Příbalový Leták

Analergin Neo 5 Mg

Informace pro variantu: Potahovaná Tableta (28 Ii,5mg), Potahovaná Tableta (40 Ii,5mg), Potahovaná Tableta (60 Ii,5mg), Potahovaná Tableta (90 Ii,5mg), Potahovaná Tableta (112 Ii,5mg), Potahovaná Tableta (120 Ii,5mg), Potahovaná Tableta (30 Ii,5mg), Potahovaná Tableta (56 Ii,5mg), Potahovaná Tableta (30x1 Ii,5mg), Potahovaná Tableta (70 Ii,5mg), Potahovaná Tableta (50 Ii,5mg), Potahovaná Tableta (100 Ii,5mg), zobrazit další 2 varianty

Sp.zn.sukls111800/2014

SOUHRN ÚDAJU O PŘÍPRAVKU

1.    NÁZEV PŘÍPRAVKU

Analergin Neo 5 mg potahované tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje levocetirizini dihydrochloridum 5 mg (odpovídá 4,2 mg levocetirizinum).

Pomocná látka se známým účinkem: jedna potahovaná tableta obsahuje 63,5 mg monohydrátu laktosy. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

Bílé až téměř bílé, potahované tablety oválného tvaru. Na jedné straně tablet je vyraženo „LC5“ a na druhé straně jsou tablety hladké.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1.    Terapeutické indikace

Symptomatická léčba alergické rinitidy (včetně perzistující alergické rinitidy) a chronické idiopatické urtikárie.

4.2.    Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dospělí a mladiství od 12-ti let

Doporučená denní dávka je 5 mg (1 potahovaná tableta).

Starší pacienti

U starších pacientů se středně těžkou až těžkou poruchou renálních funkcí se doporučuje upravit dávkování (viz bod níže Pacienti s poruchou funkce ledvin).

Pediatrická populace

Děti od 6-ti do 12-ti let

Doporučená denní dávka je 5 mg (1 potahovaná tableta).

Děti od 2 do 6-ti let

Analergin Neo 5 mg se nedoporučuje podávat dětem ve věku 2 - 6 let, protože potahované tablety nedovolují odpovídající úpravu dávkování. Doporučuje se použít lékovou formu vhodnou pro děti.

Pacienti s poruchou funkce ledvin

Intervaly podávání se musí individuálně upravit podle renálních funkcí. Úpravu dávkování je možné určit podle následující tabulky. Pro použití této tabulky je třeba stanovit clearance kreatininu (CLGr) v ml/min. CLCr (ml/min) lze vypočítat z hodnoty sérového kreatininu (mg/dl) pomocí následujícího vzorce:

[140 - věk(roky)] x hmotnost (kg)

CLcr= - (x 0.85pro ženy)

72 x kreatinin v séru (mg/dl)

Úprava dávkování u pacientů s poškozenými rená

lními funkcemi

Skupina

Clearance kratininu (ml/min)

Dávka & Frekvence

Normální funkce ledvin

> 80

1 tableta jednou denně

Lehká porucha funkce ledvin

50-79

1 tableta jednou denně

Středně těžká porucha funkce ledvin

30-49

1    tableta jednou za

2    dny

Těžká porucha funkce ledvin

< 30

1 tableta jednou za 3 dny

Konečné stadium renální choroby - pacienti na dialýze

< 10-

kontraindikováno

U pediatrických pacientů, kteří mají sníženou funkci ledvin, je třeba upravit dávkování individuálně s ohledem na renální clearance a tělesnou hmotnost. Specifické údaje pro děti s poškozením ledvin nejsou k dispozici.

Pacienti s poruchou funkce jater

U pacientů s izolovanou poruchou jater není potřeba žádná úprava dávkování. U pacientů s poruchou funkce jater i ledvin se doporučuje úprava dávkování (viz výše Pacienti s poruchou funkce ledvin).

