Příbalový Leták

Analergin

Informace pro variantu: Potahovaná Tableta (90,10mg), Potahovaná Tableta (7,10mg), Potahovaná Tableta (50,10mg), Potahovaná Tableta (30,10mg), Potahovaná Tableta (10,10mg), zobrazit další variantu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Kartónová krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Analergin

10 mg

potahované tablety Cetirizini dihydrochloridum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna potahovaná tableta obsahuje cetirizini dihydrochloridum 10 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje monohydrát laktosy. Další pomocné látky viz příbalová informace.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


7/10/30/50/90 potahovaných tablet 5 ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11.    NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Radlická 3185/1c, 15000 Praha 5, Česká republika

12.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 24/326/02-C

13.    ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15.    NÁVOD K POUŽITÍ

Ke zmírnění příznaků alergické rýmy a chronické kopřivky nejasného původu. Dávkování:

Dospělí a dospívající starší 12 let užívají 1x denně 1 tabletu.

Děti od 6 do 12 let užívají 2x denně 1/2 tablety.

16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU

Analergin

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - 2D ČÁROVÝ KÓD


Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - DATA ČITELNÁ OKEM

Neuplatňuje se.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

PVC/PVdC/Al blistr


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Analergin

10 mg

potahované tablety Cetirizini dihydrochloridum

2 NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


TEVA (logo)


3. POUŽITELNOST


Použitelné do:

4 ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže:


5. JINÉ