Příbalový Leták

Amoxicillin/Clavulanic Acid Dr.Max 875 Mg/125 Mg Potahované Tablety

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Amoxicinin/Qavulanic acid Dr.Max 500 mg/125 mg potahované tablety Amoxicinin/Qavulanic acid Dr.Max 875 mg/125 mg potahované tablety Amoxicillinum / Acidum clavulanicum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉCIVÝCH LÁTEK


Jedna potahovaná tableta obsahuje amoxicillinum trihydricum, což odpovídá amoxicillinum 500 mg a kalii clavulanas, což odpovídá acidum clavulanicum 125 mg.

Jedna potahovaná tableta obsahuje amoxicillinum trihydricum, což odpovídá amoxicillinum 875 mg a kalii clavulanas, což odpovídá acidum clavulanicum 125 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Potahovaná tableta

4    potahované tablety

5    potahovaných tablet

6    potahovaných tablet

7    potahovaných tablet

8    potahovaných tablet 10 potahovaných tablet 12 potahovaných tablet

14    potahovaných tablet

15    potahovaných tablet

16    potahovaných tablet

20    potahovaných tablet

21    potahovaných tablet

24    potahovaných tablet

25    potahovaných tablet 30 potahovaných tablet 35 potahovaných tablet 40 potahovaných tablet 50 potahovaných tablet 100 potahovaných tablet 500 potahovaných tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Obsahuje penicilín.

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.    ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním obalu aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Dr.Max Pharma Ltd, London, Velká Británie (logo)

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Registrační číslo:

Amoxicillin/Clavulanic acid Dr.Max 500 mg/125 mg potahované tablety: 15/223/10-C Amoxiciiiin/Ciavuianic acid Dr.Max 875 mg/125 mg potahované tablety: 15/224/10-C

13. ČÍSLO ŠARŽE č.s.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

amoxicillin/clavulanic acid dr.max 500 mg/125 mg amoxicillin/clavulanic acid dr.max 875 mg/125 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Amoxicinin/Qavulanic acid Dr.Max 500 mg/125 mg potahované tablety Amoxicillin/Clavulanic acid Dr.Max 875 mg/125 mg potahované tablety

Amoxicillinum / Acidum clavulanicum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Dr.Max Pharma Ltd. (logo)

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. JINÉ


3/3