Délka podávání

Intermitentní alergická rýma (příznaky přítomny < 4 dny/týden nebo méně než 4 týdny) by měla být léčena v závislosti na onemocnění a jeho historii; léčba se může ukončit, jakmile příznaky vymizí a může začít, když se příznaky znovu objeví. V případě perzistující alergické rýmy (příznaky přítomny > 4 dny/týden a déle než 4 týdny) může být pacientovi navržena pokračovací léčba během celého období expozice alergenům. V současné době jsou klinické zkušenosti s podáváním 5 mg levocetirizinu ve formě potahovaných tablet po dobu 6 měsíců. Jsou dostupné výsledky jednoroční klinické studie s racemátem u pacientů s chronickou kopřivkou a chronickou alergickou rýmou.

Způsob podání

Potahované tablety se musí užívat perorálně, polykají se celé, zapíjejí se tekutinou a mohou se užívat během jídla nebo nezávisle na jídle. Doporučuje se podávání v jedné denní dávce.

4.3.    Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku levocetirizin nebo jiné piperazinové deriváty nebo jakoukoli pomocnou látku.

Pacienti se závažnou poruchou funkce ledvin s hodnotou clearance kreatininu nižší než 10 ml/min.

4.4.    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Podávání tablet levocetirizinu dětem do 6 let se nedoporučuje, protože tato léková forma neumožňuje vhodnou úpravu dávkování. Doporučuje se použít lékovou formu vhodnou pro děti.

Opatrnosti je třeba při současném požívání alkoholu (viz bod 4.5).

Pediatrická populace

Podávání levocetirizinu dětem do 2 let se nedoporučuje.

Pacienti se vzácně se vyskytující dědičnou intolerancí galaktózy, vrozeným deficitem laktázy nebo glukózovo-galaktózovou malabsorpcí by tento lék neměli užívat.

4.5.    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Interakční studie (včetně studie s induktory CYP 3A4) s levocetirizinem nebyly provedeny. Studie s racemátem (cetirizinem) prokázaly, že se nevyskytují žádné klinicky významné nežádoucí interakce s pseudoefedrinem, cimetidinem, ketokonazolem, erytromycinem, azitromycinem, glipizidem a diazepamem. Ve studii s opakovaným podáváním teofylinu (400 mg jednou denně) byl pozorován malý pokles clearance cetirizinu (16%); dostupnost teofylinu však nebyla současným podáváním cetirizinu změněna.

Stupeň absorpce levocetirizinu není ovlivněn jídlem, snižuje se však rychlost absorpce.

U citlivých pacientů může současné podávání cetirizinu nebo levocetirizinu a alkoholu nebo dalších látek s depresivním účinkem na CNS ovlivnit centrální nervový systém, třebaže bylo prokázáno, že racemát (cetirizin) nezesiluje účinek alkoholu.

4.6.    Fertilita, těhotenství a kojení

Nejsou k dispozici žádné klinické údaje o používání levocetirizinu u těhotných žen. Ve studiích prováděných na zvířatech nebyly zaznamenány žádné přímé či nepřímé škodlivé účinky na březost, embryonální / fetální vývoj, porod nebo postnatální vývoj. Při předepisování přípravku těhotným nebo kojícím ženám je třeba opatrnosti.

4.7.    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Srovnávací klinické studie neprokázaly, že levocetirizin v doporučené dávce ovlivňuje pozornost, reaktivitu nebo schopnost řídit. Přesto mohou někteří pacienti pociťovat během léčby levocetirizinem ospalost, únavu nebo slabost. Proto by měli pacienti při řízení motorových vozidel, při potenciálně nebezpečných činnostech nebo při ovládání strojů zvážit svou individuální reakci na tento lék.

4.8.    Nežádoucí účinky

Velmi časté (>1/10)

Časté (>1/100 až <1/10)

Méně časté (>1/1000 až <1/100)

Vzácné (>1/10000 až <1/1000)

Velmi vzácné (<1/10000)

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

V    terapeutických studiích u žen a mužů ve věku od 12 do 71 let mělo 15,1 % pacientů léčených 5 mg levocetirizinu alespoň jednu nežádoucí reakci ve srovnání s 11,3 % osob ve skupině, která dostávala placebo. 91,6 % těchto nežádoucích účinků bylo mírných nebo středně závažných.

