Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Amol

zastaralé informace, vyhledat novější

sp.zn. sukls75764/2013

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

AMOL

Perorální kapky, roztok pro zevní použití

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité

údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Amol musíte používat

pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-    Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem.

-    Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi

V příbalové informaci naleznete:

1.    Co je AMOL a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete AMOL používat

3.    Jak se AMOL používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak AMOL uchovávat

6.    Další informace

1. CO JE AMOL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

AMOL patří do skupiny rostlinných přípravků (fytofarmak), podskupina karminativum (lék proti nadýmání), spasmolytikum (lék uvolňující křeče), derivancia (látky užívající se místně k zvýšenému prokrvení a urychlující průběh zánětu, zrychlují vstřebávání otoku).

AMOL je směs silic v lihovém roztoku. Při vnitřním užívání mírní nadýmání a křeče zažívacího traktu, při zevním použití zvyšuje prokrvení kůže a podkoží.

Vnitřně se používá při mírných žaludečních a střevních obtížích provázených napětím v břiše, nadýmáním a plynatostí, a k podpoře trávení, dále při nachlazení, chrapotu a kašli.

Zevně se používá při svalových bolestech revmatického původu, ischiasu a neuralgiích (bolesti nervového původu).

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE AMOL POUŽÍVAT Nepoužívejte AMOL

- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku/léčivé látky nebo na kteroukoli další složku přípravku.

-    jestliže máte průduškové astma nebo jiné onemocnění dýchacích cest, které souvisí s přecitlivělostí dýchacích cest.

-    jestliže máte žaludeční nebo dvanáctníkové vředy.

-    nepoužívejte AMOL vnitřně, jestliže máte neprůchodné žlučové cesty, zánět žlučníku, těžké poškození jater, epilepsii, a pokud konzumujete nadměrně alkohol.

-    vnitřně se přípravek nesmí podávat dětem do 12 let a zevně dětem mladším 4 let.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku AMOL je zapotřebí

-    jestliže trpíte žlučníkovými kameny

Před zahájením užívání přípravku se poraďte s lékařem, a to i tehdy, jestliže se u Vás toto onemocnění vyskytlo v minulosti.

-    nepoužívejte Amol na popáleniny, ekzémy a poškozenou pokožku, zvláště pak ne na otevřené rány, u kožních onemocnění, u dětí s vyrážkou.

-    nepoužívejte na sliznice a v okolí očí a nosu.

Po nanesení přípravku si důkladně umyjte ruce.

Použití u dětí

Pro vnitřní užívání přípravku u dětí nejsou k dispozici dostatečné údaje. AMOL nesmí užívat vnitřně děti do 12 let.

Pro vnější použití nejsou k dispozici data u kojenců a malých dětí do 4 let. AMOL proto nesmí být používán zevně u kojenců a dětí do 4 let.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Dosud nebylo zaznamenáno vzájemné působení přípravku AMOL s jinými léčivými přípravky.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Pro použití přípravku AMOL v těhotenství a období kojení nejsou k dispozici dostatečné údaje. Proto se AMOL nedoporučuje pro těhotné a kojící ženy.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Možnost ovlivnění při dodržení doporučeného dávkování a způsobu užití je nepravděpodobná.

Důležité informace o některých složkách přípravku AMOL

Tento léčivý přípravek obsahuje 68 obj.% alkoholu, tj. do 434 mg v jedné dávce (15 kapek), což odpovídá množství do 11 ml piva,

4,6 ml vína.

Je škodlivý pro alkoholiky.

Je nutno vzít v úvahu u těhotných a kojících žen, dětí a vysoce rizikových skupin, jako jsou pacienti s jaterním onemocněním, epilepsií, s poruchami mozkových funkcí nebo alkoholici ( viz též bod 2 - Nepoužívejte Amol).

3. JAK SE AMOL POUŽÍVÁ

Vždy používejte AMOL přesně podle pokynů v této příbalové informaci. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

U dospělých a dětí nad 12 let se AMOL používá vnitřně i zevně, u dětí od 4 let pouze zevně. Při zevním použití přípravku se nesmí na postižené místo přikládat neprodyšné obklady a místo se nesmí současně zahřívat.

Dávkování a způsob použití

Vnitřní použití

Nakapejte 10 - 15 kapek na kostku cukru, případně do 14 sklenice vody nebo čaje a vypijte. Zevně

Použije se nezředěný AMOL.

Při použití nezředěného roztoku se AMOL vtírá na postižené místo dokud není pokožka suchá.

1 g roztoku je 21 kapek

Pokud se do 7 dnů Vaše obtíže nezlepší nebo se zhoršují, navštivte lékaře.

Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 2 týdny.

Jestliže jste užil(a) více přípravku AMOL, než jste měl(a)

Pro případ předávkování je třeba mít na zřeteli obsah alkoholu v přípravku.

Při předávkování při vnitřním užití silice máty peprné, jedné ze složek přípravku AMOL, může dojít k rozvoji závažných obtíží zažívacího traktu, průjmu, vředům v oblasti konečníku, epileptickým křečím, ztrátě vědomí, zástavě dechu, nevolnosti, poruchám srdečního rytmu, poruchám koordinace pohybů a dalším poruchám centrálního nervového systému.

Pokud u Vás dojde k rozvoji některého z těchto příznaků, ihned kontaktujte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít AMOL

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i AMOL nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

U citlivých osob se může vyskytnout podráždění žaludku. Jako u všech éterických olejů může AMOL zesílit podráždění pokožky nebo sliznic. Může se objevit dráždění ke kašli nebo bronchospasmus nebo se tyto příznaky mohou zhoršit.

Je možný výskyt kontaktních ekzémů a/nebo reakce z přecitlivělosti. Reakce z přecitlivělosti na mentol, který je obsažen v silici máty peprné, se může projevit příznaky, jako je bolest hlavy, zpomalení srdeční frekvence, svalový třes, poruchy koordinace pohybů, anafylaktický šok a kožní vyrážka.

V těchto případech AMOL vysaďte a vyhledejte lékaře.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK AMOL UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. AMOL obsahuje 68 obj.-% lihu.

Přípravek AMOL nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku lahvičky a krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Po otevření spotřebujte AMOL do 12 měsíců.

Uchovávejte při teplotě do 25°C v dobře uzavřené lahvičce, lahvičku uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE Co AMOL obsahuje

- Léčivými látkami jsou

Menthae piperitae etheroleum    0,24    g

Citronellae etheroleum    0,1    g

Caryophylli floris etheroleum    0,1    g

Cinnamomi zeylanici corticis etheroleum 0,24    g

Lavandulae etheroleum    0,24    g

Citri etheroleum    0,57    g

Levomentholum    1,723 g ve 100 g přípravku.

1 g přípravku = 21 kapek - Pomocnými látkami jsou ethanol 96% (V/V), čištěná voda

Jak AMOL vypadá a co obsahuje toto balení

AMOL je čirá nažloutlá tekutina charakteristického pachu v lahvičce z čirého skla se PP šroubovacím uzávěrem nebo PE šroubovacím uzávěrem s pojistným kroužkem pro první otevření a PEkapací vložkou.

Velikost balení

100 ml, 150 ml, 250 ml.

Všechny velikosti balení nemusí být přítomné na trhu.

Držitel rozhodnutí o registraci

Takeda GmbH

78467 Konstanz, Německo

Výrobce

Takeda Pharma Sp. z o.o. 99-420 Lyszkowice, Polsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 26.4.2013.

5