Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Ampicilin/Sulbactam Strides 1 G/0,5 G

zastaralé informace, vyhledat novější

sp.zn.sukls177709/2014 a sukls177710/2014

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRA VKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Ampicillin/Sulbactam Strides 1 g/0,5 g Ampicillin/Sulbactam Strides 2 g/1 g

prášek pro injekční/ infuzní roztok

2.    KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Léčivé látky: sulbactamum natricum, ampicillinum natricum Ampicillin/Sulbactam Strides 1 g/0,5 g:

Jedna lahvička s 1610 mg prášku obsahuje sulbactamum natricum 547 mg, což odpovídá sulbactamum 0,5 g a ampicillinum natricum 1063 mg, což odpovídá ampicillinum 1 g. Pomocné látky: 5 mmol (115 mg) sodíku/lahvičku prášku pro injekční nebo infuzní roztok.

Ampicillin/Sulbactam Strides 2 g/1 g:

Jedna lahvička s 3220 mg prášku obsahuje sulbactamum natricum 1094 mg, což odpovídá sulbactamum 1 g a ampicillinum natricum 2126 mg, což odpovídá ampicillinum 2 g. Pomocné látky: 10 mmol (230 mg) sodíku/lahvičku prášku pro injekční nebo infuzní roztok.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.    LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro injekční nebo infuzní roztok Bílý až téměř bílý prášek

4.    KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

Ampicillin/Sulbactam Strides je určen k léčbě následujících stavů:

-    komunitní pneumonie,

-    infekce horních močových cest,

-    intraabdominální infekce,

-    gynekologické infekce (viz bod 5.1),

-    infekce kůže a měkkých tkání,

-    profylaxe infekcí spojených s břišní chirurgií.

Je třeba vzít v úvahu oficiální pokyny týkající se správného použití antibakteriálních látek.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování

Doporučená dávka pro dospělé je 3 až 12 g přípravku Ampicillin/Sulbactam Strides, v závislosti na závažnosti infekce, rozdělených do stejných jednotlivých dávek po 6 až 8 hodinách.

Pediatričtí pacienti:

Pro děti od 2 let je doporučená dávka 150 mg/kg/den (ampicilin 100 mg/kg/den + sulbaktam 50 mg/kg/den). Terapeutická dávka má být podávána ve třech až čtyřech dílčích dávkách.

Intramuskulární aplikace nemá být podávána novorozencům, kojencům a batolatům (do 2 let věku). Přípravek Ampicillin/Sulbactam Strides má být podáván výhradně intravenózně podle následujících indikací:

-    U novorozenců od druhého týdne života, kojenců a batolat do 2 let je doporučená dávka 150 mg/kg/den (ampicilin 100 mg/kg/den + sulbaktam 50 mg/kg/den). Terapeutická dávka má být podávána ve třech až čtyřech dílčích dávkách.

-    U novorozenců v prvním týdnu života je doporučená dávka 75 mg/kg/den (což odpovídá ampicilinu v dávce 50 mg/kg/den + sulbaktamu v dávce 25 mg/kg/den). Terapeutická dávka má být podávána ve dvou dílčích dávkách.

Použití u starších pacientů: Injekce ampicilinu a sulbaktamu lze podávat starším pacientům v obvyklých dávkách, bez zvláštních opatření.

Profylaxe chirurgických infekcí: injekce 1,5 až 3 g přípravku Ampicillin/Sulbactam Strides má být podávána při úvodu do anestézie, což poskytuje čas k dosažení účinné sérové a tkáňové koncentrace v průběhu operace. V případě déle trvající operace může být další dávka podána po 3 až 4 hodinách. Podávání přípravku Ampicillin/Sulbactam Strides je obvykle ukončeno 24 hodin po většině chirurgických zákroků, pokud není indikováno terapeutické použití.

Použití u pacientů s poruchou funkce ledvin:

U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (clearence kreatininu < 30 ml/min) je kinetika eliminace sulbaktamu a ampicilinu ovlivněna podobně a tudíž plazmatický poměr jednoho k druhému zůstane konstantní bez ohledu na funkci ledvin. Dávka přípravku Ampicillin/Sulbactam Strides má být u těchto pacientů podávána méně často podle běžné praxe podávání ampicilinu.

