Příbalový Leták

Amoxicillin/Clavulanic Acid Dr.Max 875 Mg/125 Mg Potahované Tablety

Sp. zn. sukls224512/2013, sukls224513/2013

Příbalová informace: informace pro uživatele

AmoxiciHin/Clavulanic acid Dr.Max 500 mg/125 mg potahované tablety AmoxiciHin/Clavulanic acid Dr.Max 875 mg/125 mg potahované tablety

Amoxicillinum/Acidum clavulanicum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek Amoxicillin/Clavulanic acid Dr.Max a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Amoxicillin/Clavulanic acid Dr.Max užívat

3.    Jak se Amoxicillin/Clavulanic acid Dr.Max užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5    Jak Amoxicillin/Clavulanic acid Dr.Max uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Amoxicillin/Clavulanic acid Dr.Max a k čemu se používá

Amoxicillin/Clavulanic acid Dr.Max je antibiotikum a působí tak, že zabíjí bakterie způsobující infekce. Obsahuje dvě různé léčivé látky, zvané amoxicilin a kyselina klavulanová. Amoxicilin patří do skupiny léčivých přípravků zvaných peniciliny, které někdy přestanou účinkovat (stanou se inaktivními). Druhá léčivá látka (kyselina klavulanová) této inaktivaci zabraňuje.

Amoxicillin/Clavulanic acid Dr.Max se používá u dospělých a dětí k léčbě následujících infekcí:

•    Infekce středního ucha a dutin

•    Infekce dýchacích cest

•    Infekce močových cest

•    Infekce kůže a měkkých tkání včetně zubních infekcí

•    Infekce kostí a kloubů

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Amoxicillin/Clavulanic acid Dr.Max užívat

Neužívejte Amoxicillin/Clavulanic acid Dr.Max

•    Jestliže jste alergický(á) na amoxicilin, kyselinu klavulanovou, peniciliny nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

•    Jestliže jste někdy měl(a) těžkou alergickou (hypersenzitivní) reakci na jiná antibiotika. K těmto reakcím patří kožní vyrážka či otok tváře nebo krku.

•    Jestliže jste někdy při léčbě antibiotiky měl(a) problémy s játry nebo žloutenku (zežloutnutí kůže).

^ Neužívejte AmoxiciHin/Clavulanic acid Dr.Max pokud se cokoli z výše uvedeného vztahuje na Vás. Nejste-li si jist(a), poraďte se před užíváním amoxicilinu/kyseliny klavulanové Dr.Max s lékařem nebo lékárníkem.

Upozornění a opatření

Než začnete přípravek Amoxicillin/Clavulanic acid Dr.Max užívat, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem v případě, že:

•    Máte infekční mononukleózu

•    Podstupuj ete léčbu j ater či ledvin

•    Nemáte pravidelné močení

Nejste-li si jist(a), zda se některé zvýše uvedeného vztahuje na Vás, poraďte se před užíváním přípravku Amoxicillin/Clavulanic acid Dr.Max s lékařem nebo lékárníkem.

V některých případech může Váš lékař zjistit, jaké bakterie infekci způsobily.

Na základě výsledků Vám může být upravena dávka přípravku Amoxicillin/Clavulanic acid Dr.Max, nebo předepsán jiný léčivý přípravek.

Stavy, kterým byste měli věnovat pozornost

Amoxicillin/Clavulanic acid Dr.Max může některá onemocnění, kterými trpíte, zhoršit, nebo může vyvolat závažné nežádoucí účinky. Mezi nežádoucí účinky patří alergické reakce, křeče (záchvaty) a záněty tlustého střeva. Abyste snížili riziko jakýchkoli problémů, při používání přípravku Amoxicillin/Clavulanic acid Dr.Max si musíte všímat určitých příznaků. Viz "Stavy, kterým byste měli věnovat pozornost" v bodě 4.

Vyšetření krve a moče

Jestliže Vám budou prováděna vyšetření krve (například krevní obraz nebo vyšetření funkce jater) či vyšetření moče (na přítomnost glukózy), sdělte lékaři nebo zdravotní sestře, že užíváte Amoxicillin/Clavulanic acid Dr.Max. Je to proto, že Amoxicillin/Clavulanic acid Dr.Max může výsledky těchto vyšetření ovlivnit.

Další léčivé přípravky a přípravek Amoxicillin/Clavulanic acid Dr.Max

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Jestliže používáte allopurinol (užívá se při dně) s přípravkem Amoxicillin/Clavulanic acid Dr.Max, pravděpodobnost výskytu kožní vyrážky se zvyšuje.

Jestliže užíváte probenecid (užívá se při dně), Váš lékař rozhodne, zda Vám upraví dávkování přípravku Amoxicillin/Clavulanic acid Dr.Max.

Jestliže souběžně s přípravkem Amoxicillin/Clavulanic acid Dr.Max užíváte přípravky, které snižují krevní srážlivost (k prevenci krevních sraženin) (např. warfarin), může být nutné provést další vyšetření krve.

Amoxicillin/Clavulanic acid Dr.Max může ovlivnit způsob, jakým účinkuje methotrexát (lék užívaný k léčbě rakoviny nebo revmatických onemocnění).

Amoxicillin/Clavulanic acid Dr.Max může ovlivnit způsob, jakým účinkuje mofetil-mykofenolát (lék používaný po transplantacích k prevenci odmítnutí nových orgánů).

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Amoxicillin/Clavulanic acid Dr.Max může mít nežádoucí účinky a jejich příznaky mohou ovlivnit Vaši schopnost řídit motorová vozidla.

Jestliže se necítíte dobře, neřiďte motorová vozidla a neobsluhujte stroje.

3. Jak se AmoxiciHin/Clavulanic acid Dr.Max užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí a děti s tělesnou hmotností 40 kg a vyšší:

500 mg/125 mg potahované tablety Doporučená dávka přípravku je:

•    1 tableta třikrát denně

875 mg/125 mg potahované tablety Doporučená dávka přípravku je:

•    Obvyklá dávka - 1 tableta dvakrát denně

•    Vyšší dávka - 1 tableta třikrát denně

Děti s tělesnou hmotností méně než 40 kg

Děti ve věku 6 let a mladší by měli amoxicillin/kyselinu klavulanovou užívat ve formě perorální suspenze nebo v sáčcích.

Při podávání tablet přípravku Amoxicillin/Clavulanic acid Dr.Max dětem s tělesnou hmotností do 40 kg se poraďte s lékařem nebo lékárníkem. Děti mohou být léčeny kombinací amoxicilin/kyselina klavulanová v tabletách, suspenzi nebo pediatrických sáčcích.

Pacienti s onemocněním ledvin a jater

•    Jestliže máte problémy s ledvinami, dávku je možné upravit. Váš lékař může zvolit jiné dávkování, nebo jiný léčivý přípravek.

•    Jestliže jste někdy měl(a) problémy s játry, budete muset podstoupit častější vyšetření krve, aby lékař funkci jater zkontroloval.

Jak užívat Amoxicillin/Clavulanic acid Dr.Max

•    Spolkněte celou tabletu a zapijte pohárem vody na začátku j ídla, nebo těsně před jídlem.

•    Tabletu můžete rozlomit podél půlící rýhy, aby se Vám lépe polykala. Musíte však užít obě části tablety společně.

•    Dávky užívejte v pravidelných intervalech, nejméně 4 hodiny od sebe. Neužívejte dvě dávky během 1 hodiny.

•    Amoxicillin/Clavulanic acid Dr.Max neužívejte déle než 2 týdny. Jestliže se stále necítíte dobře, opět navštivte lékaře.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Amoxicillin/Clavulanic acid Dr.Max, než jste měl(a)

Jestliže užijete víc přípravku Amoxicillin/Clavulanic acid Dr.Max, jedním z příznaků může být podrážděný žaludek (pocit na zvracení, zvracení, nebo průjem), nebo křeče. Co nejdříve navštivte lékaře. Lékaři přineste ukázat obal přípravku.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Amoxicillin/Clavulanic acid Dr.Max

Pokud jste vynechal(a) dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Další dávku nesmíte užít příliš brzy, před jejím užitím musíte vyčkat asi 4 hodiny. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Amoxicillin/Clavulanic acid Dr.Max

Přípravek Amoxicinin/Qavulanic acid Dr.Max užívejte až do ukončení léčby, i když se již cítíte lépe. V boji proti infekci je zapotřebí každé dávky. Jestliže nějaké bakterie přežijí, infekce se může vrátit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Stavy, kterým byste měli věnovat pozornost Alergické reakce:

•    kožní vyrážka

•    zánět krevních cév (vaskulitida), který se může projevit jako červené nebo nachové pupínky na kůži, ale může zasáhnout i jiné části těla.

