Příbalový Leták

Amloratio 5 Mg

sp.zn.sukls142976/2016

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.    NÁZEV PŘÍPRAVKU

AMLORATIO 5 mg AMLORATIO 10 mg

Tablety

2.    KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Léčivá látka: Amlodipini besilas

Amloratio 5 mg

1 tableta obsahuje amlodipinum 5 mg (ve formě amlodipini besilas).

Amloratio 10 mg

1 tableta obsahuje amlodipinum 10 mg (ve formě amlodipini besilas).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.    LÉKOVÁ FORMA Tableta

Amloratio 5 mg

Bílé, kulaté tablety, na jedné straně lehce vyduté s půlící rýhou a vyraženým „A5“. Na druhé straně je tableta lehce vypouklá a hladká.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Amloratio 10 mg

Bílé, kulaté tablety, na jedné straně lehce vyduté s půlící rýhou a vyraženým „A10“. Na druhé straně je tableta lehce vypouklá a hladká.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

4.    KLINICKÉ ÚDAJE

4.1.    Terapeutické indikace

Hypertenze

Chronická stabilní angina pectoris Vazospastická (Prinzmetalova) angina

4.2.    Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dospělí

Pro oba typy hypertenze a anginu je obvyklá úvodní dávka 5 mg amlodipinu jednou denně, která může být zvýšena na maximální dávku 10 mg v závislosti na individuální odpovědi pacienta.

U pacientů s hypertenzí se amlodipin používá v kombinaci s thiazidovými diuretiky, alfablokátory, betablokátory nebo inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu. U pacientů s anginou se amlodipin může používat v monoterapii nebo u pacientů s anginou, která nereaguje na nitráty a/nebo adekvátní dávky betablokátorů, v kombinaci s jinými antianginózními léčivými přípravky.

Při současném podávání s thiazidovými diuretiky, betablokátory a inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu není nutná žádná úprava dávkování.

Zvláštní _ populace

Starší pacienti

Amlodipin užívaný v obdobných dávkách je stejně dobře tolerován u starších i mladších pacientů.

U starších pacientů je doporučeno normální dávkování, opatrnost je potřeba při zvyšování dávky (viz bod 4.4 a 5.2).

Porucha funkce jater

U pacientů s mírným až středně závažným poškozením funkce jater nebylo stanoveno žádné doporučené dávkování. Stanovení dávky by mělo být provedeno s opatrností a počáteční dávka by měla být na spodním okraji dávkovacího rozmezí (viz body 4.4 a 5.2). Farmakokinetika amlodipinu nebyla studována u pacientů se závažným poškozením jater. U pacientů se závažným poškozením jater by léčba měla začínat na nejnižší dávce a měla by být pomalu titrována.

Porucha funkce ledvin

Změny v plasmatických koncentracích amlodipinu nekorelují se stupněm poškození ledvin, a proto se doporučuje podání normální dávky. Amlodipin není dialyzovatelný.

Pediatrická populace

Děti od 6 let a dospívající do 17 let s hypertenzí

Doporučená antihypertenzní perorální dávka u pediatrických pacientů ve věku 6-17 let je 2,5 mg jednou denně jako úvodní dávka. Pokud není dosaženo cílové hodnoty krevního tlaku po 4 týdnech léčby, lze dávku zvýšit na 5 mg jednou denně. Podávání dávek vyšších než 5 mg nebylo u pediatrických pacientů studováno (viz bod 5.1 a 5.2).

Děti do 6 let

Nejsou dostupné žádné údaje.

Způsob podání

Tablety pro perorální podání.

4.3.    Kontraindikace

Podávání amlodipinu je kontraindikováno u pacientů s:

-    hypersenzitivitou na léčivou látku, další dihydropyridinové deriváty nebo na kteroukoliv pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1

-    závažnou hypotenzí

-    v šoku (včetně šoku kardiogenního)

-    obstrukcí výtokové části levé komory (např. aortální stenóza vysokého stupně)

-    hemodynamicky nestabilním srdečním selháním po akutním infarktu myokardu

4.4.    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Bezpečnost a účinnost amlodipinu při hypertenzní krizi nebyla stanovena.