Doporučené dávkování u pacientů s poruchou funkce ledvin:

Clearance kreatininu (ml/min)

Interval mezi dávkami

>30

6 až 8 hodin

15 až 30

12 hodin

5 až 14

24 hodin

<5

48 hodin

Sulbaktam i ampicilin jsou stejnou měrou vylučovány z krevního oběhu dialýzou. Přípravek Ampicillin/Sulbactam Strides proto má být podán okamžitě po dialýze a poté v intervalech 48 hodin až do další dialýzy.

Použití u pacientů s poruchou funkce jater: Obvyklé doporučené dávkování.

Způsob podání Viz bod 6.6.

Délka používání

Doba trvání léčby závisí na průběhu onemocnění. Doba trvání léčby je obvykle 5 až 14 dnů v závislosti na závažnosti infekce. V závažných případech může léčba pokračovat delší dobu. Léčba má pokračovat ještě 48 hodin poté, co ustoupila horečka a další příznaky onemocnění.

4.3    Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivé látky (ampicilin a sulbaktam), na jiné peniciliny nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1 tohoto přípravku.

Anamnéza těžké okamžité reakce z přecitlivělosti (například anafylaxe) na jiné beta-laktamové látky (např. cefalosporin, karbapenem nebo monobaktam).

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Před zahájením léčby ampicilinem/sulbaktamem by měla být pečlivě zjištěna předchozí hypersenzitivní reakce na peniciliny, cefalosporiny nebo jiné beta-laktamové látky.

U pacientů léčených penicilinem byly hlášeny závažné a v některých případech i fatální hypersenzitivní (anafylaktoidní) reakce. Tyto reakce se častěji vyskytují u osob s anamnézou hypersenzitivity na penicilin nebo cefalosporiny a u atopických osob. V případě výskytu alergické reakce musí být léčba ampicilinem/sulbaktamem přerušena a zahájena alternativní léčba.

Závažné anafylaktické reakce vyžadují urgentní léčbu adrenalinem. V případě potřeby má být podán kyslík, intravenózní steroidy a zajištěno dýchání včetně intubace.

Před zahájením léčby penicilinem mají být pečlivě prověřeny předchozí hypersenzitivní reakce na peniciliny, cefalosporiny a jiné léky.

Ampicilin/sulbaktam nemá být podáván, pokud je podezření na infekční mononukleózu, protože s tímto onemocněním byl po použití amoxicilinu spojován výskyt morbiliformní vyrážky.

V průběhu dlouhodobé léčby (více než 14 dnů) je vhodné pravidelně monitorovat funkce orgánových systémů, včetně ledvin, jater a krvetvorby. Monitorování je velmi důležité u novorozenců a u ostatních pediatrických pacientů.

Stejně jako u každé léčby antibiotiky má lékař pozorně sledovat příznaky přemnožení necitlivých organismů (včetně plísní). Pokud se vyskytne infekce těmito organismy, má být přípravek vysazen a/nebo má být zahájena vhodná léčba.

Dlouhodobé používání může příležitostně vést k přemnožení necitlivých organismů.

Během léčby přípravkem Ampicillin/Sulbactam Strides mají být pro testování přítomnosti glukózy v moči použity enzymatické metody glukózové oxidázy, protože u neenzymatických metod se mohou objevit falešně pozitivní výsledky.

Podávání ampicilinu může snížit účinnost perorální antikoncepce. Může být zapotřebí použití dodatečných nehormonálních antikoncepčních opatření.

Kolitida spojená s antibiotiky byla hlášena téměř u všech antibakteriálních léčiv, zahrnujících mimo jiné ampicilin a sulbaktam, a závažnost může být mírná až život ohrožující (viz bod 4.8). Proto je důležité zvážit tuto diagnózu u pacientů s průjmem během podávání antibiotik nebo po něm. Pokud se vyskytne kolitida v souvislosti s antibiotiky, má být podávání přípravku Ampicillin/Sulbactam Strides okamžitě přerušeno, má být vyhledán lékař a zahájena vhodná terapie. Anti-peristaltické léky jsou v této situaci kontraindikovány.

