Příbalový Leták

Amlozek 10

sp.zn. sukls229853/2012, sukls229854/2012

Příbalová informace: informace pro uživatele

Amlozek 5 Amlozek 10 tablety

amlodipinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-    Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.    Co je přípravek Amlozek a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Amlozek užívat

3.    Jak se přípravek Amlozek užívá

4.    Možné nežádoucí účinky.

5.    Jak přípravek Amlozek uchovávat

6.    Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK AMLOZEK A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Amlozek obsahuje léčivou látku amlodipin, která patří do skupiny léků nazývaných antagonisté vápníku.

Přípravek Amlozek se používá k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) nebo určitého druhu bolesti na hrudi zvané angina pectoris, jejíž vzácnou formou je Prinzmetalova angina pectoris.

U pacientů s vysokým krevním tlakem tento léčivý přípravek snižuje napětí hladké svaloviny cévní stěny, takže krev jimi může snadněji procházet. U pacientů s anginou pectoris přípravek Amlozek zlepšuje zásobení srdce krví, které tím dostává vetší přísun kyslíku, což zabraňuje vzniku bolesti. Tento přípravek neposkytuje okamžitou úlevu od bolesti na hrudi způsobené anginou pectoris.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK AMLOZEK UŽÍVAT

•    pokud jste alergický/á (přecitlivělý/á) na amlodipin nebo na jakoukoli pomocnou látku přípravku uvedenou v části 6, nebo jiné antagonisty vápníku. To může zahrnovat svědění, zčervenání kůže nebo obtíže s dýcháním.

•    pokud trpíte výrazně nízkým krevním tlakem (hypotenze)

•    pokud trpíte zúžením aortální chlopně (stenóza aorty) nebo se u Vás vyvinul tzv. kardiogenní (srdeční) šok (stav, kdy srdce není schopno do těla pumpovat dostatečné množství krve)

•    pokud trpíte srdečním selháním po srdečním infarktu

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Amlozek je zapotřebí

Informujte svého lékaře, pokud se Vás týká, nebo týkal některý z následujících stavů

•    Nedávný srdeční infarkt

•    Srdeční selhání

•    Závažné zvýšení krevního tlaku (hypertenzní krize)

•    Onemocnění jater

•    Jste starší pacient a potřebujete vyšší dávku, než jaká Vám začala být podávána Použití u dětí a dospívajících

Přípravek Amlozek nebyl sledován u dětí ve věku do 6 let. U dětí a dospívajících ve věku 6-17 let lze přípravek Amlozek použít pouze pro léčbu hypertenze (viz část 3). Více informací Vám poskytne ošetřující lékař.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Přípravek Amlozek může ovlivňovat nebo být ovlivňován jinými léky, jako např.:

•    ketokonazol, itrakonazol (lék proti plísním)

•    ritonavir, indinavir, nelfinavir (inhibitory proteázy užívané k léčbě HIV)

•    rifampicin, erythromycin, klarithromycin (antibiotika)

•    třezalka tečkovaná

•    verapamil, diltiazem (lék na léčbu srdečních onemocnění)

•    dantrolen (infuze pro léčbu závažných odchylek tělesné teploty)

Přípravek Amlozek snižuje krevní tlak a může prohloubit účinek jiných léků, které se používají na snížení vysokého krevního tlaku.

Užívání přípravku Amlozek s jídlem a pitím

Pacientům užívajícím přípravek Amlozek se nedoporučuje konzumace grapefruitové šťávy a grapefruitu. Grapefruitová šťáva a grapefruit mohou zvýšit obsah léčivé látky amlodipinu v krvi a tím způsobit nepředvídatelné zvýšení účinku přípravku Amlozek na snížení krevního tlaku.

Těhotenství

Bezpečnost amlodipinu v těhotenství nebyla stanovena. Pokud se domníváte, že byste mohla být těhotná nebo těhotenství plánujete, před užitím přípravku Amlozek se poraďte se svým lékařem.

Kojení

Není známo, zda amlodipin přechází do mateřského mléka. Pokud kojíte, nebo plánujete kojit, před užitím přípravku Amlozek se poraďte se svým lékařem.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Amlozek může ovlivnit Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje. Pokud cítíte nevolnost, závrať, únavu nebo máte bolest hlavy, neřiďte ani neobsluhujte stroje a ihned uvědomte svého lékaře.

Důležité informace o některých složkách přípravku Amlozek

Přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v tabletě, což znamená, že je v zásadě bez sodíku.

Vždy užívejte přípravek Amlozek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá počáteční dávka je 5 mg 1x denně; tu je pak možno zvyšovat až na maximální dávku 10 mg denně.

Přípravek lze užívat před jídlem i po jídle. Užívejte přípravek ve stejnou dobu každý den a zapíjejte jej vodou. Během léčby přípravkem Amlozek nepijte grapefruitovou šťávu.

Použití u dětí a dospívajících

U dětí a dospívajících (6-17 let věku) je doporučená úvodní dávka 2,5 mg denně. Maximální doporučená dávka je 5 mg denně. V současné době není přípravek Amlozek tablety 2,5mg k dispozici. Přípravek Amlozek 5 mg tablety lze rozdělit na dávku 2,5 mg, tablety j sou vyráběny tak, aby se daly rozdělit na dvě stejné poloviny.

Je důležité, abyste tablety užíval/a pravidelně. Svého lékaře navštivte včas, dříve, než balení tablet využíváte.

