Příbalový Leták

Amoxykel L.A. 150 Mg/Ml

Package leaflet and labelling (CZ)PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

PŘÍBALOVÁ INFORMACE


AMOXYKEL L.A. 150 mg/ml injekční suspenze


1JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE


Držitel rozhodnutí o registraci:

KELA NV, St. Lenaartseweg 48, 2320 Hoogstraten, Belgie.


Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

KELA NV, St. Lenaartseweg 48, 2320 Hoogstraten, Belgie.


2NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


AMOXYKEL L.A. 150 mg/ml injekční suspenze

Amoxicillinum


3OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK


1 ml obsahuje


Léčivá látka:

Amoxicillinum (ut Amoxicillinum trihydricum): 150 mg


Pomocné látky:

Benzylalkohol (E1519) 9,0 mg

Butylhydroxytoluen (E 321) 0,2 mg


4INDIKACE


Infekční onemocnění vyvolaná mikroorganismy citlivými na amoxicillin jsou: gastrointestinální infekce, respiratorní infekce, urogenitální infekce a lokální infekce u skotu a prasat.


5KONTRAINDIKACE


- Penicilinázu produkující mikroorganismy.

- Senzitivní zvířata na penicilín.

- Zvířata, pro která není přípravek určen.


6NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


Po aplikaci se může objevit přechodné místní zduření, které samovolně vymizí.


7CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT


Skot a prasata.


8DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ


Obecná dávka je 10 mg amoxicillinu na kg živé hmotnosti nebo 1 ml na 15 kg živé hmotnosti a den.


Intramuskulární podání.


9POKYN PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ


Neaplikovat více než 20 ml přípravku na jedno místo.

Pro zvýšení prostupnosti provést masáž místa injekce.


10OCHRANNÁ LHŮTA


Maso: - Skot, telata: 15 dnů

- Prasata 42 dnů.

Mléko: 72 hodin.


11ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávat mimo dosah dětí.


Uchovávejte při teplotě do 25 °C.


Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obale.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní.

Po 1. otevření spotřebujte do: ... (pouze na vnitřní obal)


12ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ


V případě hypersensitivní a anafylaktoidní reakce podat ihned epinefrin, anti-histaminika, kortikosteroidy.


13ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


14DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE


Srpen 2012


15DALŠÍ INFORMACE


Antagonisty jsou bakteriostatická antibiotika (chloramphenicol, tetracycline aj.)


96/1033/94-C.


Pouze pro zvířata.

Pouze na veterinární předpis.


Registrované velikosti balení 100 ml, 12 x 100 ml, 250 ml, 12 x 250 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


16Datum exspirace


EXP: {měsíc/rok}


17ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE


Šarže: {číslo}


3/3