Přípravek Ampicillin/Sulbactam Strides 1 g/0,5 g: Tento léčivý přípravek obsahuje 5 mmol (115 mg) sodíku/lahvičku prášku pro injekční nebo infuzní roztok.

Přípravek Ampicillin/Sulbactam Strides 2 g/1 g: Tento léčivý přípravek obsahuje 10 mmol (230 mg) sodíku/lahvičku prášku pro injekční nebo infuzní roztok.

To je třeba vzít v úvahu u pacientů dodržujících dietu s omezeným přísunem sodíku.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Účinky jiných léčivých přípravků:

Kyselina acetylsalicylová, indometacin a fenylbutazon snižují vylučování penicilinů.

Jiná antibiotika nebo chemoterapeutika

Ampicilin/sulbaktam nemá být kombinován s bakteriostatickými chemoterapeutiky nebo antibiotiky jako jsou tetracykliny, erythromycin, sulfonamidy nebo chloramfenikol z důvodu možného snížení účinnosti.

Aminoglykosidy jsou ampicilinem inaktivovány in vitro: proto je nutné se vyvarovat mísení aminoglykosidů s ampicilinem a sulbaktamem v infuzním roztoku. Je-li souběžná léčba nezbytná, mají být obě tyto látky podávány do různých míst v časovém intervalu nejméně jedné hodiny (viz bod 6.2).

Alopurinol

U pacientů s dnou léčených alopurinolem a současně ampicilinem/sulbaktamem se zvyšuje pravděpodobnost kožních reakcí.

Antikoagulancia

Při souběžném podávání antikoagulancií mohou být u parenterálně podávaných penicilinů pozorovány změny v agregaci krevních destiček a protrombinového času .

Methotrexát

Souběžné podávání methotrexátu a penicilinů vedlo ke snížení clearance methotrexátu a následně k toxicitě methotrexátu. Je třeba tyto pacienty pečlivě sledovat a zvážit dlouhodobé podávání leukovorinu.

Probenecid

Souběžné podávání probenecidu vede k vyšší a přetrvávající koncentraci ampicilinu a sulbaktamu v séru a ampicilinu ve žluči v důsledku inhibice renální eliminace (tubulární sekrece).

Hormonální antikoncepce

V průběhu léčby aminopeniciliny může být ve vzácných případech narušen antikoncepční účinek hormonální antikoncepce („pilulky“). Proto se doporučuje použít navíc nehormonální metody antikoncepce.

Vliv na laboratorní testy

Vysoká koncentrace ampicilinu v moči může mít za následek falešně pozitivní hodnoty glykosurie. Doporučuje se použití glukózových testů založených na enzymatických reakcích oxidázy glukózy.

4.6    Fertilita, těhotenství a kojení

Fertilita

Ve studiích na zvířatech neměl ampicilin a sulbaktam žádný vliv na fertilitu (viz bod 5.3). Těhotenství

Údaje získané u omezeného počtu těhotných žen nenaznačují žádné nežádoucí účinky ampicilinu a sulbaktamu na těhotenství nebo na zdraví plodu/novorozence. Údaje o expozici v prvním trimestru však chybí. Ve studiích na zvířatech nebyly při podávání ampicilinu a sulbaktamu pozorovány žádné teratogenní změny (viz bod 5.3). Přípravek Ampicillin/Sulbactam Strides se nemá používat v průběhu těhotenství, pokud to není nezbytně nutné.

Kojení

Ampicilin a sulbaktam jsou vylučovány do lidského mateřského mléka. Ačkoliv je vylučování obou léků nízké, může dojít u kojeného dítěte k průjmu, mykotické infekci sliznic a alergické senzibilizaci. Rozhodnutí, zda pokračovat/přestat s kojením nebo pokračovat/přestat s léčbou přípravkem Ampicillin/Sulbactam Strides, je třeba provést se zohledněním přínosu kojení pro dítě a přínosu léčby přípravkem Ampicillin/Sulbactam Strides pro ženu.

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky ampicilinu a sulbaktamu na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny. Pacienti by si však měli být vědomi, že vzhledem k nežádoucím účinkům (viz bod 4.8) může být schopnost reagovat snížena.