V    terapeutických studiích bylo 1,0 % (9/935) pacientů vyřazeno pro nežádoucí účinky u levocetirizinu v dávce 5 mg a 1,8 % (14/771) u placeba.

Klinické terapeutické studie s levocetirizinem zahrnovaly 935 osob, které užívaly denní doporučenou dávku 5 mg. V této skupině byl zaznamenán následující výskyt častých nežádoucích účinků v 1 % nebo vyšším (časté: > 1/100, < 1/10) při podávání 5 mg levocetirizinu nebo placeba:

Označení

(WHOART)

Placebo (n = 771)

Levocetirizin 5 mg (n = 935)

Bolest hlavy

25 (3,2 %)

24 (2,6 %)

Ospalost

11 (1,4 %)

49 (5,2 %)

Sucho v ústech

12 (1,6 %)

24 (2,6 %)

Únava

9 (1,2 %)

23 (2,5 %)

Dále byly pozorovány méně často se vyskytující nežádoucí účinky (méně časté: > 1/1000, < 1/100) jako je slabost nebo bolest břicha.

Výskyt sedativních nežádoucích účinků jako je ospalost, únava a slabost byly obecně pozorovány častěji (8,1 %) při užívání levocetirizinu 5 mg než při užívání placeba (3,1 %).

Kromě výše uvedených nežádoucích účinků zaznamenaných během klinických studií se v běžné klinické praxi po uvedení přípravku na trh vyskytly velmi vzácně i následující nežádoucí účinky: Poruchy imunitního systému:

Hypersenzitivita včetně anafylaxe

Psychiatrické poruchy:

Agresivita, agitovanost

Poruchy nervového systému:

Křeče

Poruchy oka:

Poruchy vidění

Srdeční poruchy:

Palpitace

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy Dyspnoe

Gastrointestinální poruchy:

Nausea

Poruchy jater a žlučových cest:

Hepatitida

Poruchy kůže a podkožní tkáně:

Angioneurotický edém, fixní léková erupce, pruritus, kožní vyrážka, urtikárie

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně:

Myalgie

Vyšetření:

Zvýšení tělesné hmotnosti, abnormální hodnoty funkčních jaterních testů Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9. Předávkování

Příznaky

Příznakem předávkování může být ospalost u dospělých a počáteční agitovanost a neklid, následovaný ospalostí u dětí.

Opatření při předávkování

Není známo žádné specifické antidotum levocetirizinu.

Pokud dojde k předávkování, doporučuje se symptomatická nebo podpůrná léčba. Při krátkém intervalu od požití je vhodné provést výplach žaludku. Levocetirizin není účinně odstraňován hemodialýzou.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antihistaminika pro celkové podávání, deriváty piperazinu.

ATC kód: R06A E09

Mechanismus účinku

Levocetirizin, (R) enantiomer cetirizinu, je účinný a selektivní antagonista periferních Hr receptorů. Vazebné studie prokázaly, že levocetirizin má vysokou afinitu k lidským Hi-receptorům (Ki = 3,2 nmol/l). Levocetirizin má dvojnásobně vyšší afinitu ve srovnání s cetirizinem (Ki = 6,3 nmol/l). Levocetirizin se uvolňuje z H1- receptorů s poločasem 115+38 min. Po jednorázovém podání levocetirizin vykazuje 90% vazbu na receptory za 4 hodiny a 57% za 24 hodin.

Farmakodynamické účinky

Farmakodynamické studie u zdravých dobrovolníků prokázaly, že levocetirizin má v poloviční dávce účinek srovnatelný s cetirizinem jak na kůži, tak i v nose.

