Příbalový Leták

Anastrad 1 Mg Potahovaná Tableta

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU    ~

Anastrad 1mg potahovaná tableta

Anastrozolum

2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK    ~

1 potahovaná tableta obsahuje anastrozolum 1 mg

3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK    ~

Obsahuje laktosu, aj. Podrobnější informace v příbalové informaci. J    LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Potahované tablety 10 potahovaných tablet 28 potahovaných tablet 30 potahovaných tablet 56 potahovaných tablet 84 potahovaných tablet 98 potahovaných tablet 100 potahovaných tablet


5 ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18 61118 Bad Vilbel Německo


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO


Reg. č.: 44/368/09-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


Užívejte přesně podle pokynů lékaře.


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Anastrad 1mg


minimální údaje uvadene na blistrech nebo stripech

BLISTRY - PVC/Al blistry_

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Anastrad 1mg potahovaná tableta

Anastrozolum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

STADAArzneimittel AG

3.    POUŽITELNOST

EXP

4.    ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

5 JINÉ

3