Jestliže jste užil/a více přípravku Amlozek, než jste měl/a

Při požití většího množství tablet Vám může krevní tlak významně až nebezpečně klesnout. Můžete cítit závrať, točení hlavy, mdloby nebo slabost. Při velkém poklesu tlaku se může dostavit šok. Můžete mít studenou a vlhkou kůži a ztratit vědomí. Při užití více tablet vyhledejte ihned lékařskou pomoc.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Amlozek

Pokud někdy zapomenete užít tabletu, tuto dávku již zcela vynechejte. Další dávku užijte v obvyklém čase. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Amlozek

Váš lékař Vám doporučí, jak dlouho budete tento přípravek užívat. Vaše onemocnění se může vrátit, pokud ukončíte léčbu dříve.

Máte-li jakékoliv další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Amlozek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Kontaktujte svého lékaře ihned, jakmile po užití tohoto přípravku zaznamenáte některý z následujících velmi vzácných závažných nežádoucích účinků.

•    Náhlý sípot, bolest na hrudi, dusnost nebo potíže s dýcháním

•    Otok očních víček, obličeje nebo rtů

•    Otok jazyka a hrdla způsobující významné potíže s dýcháním

•    Závažné kožní reakce zahrnující úpornou kožní vyrážku, kopřivku, zčervenání kůže celého těla, výrazné/úporné svědění, tvorbu puchýřů, olupování a otok kůže, zánět sliznic (Stevens-Johnsonův syndrom) nebo jiné alergické reakce

•    Srdeční infarkt, nepravidelný srdeční tep

•    Zánět slinivky, který může způsobit silnou bolest břicha a zad doprovázenou výrazným celkovým pocitem nemoci/celkovou indispozicí

Byly hlášeny následující časté nežádoucí účinky. Jsou-li pro Vás obtěžující nebo trvají déle než 1 týden, poraďte se se svým lékařem.

Časté: postihují 1 - 10 pacientů ze 100

•    Bolest hlavy, závrať, ospalost (obzvláště na začátku léčby)

•    Bušení srdce, návaly horka

•    Bolest břicha, nevolnost (nauzea)

•    Otok kotníků (edém), únava

Jiné hlášené nežádoucí účinky jsou uvedené v následujícím seznamu. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Méně časté: postihují 1-10 pacientů z 1 000

•    Změny nálad, úzkost, deprese, nespavost

•    Třes, poruchy chuti, mdloby, slabost

•    Necitlivost nebo pocit brnění končetin; necitlivost k bolesti

•    Poruchy zraku, dvojité vidění, zvonění v uších

•    Nízký krevní tlak

•    Kýchání/rýma způsobená zánětem nosní sliznice

•    Změny funkce střev, průjem, zácpa, porucha trávení, sucho v ústech, zvracení

•    Ztráta vlasů, zvýšené pocení, svědění kůže, červené skvrny na kůži, změna barvy kůže

•    Porucha močení, zvýšená potřeba močení v noci, zvýšená četnost močení

•    Neschopnost dosáhnou erekce; nepříjemné pocity v prsech nebo zvětšení prsů u mužů

•    Slabost, bolest, celkový pocit nemoci/indispozice

•    Bolest svalů nebo kloubů, svalové křeče, bolest zad

•    Zvýšení nebo snížení tělesné hmotnosti

Vzácné: postihují 1-10 pacientů z 10 000

•    Zmatenost

Velmi vzácné: postihují méně než 1 pacienta z 10 000

•    Snížený počet bílých krvinek, snížení počtu krevních destiček, které může mít za následek tvorbu modřin nebo sklon ke krvácení (poškození červených krvinek)

•    Nadbytek cukru v krvi (hyperglykémie)

•    Porucha nervů způsobující slabost, brnění nebo necitlivost

•    Kašel, otok dásní

•    Nadmutí břicha (zánět žaludku)

•    Porucha funkce jater, zánět jater (hepatitida), zežloutnutí kůže (žloutenka), zvýšení jaterních enzymů, což může zkreslit výsledky některých krevních testů

•    Zvýšené svalové napětí

•    Zánět cév, často s kožní vyrážkou

•    Citlivost na světlo

•    Porucha kombinující ztuhlost, třes, a/nebo poruchu hybnosti

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nej sou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Přípravek Amlozek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce nebo na blistru za „Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Amlozek obsahuje

-    Léčivou látkou je amlodipinum. Jedna tableta obsahuje amlodipinum 5 mg nebo 10 mg (ve formě amlodipini besilas).

-    Pomocnými látkami j sou: mikrokrystalická celulosa, hydrogenfosforečnan vápenatý, sodná sůl karboxymethylškrobu, magnesium-stearát.

Jak přípravek Amlozek vypadá a co obsahuje toto balení

Amlozek 5: bílé, ploché, hladké, kulaté tablety o průměru 7 mm, na jedné straně s půlicí rýhou, na druhé vyznačeno 5.

Tabletu je možné rozdělit na dvě stejné dávky.

Amlozek 10: bílé, ploché, hladké, kulaté tablety o průměru 7 mm, na jedné straně s půlicí rýhou, na druhé vyznačeno 10.

Tabletu je možné rozdělit na dvě stejné dávky.

Velikost balení: 20, 30 a 90 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Adamed Sp. z o. o.,

Czosnów / k Warszawy,

Polsko

Výrobce

Adamed Sp. z o. o.,

Czosnów / k Warszawy,

Polsko

Pabianickie Zaklady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Marszalka Józefa Pilsudskiego 5,

95-200 Pabianice Polsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 13.11.2013

5/5