•    horečka, bolesti v kloubech, oteklé uzliny v krku, podpaždí nebo tříslech

•    otok, někdy tváře nebo ústní dutiny (angioedém), způsobující dušnost

•    kolaps

•    alergický akutní srdeční syndrom (Kounisův syndrom)

^ Jestliže se vyskytne kterýkoli z výše uvedených příznaků, sdělte to ihned svému lékaři. Přestaňte užívat Amoxicillin/Clavulanic acid Dr.Max

Zánět tlustého střeva

Zánět tlustého střeva, způsobující vodnatý průjem, obvykle s krví a hleny, bolesti žaludku a/anebo horečku.

^ Jestliže se u Vás kterýkoli z výše uvedených příznaků objeví, neprodleně se poraďte se svým lékařem.

Velmi časté nežádoucí účinky

Mohou postihnout více než 1 z 10 osob

•    průjem (u dospělých)

Časté nežádoucí účinky

Tyto mohou postihnout až 1 z 10 osob

•    moučnivka (kandida - kvasinková infekce pochvy, úst nebo záhybů kůže)

•    nevolnost (nauzea), obzvláště při vysokých dávkách

^ jestliže se vyskytnou, užívejte přípravek Amoxicillin/Clavulanic acid Dr.Max před jídlem

•    zvracení

•    průjem (u dětí)

Méně časté nežádoucí účinky

Tyto mohou postihnout až 1 ze 100 osob

•    kožní vyrážka, svědění

•    svědivé kožní pupínky (kopřivka)

•    špatné zažívání

•    závrať

•    bolest hlavy

Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit ve vyšetření Vaší krve:

•    zvýšení hladiny některých látek (enzymů) produkovaných játry.

Vzácné nežádoucí účinky

Tyto mohou postihnout až 1 z 1 000 osob

•    kožní vyrážka, která může tvořit puchýře a která vypadá jako malé terčíky (tmavý centrální bod obklopený světlejší oblastí, s tmavým kroužkem kolem okraje - erythema multiforme)

^ jestliže zpozorujete kterýkoli z výše uvedených příznaků, neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Vzácné nežádoucí účinky, které se mohou projevit ve vyšetření Vaší krve:

•    malý počet krevních destiček, potřebných při srážení krve

•    malý počet bílých krvinek.

Nežádoucí účinky s neznámou četností výskytu

Četnost výskytu nelze určit z dostupných údajů.

•    Alergické reakce (viz výše)

•    Záněty tlustého střeva (viz výše)

•    Zánět vrstev ochraňujících mozek a míchu zvaných mozkové pleny (meningy) (aseptická meningitida)

•    Zánět žlučových cest (cholangitida)

•    Alergický akutní srdeční syndrom (Kounisův syndrom)

•    Těžké kožní reakce:

-    Výsev vyrážky s puchýři a olupováním kůže, hlavně kolem úst, nosu, očí a genitálií (Stevensův-Johnsonův syndrom) a těžší forma, způsobující rozsáhlé olupování kůže (více než 30 % plochy těla - toxická epidermální nekrolýza).

-    Výsev červené kožní vyrážky s malými, hnis obsahujícími puchýřky (bulózní exfoliativní dermatitida).

-    Červená, šupinatá vyrážka s bulkami pod kůží a puchýři (exantematózní pustulóza).

^ Jestliže se u Vás objeví kterýkoli z výše uvedených příznaků, neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

•    zánět jater (hepatitida)

•    žloutenka, způsobena zvýšenou hladinou bilirubinu v krvi (látka produkovaná játry), která způsobí zežloutnutí kůže a očního bělma

•    zánět ledvinových kanálků

•    zpomalené srážení krve

•    hyperaktivita

•    křeče (u osob užívajících vysoké dávky amoxicillinu/kyseliny klavulanové nebo u osob, které mají problémy s ledvinami)

•    černý jazyk, který vypadá chlupatý

•    zbarvené zuby (u dětí), obvykle lze očistit kartáčkem.

Nežádoucí účinky s neznámou četností výskytu, které se mohou projevit ve Vašich krevních testech:

•    výrazné snížení počtu bílých krvinek

•    nižší počet červených krvinek (hemolytická anémie)

•    krystaly v moči.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.    Jak Amoxirinin/Clavulanic acid Dr.Max uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „Použitelné do/EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí..