Srdeční selhání

Pacienti se srdečním selháním by měli být léčeni s opatrností. V dlouhodobé, placebem kontrolované studii s amlodipinem u nemocných se závažným srdečním selháním (NYHA III a IV) byl ve skupině pacientů léčených amlodipinem hlášen vyšší výskyt plicního edému ve srovnání se skupinou užívající placebo (viz bod 5.1). Blokátory kalciových kanálů, včetně amlodipinu, by měly být používány s opatrností u pacientů s kongestivním srdečním selháním, z důvodu zvýšeného rizika dalších kardiovaskulárních příhod a mortality.

Porucha _ funkce _ jater

Poločas amlodipinu je prodloužen a hodnoty AUC jsou vyšší u nemocných se sníženou funkcí jater; doporučené dávkování nebylo stanoveno. Podávání amlodipinu by mělo být zahájenou dávkou na spodním okraji dávkovacího rozmezí a amlodipin by měl být podáván s opatrností jak na počátku léčby, tak při zvyšování dávky. U pacientů se závažným poškozením jater může být nutná pomalá titrace dávky a pečlivé sledování.

Starší _ pacienti

U starších pacientů je třeba opatrnosti při zvyšování dávky (viz bod 4.2 a 5.2).

Porucha _ funkce ledvin

Amlodipin se může podávat těmto pacientům v normálních dávkách. Změny koncentrací amlodiopinu v plazmě neodpovídají stupni renálního poškození. Amlodipin není dialyzovatelný.

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Vliv jiných léčivých přípravků na amlodipin

Inhibitory CYP3A4: Souběžné užívání amlodipinu a silných nebo středně silných CYP3A4 inhibitorů (inhibitory proteázy, azolové antifungální látky, makrolidy jako erythromycin nebo klarithromycin, verapamil nebo diltiazem) může významně zvýšit expozici amlodipinu, což vede k zvýšenému riziku hypotenze. Klinický význam těchto změn farmakokinetiky může být výraznější u starších pacientů. Může být proto nutné pacienty klinicky monitorovat a úpravit dávku.

Klarithromycin je inhibitor CYP3A4. U pacientů užívajících klarithromycin současně s amlodipinem existuje zvýšené riziko hypotenze. Pokud je amlodipin podáván současně s klarithromycinem, doporučuje se pečlivě pacienty sledovat.

Induktory CYP3A4: Nejsou dostupné informace o účinku induktorů CYP3A4 na amlodipin. Současné užívání induktorů CYP3A4 (např. rifampicinu, třezalky tečkované) může vést ke snížení plazmatické koncentrace amlodipinu. Amlodipin by měl být užíván s opatrností současně s induktory CYP3A4. Podávání amlodipinu s grapefruity nebo grapefruitovou šťávou není doporučeno, protože u některých pacientů může vést k vyšší biologické dostupnosti amlodipinu způsobující větší pokles krevního tlaku.

Dantrolen (infuze): U zvířat byla pozorována letální fibrilace komor a kardiovaskulární kolaps ve spojení s hyperkalémií po podání verapamilu nebo intravenózního dantrolenu. Vzhledem k riziku hyperkalémie se doporučuje vyvarovat se současného podání blokátorů kalciových kanálů, jako je amlodipin, u pacientů náchylných ke vzniku maligní hypertermie a během zvládání maligní hypertermie.

Vliv amlodipinu na jiné léčivé přípravky

Účinek amlodipinu snižovat krevní tlak může potencovat antihypertenzní efekt jiných léků, které snižují krevní tlak.

Takrolimus

Při současném užívání takrolimu s amlodipinem existuje riziko zvýšené hladiny takrolimu v krvi. Aby se zamezilo toxicitě takrolimu, je u pacientů léčených takrolimem při současném podávání amlodipinu třeba monitorovat hladiny takrolimu v krvi a v případě potřeby upravit dávkování takrolimu.

