jinou příčinu.

Děti a dospívající

Jelikož nejsou k dispozici dostatečné bezpečnostní údaje, podávání přípravku dětem a dospívajícím do 18 let věku se nedoporučuje.

Další léčivé přípravky a ANTISTAX 360 mg potahované tablety

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste užíval(a) v nedávné době nebo které možná budete užívat.

Nebyly provedeny žádné studie interakcí.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte, že můžete být těhotná nebo plánuje otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Protože nebyly prováděny klinické zkoušky u těhotných a kojících žen, užívání přípravku ANTISTAX 360 mg potahované tablety během těhotenství a kojení se nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny.

Důležité informace o některých složkách přípravku ANTISTAX 360 mg potahované tablety

Potahované tablety ANTISTAX 360 mg neobsahují glukosu, proto jsou vhodné i pro diabetiky.

3. Jak se ANTISTAX 360 mg potahované tablety užívá

Vždy užívejte přípravek ANTISTAX 360 mg potahované tablety přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí a starší pacienti

Doporučená dávka přípravku je 1 potahovaná tableta 1x denně ráno před snídaní.

Pro rychlejší nástup účinku a dosažení rychlejší úlevy lze během prvních 3 týdnů léčby celkovou denní dávku zvýšit až na 720 mg denně, tj. 2 tablety ANTISTAX 360 mg potahované tablety 1x denně ráno před snídaní.

Doporučená délka léčby je 12 týdnů. Po zahájení léčby může trvat 2 až 3 týdny, než se projeví léčebný účinek. Po poradě s lékařem je možná dlouhodobá léčba.

Tablety se polykají celé, před jídlem, zapíjejí se odpovídajícím množstvím tekutiny.

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší po dvou týdnech léčby, musíte se poradit s lékařem. Přípravek ANTISTAX 360 mg potahované tablety může být užíván bez porady s lékařem po dobu 3 měsíců. Pokud se Vaše příznaky zhoršují nebo se nezlepší, je třeba vyhledat lékaře, protože vznik otoků může mít jinou příčinu.

Jestliže jste užil(a) více přípravku ANTISTAX 360 mg potahované tablety, než jste měl(a)

Pokud jste užil(a) větší množství přípravku ANTISTAX 360 mg potahované tablety než jste měl(a), oznamte to svému lékaři. Ten může případně rozhodnout další nutná opatření. Pravděpodobně může dojít k zesílení níže uvedených nežádoucích účinků.

Ačkoliv byly hlášeny ojedinělé případy předávkování, nebyly hlášeny žádné závažné nežádoucí účinky v souvislosti s léčbou přípravkem ANTISTAX 360 mg potahované tablety.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek ANTISTAX 360 mg potahované tablety

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Užívá se následující vyjádření četnosti výskytu nežádoucích účinků:

Méně časté: více než 1 z 1000 pacientů, ale méně než 1 ze 100 pacientů;

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Méně časté: nevolnost, žaludeční obtíže a další příznaky týkající se trávicího systému, svědivá vyrážka, kopřivka Není známo: přecitlivělost

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl. cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek ANTISTAX 360 mg potahované tablety uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 30°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Vyjímejte tablety z blistru až těsně před použitím.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Přípravek ANTISTAX 360 mg potahované tablety nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „Použitelné do:“ a blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek ANTISTAX 360 mg potahované tablety obsahuje

1 potahovaná tableta obsahuje:

-    Léčivou látkou je Vitis viniferae folii extractum aquosum siccum (4-6:1) 360 mg (extrahováno vodou). Vitis viniferae folii extractum je výtažek z červených listů vinné révy.

-    Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulosa, sodná sůl kroskarmelosy, hydrogenfosforečnan vápenatý, krospovidon, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, hypromelosa, glycerol-tristearát, oxid titaničitý (E 171), mastek, červený oxid železitý (E 172)

Jak přípravek ANTISTAX 360 mg potahované tablety vypadá a co obsahuje toto balení

Hnědavě červené, podlouhlé, bikonvexní potahované tablety bez půlicí rýhy, na lomu s hnědými až červenohnědými skvrnami na hnědobílém mramorovaném podkladu.

Velikost balení: 30 nebo 60 tablet Al/PVC/PVDC blistr, krabička

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein, Německo Výrobce:

Delpharm Reims, Reims, Francie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována : 17.12.2014

4