Příbalový Leták

Amoxicillin/Clavulanic Acid Mylan 500 Mg/125 Mg

ÚDAJE UVADENE NA VNĚJŠÍM A VNITRNÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Amoxicillin/Clavulanic Acid Mylan 500 mg/125 mg potahované tablety amoxicillinum/acidum clavulanicum


2 OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna potahovaná tableta obsahuje amoxicillinum trihydricum v množství odpovídajícím amoxicillinum 500 mg a kalii clavulanas v množství odpovídajícím acidum clavulanicum 125 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


potahovaná tableta

4    potahované tablety

5    potahovaných tablet

6    potahovaných tablet 10 potahovaných tablet 12 potahovaných tablet

14    potahovaných tablet

15    potahovaných tablet

16    potahovaných tablet 18 potahovaných tablet

20    potahovaných tablet

21    potahovaných tablet 24 potahovaných tablet 30 potahovaných tablet 36 potahovaných tablet 42 potahovaných tablet 48 potahovaných tablet 54 potahovaných tablet 60 potahovaných tablet 66 potahovaných tablet 72 potahovaných tablet 78 potahovaných tablet 84 potahovaných tablet 90 potahovaných tablet


96 potahovaných tablet 100 potahovaných tablet 500 potahovaných tablet

5 ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8 POUŽITELNOST

EXP

9    ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

LL NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Generics [UK] Ltd. Station Close Potters Bar

Hertfordshire EN6 1TL Velká Británie

12 REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

15/537/15-C

L3 ČÍSLO ŠARŽE

c. s.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15    NÁVOD K POUŽITÍ 16 INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

amoxicillin/clavulanic acid mylan 500 mg/125 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR


1 NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Amoxicillin/Clavulanic Acid Mylan 500 mg/125 mg potahované tablety

amoxicillinum/acidum clavulanicum


2    NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Generics [UK] Ltd.


3 POUŽITELNOST


EXP


4 ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5. JINÉ