4.8    Nežádoucí účinky

Následující nežádoucí účinky byly pozorovány a hlášeny při léčbě ampicilinem a sulbaktamem s touto četností: velmi časté (>1/10); časté (>1/100 až <1/10); méně časté (>1/1000 až <1/100); vzácné (>1/10000 až <1/1000); velmi vzácné (<1/10000); není známo (nelze odhadnout z dostupných údajů).

Mezi nejčastější nežádoucí účinky patří bolest v místě vpichu injekce, flebitida, nauzea, zvracení, meteorismus a průjem. U silného a přetrvávajícího průjmu by měla být zvážena možnost potenciálně fatální pseudomembranózní kolitidy související s antibiotiky. V těchto případech má být podávání přípravku Ampicillin/Sulbactam Strides okamžitě přerušeno a zahájena vhodná léčba (např. perorální vankomycin 250 mg čtyřikrát denně). Léky inhibující peristaltiku jsou kontraindikovány.

Třída orgánových systémů

Četnost

Nežádoucí účinky

Infekce a infestace

Není známo

Přemnožení necitlivých organismů

Poruchy krve a lymfatického systému

Velmi vzácné

Hematocytologické změny jako reverzibilní a hemolytická anémie, trombocytopenie, eosinofilie a leukopenie. Porucha srážlivosti krve.

Poruchy imunitního systému

Vzácné

Mohou se objevit hypersenzitivní reakce jako kopřivka, horečka, makulopapulární exantém. Pokud se objeví tyto příznaky, má být léčba přerušena a konzultována s lékařem.

Okamžitá reakce v podobě kopřivky obvykle znamená pravou alergii na penicilin a vyžaduje přerušení léčby. Mohou se objevit těžké akutní hypersenzitivní reakce jako: otok obličeje, otok jazyka, otok hltanu, zúžení dýchacích cest, těžké kožní reakce jako erythema exudativum multiforme, Stevens-Johnsonův syndrom nebo toxická epidermální nekrolýza (Leyellův syndrom), tachykardie, dušnost, léková horečka, eosinofilie, sérová nemoc, hemolytická anémie, alergická vaskulitida a nefritida, hypotenze, anafylaktoidní reakce, anafylaktický šok.

Při výskytu těchto příznaků může být nezbytná okamžitá lékařská pomoc.

Kožní mykózy a penicilin mohou sdílet antigenní vlastnosti, takže hypersenzitivní reakce,

které jsou pozorovány při druhém kontaktu, mohou nastat i při prvním podání penicilinu u osoby, která trpí nebo v minulosti trpěla kožní mykotickou infekcí.

Poruchy nervového systému

Méně časté

Závratě a bolesti hlavy. Neurotoxické reakce (křeče) v případě meningitidy či epilepsie, zejména po podání vysokých dávek a při poruše funkce ledvin.

Gastrointestinální

poruchy

Časté

Může se objevit nauzea, zvracení, meteorismus a průjem. Při výskytu těžkého a přetrvávajícího průjmu, je třeba zvážit možnost pseudomembranózní kolitidy související s antibiotiky, která může být život ohrožující. V těchto případech má být podávání přípravku

Ampicillin/Sulbactam Strides okamžitě přerušeno a má být zahájena vhodná léčba (např. perorální vankomycin 250 mg čtyřikrát denně). Léky potlačující peristaltiku jsou kontraindikovány.

Poruchy jater a žlučových cest

Velmi vzácné

Přechodné a reverzibilní zvýšení transamináz (ALT, AST), bilirubinemie, abnormální hodnoty jaterních testů, žloutenka

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Méně časté

Vyrážka, svědění a jiné kožní reakce. Typická vyrážka po ampicilinu připomínající spalničky (exantém související s ampicilinem ), se objevuje 5 až 11 dnů po zahájení léčby a nemusí nutně představovat překážku následné léčby deriváty penicilinu.

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Velmi vzácné

Přechodné a mírné zvýšení kreatinfosfokinázy (CKP)

Poruchy ledvin a

Vzácné

Intersticiální nefritida,

močových cest

krystalurie při vysokých intravenózních dávkách.

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Velmi časté

Intramuskulární injekce může být následována bolestí v místě vpichu.

