Příbalový Leták

Amprol 12 %

AMPROL 12% sol. ad us. vet.

Summary of Product Characteristics/Souhrn údajů o přípravku

Česká republika Strana 4


PŘÍLOHA I


SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU


1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


AMPROL 120 mg/ml perorální roztok


2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ


1 ml obsahuje


Léčivá látka:

Amprolii hydrochloridum 120 mg


Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.


3. LÉKOVÁ FORMA


Perorální roztok

Čirý žlutý roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Cílové druhy zvířat


Kur domácí (kuřice, brojleři, nosnice, chovní jedinci)

Krůty.


4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat


Léčba a prevence kokcidiózy u drůbeže způsobené Eimeria spp.

U kuřat je přípravek účinný proti ekonomicky důležitým kokcidiím: E. tenella, E. acervulina, E.

praecox, E. necatrix a E. brunetti.

Střední účinnost byla prokázána proti některým kmenům E. maxima, E. brunetti a E. mitis.

U krůt je přípravek účinný proti ekonomicky důležitým kokcidiím: Eimeria adenoeides, E.

meleagridis, E. gallopavonis a E. meleagrimitis.


4.3 Kontraindikace


Nejsou známy.


4.4 Zvláštní upozornění pro každý cílový druh


Nejsou.


4.5 Zvláštní opatření pro použití


Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Úspěšná kontrola kokcidiózy závisí na úrovni řízení zoohygienických opatření v individuálním chovu. Změny teploty, vlhkosti, kvalita podestýlky, citlivost druhu kokcidií, krmivo, zdravotní stav, to vše jsou faktory ovlivňující účinnost léčby.

Zdůrazňujeme důležitost ověření citlivosti kmenů kokcidií na zvolenou účinnou látku. Určité kmeny mohou být k amproliu rezistentní. Pokud se takový kmen vyskytne, je třeba použít antikokcidikum, které je účinné. Programy v léčbě kokcidiózy by měly být konzultovány s odborníky.


Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

V průběhu aplikace přípravku nekuřte, nejezte a nepijte.

Po manipulaci s přípravkem si důkladně umyjte ruce vodou a mýdlem.

Zabraňte kontaktu přípravku s pokožkou a očima. V případě zasažení pokožky nebo očí opláchněte

exponované místo velkým množstvím vody. Pokud se dostaví potíže, vyhledejte lékařskou pomoc
a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat gumové či latexové rukavice.

Lidé se známou přecitlivělostí na amprolium by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým

přípravkem.


4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)


Přípravek má široké rozpětí bezpečnosti při používání v doporučených dávkách.


4.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky


Přípravek je bezpečný při použití u kategorie „chovná drůbež“ u kura domácího a krůt.


4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce


Nejsou známy.


4.9 Podávané množství a způsob podání


Perorální podání

Kur domácí, krůty


Způsob léčby

Dávkování

(léčivé látky

na kg živé hmotnosti)

Dávkování

(přípravku na l

pitné vody)

Délka aplikace

Počáteční léčba (lehká až

střední infekce)


10mg/kg/den


50 ml na 50 l

pitné vody


5 –7 dní

Počáteční léčba (těžká

infekce)


20mg/kg/den


50 ml na 25 l

pitné vody


5 – 7 dní

Udržovací léčba

(následující po počáteční

léčbě, jako prevence)


5mg/kg/den


50 ml na 100 l pitné vody


1 – 2 týdny

Profylaxe

5mg/kg/den

50 ml na 100 l

pitné vody

Během rizikového

období, max. 21 dní


4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné


V koncentracích 0,1% amprolia u kura domácího a 0,4% amprolia u krůt může být pozorován

polyneuritis (deficience thiaminu). Tento účinek je reverzibilní, když se thiamin podá perorálně nebo

parenterálně.


4.11 Ochranné lhůty


Maso: Bez ochranných lhůt.

Vejce: Bez ochranných lhůt.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


Farmakoterapeutická skupina: antiprotozoika, terapie protozoálních onemocnění

ATCvet kód: QP51AX09


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Amprolium poškozuje kokcidie soupeřením o thiamin v jejich metabolickém enzymovém systému tak, že interferuje s metabolismem karbohydrátů nezbytných k reprodukci nebo přežití kokcidií.


5.2 Farmakokinetické údaje


U kuřat se amprolium rychle vstřebává s Cmax dosaženou mezi 1 a 4 hodinami s následující rychlou distribucí do tkání.

Vylučuje se rychle hlavně přes exkrementy a v malém množství přes ledviny.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


6.1 Seznam pomocných látek


Kyselina sorbová

Čištěná voda


6.2 Inkompatibility


Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem.


6.3 Doba použitelnosti


Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 12 týdnů.

Naředěný přípravek ihned spotřebujte.


6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání


Uchovávejte při teplotě do 30 °C.


6.5 Druh a složení vnitřního obalu


Polyethylenová nádoba, bez vnějšího přebalu.

Balení: 1 x l litr, 1 x 5 litrů.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


MERIAL 29, Avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Francie


8. Registrační číslo(a)


96/014/04-C


9. Datum registrace/ prodloužení registrace


Datum registrace: 11. 2. 2004

Datum posledního prodloužení: 26.11.2014


10. DATUM REVIZE TEXTU


Prosinec 2015


DALŠÍ INFORMACE

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.