Příbalový Leták

Ampicillin And Sulbactam Ibi 1 G + 500 Mg Prášek Pro Injekční Roztok

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV PŘÍPRAVKU


Ampicillin and Sulbactam IBI 1 g + 500 mg prášek pro injekční roztok Ampicilinum/Sulbactamum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK


Injekční lahvička obsahuje:

Léčivé látky:

Ampicillinum natricum    1063 mg, což odpovídá 1000 mg ampicillinum

Sulbactamum natricum    547 mg, což odpovídá 500 mg sulbactamum


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


prášek pro injekční roztok 1 lahvička obsahující 1,5 g prášku 10 lahviček obsahujících 1,5 g prášku


5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Intramuskulární/intravenózní podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Pouze k jednorázovému použití.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:

Doba použitelnosti se vztahuje k neotevřenému a správně uchovávanému přípravku.


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

Po použití obal nevyhazujtedo běžného odpadu. Všechen nespotřebovaný roztok a lahvička musí být zlikvidovány v souladu s místními požadavky.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Istituto Biochimico Italiano G. Lorenzini, Aprilia, Itálie


12. REGISTRAČNÍČÍSLO


15/397/06-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMĚ


Ampicillin/Sulbactam IBI 1,5 g IM/IV


ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU ŠTÍTEK NA LAHVIČCE S PRÁŠKEM


1. NÁZEV PŘÍPRAVKU


Ampicillin and Sulbactam IBI 1 g + 500 mg prášek pro injekční roztok Ampicilinum/Sulbactamum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK


Injekční lahvička obsahuje:

Léčivé látky:

Ampicillinum natricum    1063 mg, což odpovídá 1000 mg ampicillinum

Sulbactamum natricum    547 mg, což odpovídá 500 mg sulbactamum


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


1 lahvička obsahující 1,5 g prášku


5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Intramuskulární/intravenózní podání Pouze k jednorázovému použití.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP:

Doba použitelnosti se vztahuje k neotevřenému a správně uchovávanému přípravku. 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ


NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_

Po použití obal nevyhazujte do běžného odpadu. Všechen nespotřebovaný roztok a lahvička musí být zlikvidovány v souladu s místními požadavky.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Istituto Biochimico Italiano G. Lorenzini, Aprilia, Itálie


12. REGISTRAČNÍČÍSLO


15/397/06-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