Farmakodynamická aktivita levocetirizinu byla studována v randomizovaných, kontrolovaných studiích:

Ve studii srovnávající účinky levocetirizinu 5 mg, desloratadinu 5 mg a placeba na histaminem vyvolané pupeny a zčervenání vedla léčba levocetirizinem k signifikantnímu poklesu tvorby kožních pupenů a zčervenání, která byla nejvyšší během prvních 12 hodin a trvala 24 hodin, (p < 0,001) ve srovnání s placebem a desloratadinem.

Nástup účinku levocetirizinu 5 mg na pylem vyvolané příznaky byl pozorován za 1 hodinu po užití léku v placebem kontrolovaných studiích v modelu alergenové provokační komory.

V    in vitro studiích (Boydenova komora a tkáňové kultury) bylo prokázáno, že levocetirizin inhibuje eotaxinem indukovanou transendotheliální migraci eosinofilů přes dermální i plicní buňky. Farmakodynamická experimentální studie in vivo (metoda kožních komůrek) prokázala u 14 dospělých pacientů 3 základní inhibiční mechanismy u levocetirizinu v dávce 5 mg ve srovnání s podáním placeba v průběhu prvních 6 hodin reakce vyvolané pylem: inhibici uvolňování VCAM-1, modulaci vaskulární permeability a pokles uvolňování eosinofilů.

Klinická účinnost a bezpečnost

Účinnost a bezpečnost levocetirizinu byla prokázána v řadě dvojitě slepých, placebem kontrolovaných klinických studií u dospělých pacientů trpících sezónní alergickou rinitidou, celoroční alergickou rhinitidou nebo perzistující alergickou rinitidou. V některých studiích vykazoval levocetirizin signifikantní zlepšení příznaků alergické rinitidy, včetně nosní obstrukce.

V    6-měsíční klinické studii s 551 dospělými pacienty (zahrnující 276 pacientů léčených levocetirizinem) trpícími perzistující alergickou rinitidou (příznaky přítomny 4 dny v týdnu alespoň

4    po sobě následující týdny) a s citlivostí na roztoče a travní pyly bylo prokázáno, že levocetirizin

5    mg byl po celou dobu trvání studie klinicky a statisticky signifikantně účinnější než placebo v úlevě od alergické rinitidy a to bez výskytu anafylaxe. Během celého trvání studie levocetirizin signifikantně zlepšoval kvalitu života pacientů.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost tablet levocetirizinu v pediatrii byla sledována ve dvou placebem kontrolovaných klinických studiích zahrnujících pacienty ve věku od 6 do 12 let trpící sezónní a celoroční alergickou rhinitidou. V obou studiích levocetirizin signifikantně zlepšil příznaky a zvýšil kvalitu života z hlediska zdravotního stavu.

V placebem kontrolované klinické studii zahrnující 166 pacientů trpících chronickou idiopatickou urtikárií bylo 85 pacientů léčeno placebem a 81 pacientů dostávalo levocetirizin 5 mg jednou denně po dobu 6 týdnů. Léčba levocetirizinem vedla k signifikantnímu poklesu závažnosti pruritu během prvního týdne a během celého období léčby ve srovnání s placebem. Levocetirizin rovněž vedl k výraznějšímu zlepšení kvality života z hlediska jejich zdravotního stavu posouzené podle Dermatology Life Quality Index ve srovnání s placebem.

Chronická idiopatická kopřivka byla studována jako model pro kopřivkové stavy. Protože je uvolňování histaminu příčinným faktorem kopřivkových stavů, očekává se účinnost levocetirizinu v symptomatické úlevě kromě chronické idiopatické kopřivky i u jiných kopřivkových stavů.

Vztah farmakokinetikv k farmakodvnamice

Účinek na histaminem indukované kožní reakce není přímou funkcí plazmatické koncentrace.

Na EKG nedochází při podávání levocetirizinu k žádnému významnému ovlivnění QT intervalu.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetický profil levocetirizinu je lineární, na dávce a čase nezávislý, s nízkou variabilitou mezi jednotlivými subjekty. Farmakokinetický profil je stejný jak po podání samotného enantiomeru tak i cetirizinu. Nedochází k žádné chirální změně v procesu absorpce a eliminace.