Časté

Intravenózní podání může být následováno flebitidou nebo bolestí v místě vpichu. Průjem.

Vzácné

Stejně jako u jiných parenterálních antibiotik byly jako primární nežádoucí účinky hlášeny bolesti v místě vpichu, zejména v souvislosti

s intramuskulárním podáním. U některých pacientů se může objevit flebitida nebo reakce v místě vpichu. Astenie, ospalost.

Nežádoucí účinky obvykle spojené se samotným ampicilinem se mohou také občas vyskytnout u kombinace ampicilin/sulbaktam: artralgie, stomatitida, černé zbarvení jazyka, agranulocytóza, dědičný angioneurotický edém, exfoliativní dermatitida a erythema multiforme a také výskyt anafylaktického šoku s hypersenzitivitou na penicilin.

4.9 Předávkování

Jsou dostupné pouze omezené zkušenosti s akutní toxicitou ampicilinu/sulbaktamu. Předávkování může vyvolat příznaky odpovídající profilu nežádoucích účinků přípravku Ampicillin/Sulbactam Strides (viz bod 4.8) V takových případech mohou být tyto popsané nežádoucí účinky pravděpodobně pozorovány častěji a v závažnější formě. Ve velmi vysokých dávkách mohou beta-laktamová antibiotika vyvolat mozkové (epileptické) záchvaty. Jelikož může být ampicilin a sulbaktam v případě předávkování odstraněn hemodialýzou, vyšší eliminace u pacientů s poruchou funkce ledvin může být dosaženo hemodialýzou.

Léčba

Sedace diazepamem při záchvatech křečí vyvolaných předávkování m.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.


5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: kombinace penicilinů, včetně inhibitorů beta-laktamáz,

ATC kód: J01CR01

Mechanismus účinku

Ampicilin je semi-syntetický aminopenicilin, který není odolný vůči beta-laktamázám. Sulbaktam je inhibitor beta-laktamázy se strukturou podobnou jako ampicilin a jiné peniciliny.

Mechanismus účinku ampicilinu je založen na inhibici syntézy bakteriální stěny (ve fázi růstu) prostřednictvím blokády proteinů vázajících penicilin (PBP), jakými jsou například transpeptidázy. To má za následek baktericidní účinek.

V kombinaci se sulbaktamem je inhibována inaktivace ampicilinu určitými beta-laktamázami Sulbaktam chrání ampicilin před degradací většinou beta-laktamáz stafylokoků a několika plazmidem kódovaných beta-laktamáz (např. TEM, OXA) a určitými chromozomálně kódovanými beta-laktamázami gramnegativních bakterií. Tyto beta-laktamázy jsou přítomny například u Escherichia coli, Klebsiella spp., Próteus mirabilis a Haemophilus influenzae. Antibakteriální spektrum účinku ampicilinu je rozšířeno na bakterie, jejichž beta-laktamázy jsou inhibovány sulbaktamem.

Vztah farmakokinetika/farmakodynamika

Účinnost závisí hlavně na časovém období, pro které zůstanou hladiny léčivé látky ampicilinu nad minimální inhibiční koncentraci mikroorganismu (MIC).

Mechanismus rezistence

Resistence na ampicilin/sulbaktam může být důsledkem následujících mechanismů:

-    Inaktivace beta-laktamázami: ampicilin/sulbaktam nemá dostatečnou účinnost proti bakteriím produkujícím beta-laktamázu, jejichž beta-laktamázy nejsou inhibovány sulbaktamem.

-    Snížená afinita PBP k ampicilinu: získaná rezistence pneumokoků a jiných streptokoků vůči ampicilinu/sulbaktamu je důsledkem změny stávajících PBP jako výsledek mutace. Methicilin (oxacillin) - rezistentní stafylokoky jsou rezistentní kvůli tvorbě dodatečné PBP se sníženou afinitou k ampicilinu a všem ostatním beta-laktamovým antibiotikům.

-    Nedostatečná penetrace ampicilinu přes vnější buněčné stěny gram-negativní bakterie může mít za následek nedostatečnou inhibici PBP.

-    Ampicilin může být aktivně vyloučen z buňky efluxní pumpou.