6. Obsah balení a další informace Co Amoxicillin/Clavulanic acid Dr.Max obsahuje

•    Léčivou látkou je trihydrát amoxicilinu a kalium-klavulanát

Jedna potahovaná tableta obsahuje trihydrát amoxicilinu, který odpovídá 500 mg amoxicilinu s kalium-klavulanátem, který odpovídá 125 mg kyseliny klavulanové.

Jedna potahovaná tableta obsahuje trihydrát amoxicilinu, který odpovídá 875 mg amoxicilinu s kalium-klavulanátem, který odpovídá 125 mg kyseliny klavulanové.

•    Pomocnými látkami jsou:

Jádro tablety:

Mikrokrystalická celulóza (E460), koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát (E470b), sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A)

Potahová vrstva:

Hypromelóza (E464), makrogol 400, oxid titaničitý (E171).

Jak Amoxicillin/Clavulanic acid Dr.Max vypadá a co obsahuje toto balení

Potahované tablety.

Amoxicillin/Clavulanic acid Dr.Max 500 mg/125 mg tablety jsou bílé oválné potahované tablety, na jedné straně označené znakem "A" a na druhé straně znakem"64".

Amoxicillin/Clavulanic acid Dr.Max 875 mg/125 mg tablety jsou bílé potahované tablety ve tvaru tobolky, na jedné straně označené znakem "A" a na druhé straně půlicí rýha mezi znakem „5“ a „6“.

Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv za účelem dělení dávky.

Tablety Amoxicillin/Clavulanic acid Dr.Max jsou dodávány v Al/Al (polyamid/Al/PVC/Al) blistrech obsahujících 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 24, 25 30, 35, 40, 50, 100, 500 potahovaných tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Dr. Max Pharma Limited First Floor Roxburghe House

273-287 Regent Street London W1B 2HA Velká Británie

Výrobce

Milpharm Limited

Ares, Odyssey Business Park

West End Road

South Ruislip HA4 6QD

Velká Británie

nebo

APL Swift Services (Malta) Limited HF 26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far Birzebbugia, BBG 3000 Malta

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Belgie    AmoxiclavApotex® 500 mg/125 mg & 875 mg/125 mg comprimés pelliculés

Bulharsko    ALVOCLAV 500 mg/125 mg & 875 mg/125 mg ^naMHpaHH TadaeTKH

Dánsko

Estonsko

Finsko


Česká republika Amoxicillin/Clavulanic acid Dr.Max 500 mg/125 mg & 875 mg/125 mg potahované tablety Amoxicillin/Clavulansyre Aurobindo Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo

Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo 500 mg/125 mg & 875 mg/125 mg tabletti, kalvopaallysteinen Irsko    Co-Amoxiclav Aurobindo 500

mg/125 mg & 875 mg/125 mg film-coated tablets

Itálie

Lotyšsko

Maďarsko

Německo

Nizozemsko

Polsko

Portugalsko

Rakousko

Rumunsko

Řecko

Španělsko

Švédsko


Amoxicillina/Acido clavulanico Aurobindo 875 mg/125 mg compresse rivestite con film

Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo 500 mg/125 mg & 875 mg/125 mg apvalkotás tabletes

Amoxicillin/Klavulánsav Aurobindo 500 mg/125 mg & 875 mg/125 mg filmtabletta

Amoxi-Clavulan Aurobindo 500 mg/125 mg & 875 mg/125 mg Filmtabletten Amoxicilline/Clavulaanzuur Aurobindo 500 mg/125 mg & 875 mg/125 mg, filmomhulde tabletten Auglavin

Amoxicillina + Ácido Clavulanico Aurobindo

Co-Amoxiclav Aurobindo 500 mg/125 mg & 875 mg/125 mg Filmtabletten Amoxicillina / Acid clavulanic Aurobindo 500mg / 125mg & 875 mg/125 mg, comprimate filmate

ACCORDIA (500+125) mg & (875+125) mg sniKa^nppévo ps Xsmó npévro SroKÍa

AMOXICILLINA/ACIDO CLAVULÁNICO AUROBINDO 500/125 mg & 875 mg/125 mg comprimidos recubiertos con película Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo 500 mg/125 mg & 875 mg/125 mg filmdragerade tabletter Velká Británie    Co-amoxiclav 500 mg/125 mg film-coated tablets

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 12.11.2014

7/7