Absorpce

Po perorálním podání se levocetirizin rychle a ve velkém množství absorbuje. Maximální plasmatické koncentrace je dosaženo za 0,9 hodiny po podání. Ustáleného stavu je dosaženo za 2 dny. Maximální koncentrace je obvykle 270 ng/ml po podání jedné 5mg dávky a 308 ng/ml po podání opakované dávky 5 mg levocetirizinu. Stupeň absorpce není závislý na dávce a není ovlivněn příjmem potravy, ale maximální koncentrace v plasmě je potravou snížena a zpožděna.

Distribuce

U lidí nejsou k dispozici žádné údaje týkající se tkáňové distribuce ani přechodu levocetirizinu přes hematoencefalickou bariéru. U potkanů a u psů byly nalezeny nejvyšší tkáňové hladiny v játrech a v ledvinách, nejnižší v kompartmentu CNS.

Levocetirizin je z 90 % vázán na plasmatické proteiny. Distribuce levocetirizinu je omezená, protože distribuční objem je 0,4 l/kg.

Biotransformace

U lidí se metabolizuje méně než 14 % podané dávky levocetirizinu, a proto se předpokládá, že rozdíly dané genetickým polymorfismem nebo současným podáváním enzymatických inhibitorů jsou zanedbatelné. Metabolická přeměna spočívá v aromatické oxidaci, N- a O- dealkylaci a konjugaci s taurinem. Proces dealkylace je primárně zprostředkován CYP 3A4, zatímco aromatická oxidace zahrnuje mnohonásobné a/nebo neurčené CYP izoformy. Levocetirizin po perorálním podání dávky 5 mg neovlivňoval aktivitu CYP izoenzymů 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 a 3A4 při dosažených koncentracích vyšších než jsou maximální koncentrace.

Vzhledem k omezenému metabolizmu a nulovému metabolickému inhibičnímu potenciálu je interakce levocetirizinu s jinými látkami nebo naopak, nepravděpodobná.

Eliminace

Plazmatický poločas je u dospělých 7,9±1,9 hodiny. Průměrná celková tělesná clearance je 0,63 ml/min/kg. Levocetirizin a metabolity jsou vylučovány převážně močí, v průměrném množství 85,4 % podané dávky. Vylučování stolicí představuje pouze 12,9 % dávky. Levocetirizin je vylučován jak glomerulámí filtrací, tak i aktivní tubulámí sekrecí.

Porucha funkce ledvin

Tělesná clearance levocetirizinu má vztah ke clearance kreatininu. Proto se doporučuje u pacientů se středně těžkou a těžkou poruchou ledvin upravit intervaly podávání levocetirizinu na základě hodnot clearance kreatininu. U pacientů s anurií v konečném stadiu ledvinného onemocnění se snižuje celková tělesná clearance přibližně o 80 % ve srovnání se zdravými osobami. Množství levocetirizinu odstraněného standardní 4hodinovou hemodialýzou bylo < 10 %.

5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po opakovaném podávání, genotoxicity, hodnocení kancerogenního potenciálu a reprodukční a vývojové toxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1.    Seznam pomocných látek

Jádro tablety:

Mikrokrystalická celulosa Monohydrát laktosy Koloidní bezvodý oxid křemičitý Magnesium-stearát (E572).

Potahová vrstva:

Hypromelosa (E464)

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol 400.

6.2.    Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3.    Doba použitelnosti

3 roky.

6.4.    Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

6.5.    Druh obalu a obsah balení oPA/Al/PVC Al blistr

Velikost balení: 7, 10, 14, 15, 20, 21, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 70, 90, 100, 112, 120 tablet Jednodávkové blistry obsahují: 30x1 tableta

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

6.6.    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7.    DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

ratiopharm GmbH, Ulm, Německo

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO

24/506/09-C

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

24.6.2009/20.6.2012

10.    DATUM REVIZE TEXTU

30.9.2014

8/8