Částečná nebo úplná zkřížená rezistence ampicilinu/sulbaktamu existuje u penicilinů, cefalosporinů a jiných kombinací beta-laktamu a inhibitoru beta-laktamázy.

Hraniční hodnoty

Hraniční hodnoty MIC pro ampicilin/sulbaktam definovány Evropskou komisí pro testování antimikrobiální citlivosti (EUCAST).

hodnoty*

Mikroorganismus

Citlivý

Rezistentní

Enterobacteriaceae

-

> 8 mg/l

Enterococcus spp.

< 4 mg/l

> 8 mg/l

Haemophilus influenzae1

< 1 mg/l

> 1 mg/l

Moraxella catarrhalis12

< 1 mg/l

> 1 mg/l

Staphylococcus spp.

< 0,12

> 0,12

Streptococcus A, B, C G3

< 0,25

> 0,25

Streptococcus pneumoniae3

< 0,06

> 2

Gramnegativní anaeroby

< 4 mg/l

> 8 mg/l

Grampozitivní anaeroby

< 4 mg/l

> 8 mg/l

Druhově nespecifické limitní

< 2 mg/l

> 8 mg/l


1Pro účely testování citlivosti je koncentrace sulbaktamu stanovena na 4 mg/l.

Citlivost je odvozena od amoxicilin-klavunátu

3Hraniční hodnoty jsou založeny na hraničních hodnotách benzylpenicilinu Citlivost

Prevalence rezistence se může u vybraných druhů lišit geograficky a s časem a jsou nutné lokální informace o rezistenci, zejména při léčbě závažných infekcí. V případě potřeby je třeba vyhledat radu odborníka, je-li lokální prevalence rezistence taková, že je použití léčiva minimálně u některých typů infekcí sporné.

Citlivost organismů na ampicilin/sulbaktam pozorovaná v Evropských klinických studiích prováděných u dospělých a dětí s různými infekcemi je shrnuta v následující tabulce.

Je nutno poznamenat, že tyto informace jsou pouze přibližným vodítkem pravděpodobnosti, že mikroorganismus bude citlivý na přípravek Ampicillin/Sulbactam Strides.

Obecně citlivé druhy_

Aerobní grampozitivní mikroorganismy

Enterococcus faecalis

Staphylococcus aureus (citlivý na methicillin)

Streptococcus agalactiae

Streptococcuspneumonie (včetně kmenů středně citlivých na peniciliny) Streptococcus pyogenes Viridující streptokoky A

Aerobní gramnegativní mikroorganismy

Haemophilus influenzae Moraxella catarrhalis

Neisseria gonorrhoeae°

Anaerobní mikroorganismy

Bacteroides fragilis°

Fusobacterium nucleatum°

Prevotella spp.

Další mikroorganismy

Gardnerella vaginalis°_

Druhy, u nichž může být problémem získaná rezistence_

Aerobní grampozitivní mikroorganismy_


Enterococcus faecium+

Staphylococcus aureus3 Staphylococcus epidermidis+

Staphylococcus haemolyticus Staphylococcus hominis+

Aerobní gramnegativní mikroorganismy

Escherichia coli Klebsiella oxytoca Klebsiella pneumoniae Proteus mirabilis

Proteus vulgaris_

Přirozeně rezistentní organismy_

Aerobní grampozitivní mikroorganismy

Staphylococcus aureus (rezistentní na methicillin)

Aerobní gramnegativní mikroorganismy

Acinetobacter baumannii Citrobacter freundii Enterobacter cloacae Morganella morganii Pseudomonas aeruginosa Serratia marcescens Stenotrophomonas maltophilia

Další mikroorganismy

Chlamydia spp.

Chlamydophila spp.

Legionella pneumophila Mycoplasma spp.

Ureaplasma urealyticum_


°Nebyly k dispozici žádné aktuální údaje v době zveřejnění tabulky. Citlivost je převzata z primární literatury, standardních prací a terapeutických doporučení.

+ Míra rezistence je vyšší než 50 % alespoň v jedné oblasti.

A Souhrnný název pro heterogenní skupinu druhů rodu Streptococcus. Míra rezistence se může lišit v závislosti na příslušném druhu streptokoka.

