Příbalový Leták

Amlozek 10

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

AMLOZEK 10 mg tablety amlodipinum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK_

Jedna tableta obsahuje amlodipini besilas 13,87 mg odpovídající amlodipinum 10 mg


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Tablety 20 tablet 30 tablet 90 tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ_

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání.

6 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


ADAMED Sp. z o. o., Czosnów / k Warszawy, Polsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO (A)

83/139/03-C 13. ČÍSLO SARZE

Č. šarže:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE v BRAILOVĚ PÍSMU


Amlozek 10 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH

1.    NÁZEV A ADRESA LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

AMLOZEK 10 mg tablety amlodipinum

2.    NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

ADAMED Sp. z o. o., Czosnów / k Warszawy, Polsko

3.    POUŽITELNOST

Exp:

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot :