Příbalový Leták

Analergin Neo 5 Mg

Informace pro variantu: Potahovaná Tableta (28 Ii,5mg), Potahovaná Tableta (40 Ii,5mg), Potahovaná Tableta (60 Ii,5mg), Potahovaná Tableta (90 Ii,5mg), Potahovaná Tableta (112 Ii,5mg), Potahovaná Tableta (120 Ii,5mg), Potahovaná Tableta (30 Ii,5mg), Potahovaná Tableta (56 Ii,5mg), Potahovaná Tableta (30x1 Ii,5mg), Potahovaná Tableta (70 Ii,5mg), Potahovaná Tableta (50 Ii,5mg), Potahovaná Tableta (100 Ii,5mg), zobrazit další 2 varianty

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU - RP Krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Analergin Neo 5 mg

potahované tablety

(levocetirizini dihydrochloridum)

"2    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna potahovaná tableta obsahuje levocetirizini dihydrochloridum 5 mg. 3 SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje laktosu: další informace jsou uvedeny v příbalové informaci. 4 LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


potahované tablety

28, 30, 40, 50, 56, 60, 70, 90, 100, 112, 120 potahovaných tablet 30x1 potahovaná tableta

5 ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání.

6 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10 ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

Tl NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


ratiopharm GmbH, Ulm, Německo


12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg.č

: 24/506/09-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Analergin Neo 5 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH blistr_

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Analergin Neo 5 mg

potahované tablety

levocetirizini dihydrochloridum

2.    NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

ratiopharm GmbH

3.    POUŽITELNOST

Použitelné do:

4.    ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5.    JINÉ

3