” Nejsou k dispozici žádné údaje; ve studiích (starších než 5 let) je uveden podíl rezistentních kmenů >10 %.

3 Míra rezistence je < 10 % v ambulantních podmínkách.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Vysoké hladiny v séru je dosaženo jak po intravenózním tak i po intramuskulárním podání ampicilinu/sulbaktamu. Výsledky farmakokinetických studií u dobrovolníků ukazují sérové koncentrace uvedené v následující tabulce v závislosti na čase, dávce a způsobu podání:

Způsob

Dávka

15

30

1

2

4

6

8

podání

minut

minut

hodi

hodi

hodi

hodi

hodi

na

ny

ny

n

n

i. m.

0,25 g sulb.+

6

7

6

3

1

0,3

0,1

0,5 g amp.

9

12

12

6

2

0,4

0,2

i. m.

0,5 g sulb.+

8

11

12

8

3

1

0,4

1 g amp.

10

16

17

13

4

1

0,6

i. v.

0,5 g sulb.+

21

15

9

4

1

0,4

0,1

1 g amp.

39

28

14

6

1

0,4

0,2

i. v.

1 g sulb.+

51

37

21

9

2

0,7

0,3

2 g amp.

95

65

33

12

3

1

0,4

Střední sérová koncentrace (mg/l)

Vyšší vrcholové sérové koncentrace je dosaženo při intravenózní aplikaci než při intramuskulárním podání ampicilinu/sulbaktamu; biologická dostupnost ampicilinu/sulbaktamu je po intramuskulární aplikaci téměř kompletní.

Ampicilin a sulbaktam jsou také rychle distribuovány do velkého počtu tkání, tělních tekutin a sekretů.

Biologický poločas sulbaktamu a ampicilinu je asi 1 hodina u mladých dospělých a asi 2 hodiny u starších subjektů. Asi 80 % obou látek se vyloučí ledvinami 8 hodin po podání jednorázové dávky ampicilinu/sulbaktamu. Současné podávání sulbaktamu a ampicilinu nezpůsobuje klinicky významné odchylky v kinetických parametrech těchto dvou látek, pokud jsou podávány samostatně.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Předklinické údaje neukazují žádné zvláštní riziko pro člověka na základě konvenčních studií toxicity po opakovaném podávání a genotoxicity. Dlouhodobé studie pro vyhodnocení karcinogenního potenciálu nebyly provedeny. Ve studiích proveděných na potkanech a králících při dávkách až desetinásobku dávky pro člověka nebyla kombinace ampicilinu a sulbaktamu teratogenní a neměla žádné nežádoucí účinky na fertilitu (u potkana).

6.    FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1    Seznam pomocných látek

Žádné.

6.2    Inkompatibility

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou uvedeny v bodě 6.6.

Následující léčivé látky nebo roztoky k rekonstituci/ředění nemají být podávány současně:

-    Ampicillin/Sulbactam Strides nemá být mísen s krevními složkami nebo roztoky s obsahem bílkovin.

-    Z důvodu chemické inkompatibility mezi peniciliny a aminoglykosidy, která způsobuje inaktivaci aminoglykosidů, nemá být přípravek Ampicillin/Sulbactam Strides mísen

s aminoglykosidy v injekční stříkačce nebo infuzním roztoku. Obě tyto látky by měly být aplikovány do různých míst v časovém intervalu nejméně jedné hodiny.

-    Jiná antibiotika (například aminoglykosidy).

- Následující látky jsou také inkompatibilní, a proto mají být podávány odděleně:

metronidazol, injekční tetracyklinové deriváty jako je oxytetracyklin, rolitetracyklin a doxycyklin; také thiopental sodný, prednisolon, prokain 2 %; suxamethonium chlorid a noradrenalin. Viditelné známky inkompatibility jsou srážení, zákal nebo zabarvení.

6.3    Doba použitelnosti

Neotevřené lahvičky:

2 roky

Po otevření

Obsah lahvičky má být spotřebován okamžitě po prvním otevření lahvičky. Rekonstituovaný/ředěný roztok

Roztok pro intramuskulární nebo intravenózní injekce/infúze musí být použit okamžitě po naředění.

Z mikrobiologického hlediska by se měl přípravek použit ihned. Pokud nebude použit okamžitě, skladování a podmínky před použitím jsou zodpovědností uživatele.

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Neotevřené lahvičky: Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Podmínky uchovávání po prvním otevření léčivého přípravku, viz bod 6.3.

6.5    Druh obalu a obsah balení

20 ml injekční lahvička z čirého, bezbarvého skla typu I s brombutylovou pryžovou zátkou tmavě šedé barvy.

Ampicillin/Sulbactam Strides 1 g/0,5 g (lahvička s 1610 mg prášku):

Nemocniční balení s jednou lahvičkou.

Ampicillin/Sulbactam Strides 2 g/1 g (lahvička s 3220 mg prášku):

Nemocniční balení s jednou lahvičkou.

6.6    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Pokud je třeba připravit injekční nebo infuzní roztok, má to být provedeno vyškoleným zdravotnickým pracovníkem za aseptických podmínek na určeném aseptickém místě.

Intramuskulární injekce

Rekonstituujte obsah jedné lahvičky přípravku Ampicillin/Sulbactam Strides 1 g/0,5 g v

3,2 ml vody na injekci. Chcete-li předejít vzniku bolesti během injekce, je možné roztok připravit pomocí 5 mg/ml (0,5%) roztoku lidokain hydrochloridu.

Rekonstituujte obsah jedné lahvičky přípravku Ampicillin/Sulbactam Strides 2 g/1 g v 6,4 ml vody na injekci. Chcete-li předejít vzniku bolesti během injekce, je možné roztok připravit pomocí 5 mg/ml (0,5%) roztoku lidokain hydrochloridu.

Intravenózní injekce

Pro intravenózní injekci je možné obsah jedné lahvičky přípravku Ampicillin/Sulbactam Strides 1 g/0,5 g připravit s minimálně 3,2 ml vody na injekci a podat intravenózně alespoň po dobu 3 minut po kompletním rozpuštění přípravku.

Pro intravenózní injekci je možné obsah jedné lahvičky přípravku Ampicillin/Sulbactam Strides 2 g/1 g připravit s minimálně 6,4 ml vody na injekci a podat intravenózně alespoň po dobu 3 minut po kompletním rozpuštění přípravku.

Krátká intravenózní infuze

Stejně jako v případě intravenózní injekce rekonstituujte obsah jedné lahvičky přípravku Ampicillin/Sulbactam Strides 1 g/0,5 g ve vodě na injekci a pak dále nařeďte pomocí 50 až 100 ml jednoho z následujících infuzních roztoků: 9 mg/ml (0,9%) injekčního roztoku chloridu sodného, 50 mg/ml (5%) injekčního roztoku glukózy, Ringer-laktátu, 50 mg/ml (5%) glukózy v 0,45% NaCl, 100 mg/ml (10%) invertního cukru. Aplikujte dokončený roztok intravenózně během 15 až 30 minut.

V případě intravenózní injekce rekonstituujte obsah jedné lahvičky přípravku Ampicillin/Sulbactam Strides 2 g/1 g ve vodě na injekci a pak dále nařeďte pomocí 100 ml jednoho z následujících infuzních roztoků: 9 mg/ml (0,9%) injekčního roztoku chloridu sodného, 50 mg/ml (5%) injekčního roztoku glukózy, Ringer-laktátu, 50 mg/ml (5%) glukózy v 0,45% NaCl, 100 mg/ml (10%) invertního cukru. Aplikujte dokončený roztok intravenózně během 15 až 30 minut.

Rekonstituce a ředění se mají provést za aseptických podmínek. Roztok se má vizuálně zkontrolovat s ohledem na přítomnost částic a změnu barvy před podáním. Roztok se má používat pouze v případě, pokud je čirý a neobsahuje žádné částice.

Pouze k jednorázovému použití. Veškerý nepoužitý roztok zlikvidujte.

7.    DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Mylan S.A.S.

117 allée des Parcs 69 800 Saint Priest Francie

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Ampicillin/Sulbactam Strides 1 g/0,5 g : 15/704/12-C Ampicillin/Sulbactam Strides 2 g/1 g : 15/705/12-C

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

19.12.2012

10.    DATUM REVIZE TEXTU 3.12.2014