Cyklosporin

Nebyly provedeny žádné studie interakcí s cyklosporinem a amlodipinem u zdravých dobrovolníků nebo jiných populací vyjma pacientů po renální transplantaci, u nichž byla pozorována variabilní zvýšení minimálních koncentrací cyklosporinu (v průměru 0 % - 40 %). Je třeba uvážit sledování hladin cyklosporinu u pacientů po renální transplantaci léčených amlodipinem a podle potřeby snížit dávku cyklosporinu.

Simvastatin: Současné podání více dávek amlodipinu 10 mg s 80 mg simvastatinu vedlo k 77% zvýšení expozice simvastatinu ve srovnání se samotným simvastatinem. Limit dávky simvastatinu u pacientů užívajících amlodipin je 20 mg denně.

V    klinických studiích interakcí neovlivnil amlodipin farmakokinetiku atorvastatinu, digoxinu ani warfarinu.

4.6.    Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Bezpečnost amlodipinu u těhotných žen nebyla stanovena.

Ve studiích na zvířatech byla ve vysokých dávkách pozorována reprodukční toxicita (viz bod 5.3). Použití v těhotenství se doporučuje pouze v případě, že není bezpečnější alternativa a že onemocnění samo přináší větší riziko pro matku i plod.

Kojení

Není známo, zda je amlodipin vylučován do mateřského mléka. Rozhodnutí, zda pokračovat či přerušit kojení nebo pokračovat či přerušit léčbu amlodipinem by mělo být provedeno po zvážení prospěchu kojení pro dítě a prospěchu léčby amlodipinem u matky.

Fertilita

U některých pacientů léčených blokátory kalciových kanálů byly hlášeny reverzibilní biochemické změny v hlavičce spermie. Klinická data jsou nedostatečná ke stanovení potenciálního vlivu amlodipinu na plodnost. V jedné studii na potkanech byl pozorován nežádoucí vliv na plodnost samců (viz bod 5.3).

4.7.    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Amlodipin může mít slabý nebo střední vliv na schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje. U pacientů užívajících amlodipin, kteří mají závratě, bolest hlavy, únavu nebo nauzeu, může být při těchto činnostech snížená pozornost. Opatrnost se doporučuje zejména na počátku léčby.

4.8.    Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky během léčby byla ospalost, závrať, bolest hlavy, palpitace, zčervenání, bolest břicha, nevolnost, otok kotníků, edém a únava.

Seznam nežádoucích účinků

Následující nežádoucí účinky byly pozorovány a zaznamenány během léčby amlodipinem s následující frekvencí: velmi časté: (> 1/10); časté: (> 1/100 až <1/10); méně časté: (> 1/1000 až <1/100); vzácné: (> 1/10 000 až <1/1000); velmi vzácné: (< 1/10 000); není známo (z dostupných údajů nelze určit).

V    každé skupině frekvencí jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Poruchy krve a lymfatického systému

V elmi vzácné:    leukocytopenie, trombocytopenie

Poruchy imunitního systému

Velmi vzácné:    alergické reakce

Poruchy metabolismu a výživy

Velmi vzácné:    hyperglykemie

Psychiatrické poruchy Méně časté:

Vzácné:

nespavost, změny nálady (včetně úzkosti), deprese zmatenost

Poruchy nervového systému Časté:

Méně časté:

Velmi vzácné:

Není známo:

ospalost, závratě, bolest hlavy (zvláště na začátku léčby) třes, dysgeuzie (porucha chuti), synkopa, hypoestezie, parestezie hypertonie, periferní neuropatie etrapyramidová porucha

Poruchy oka Časté:

porucha zraku (včetně diplopie)

Poruchy ucha a labyrintu Méně časté:

tinnitus

Srdeční poruchy Časté:

Méně časté: Velmi vzácné:

palpitace

arytmie (včetně bradykardie, komorová tachykardie, fibrilace síní) infarkt myokardu,

Cévní poruchy Časté:

Méně časté: Velmi vzácné:

návaly horka

hypotenze

vaskulitida

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Časté:    dyspnoe

Méně časté:    kašel, rinitida

Gastrointestinální poruchy Časté:

Méně časté:

Velmi vzácné:

bolest břicha, nauzea, dyspepsie, změna střevního habitu (včetně

průjmu a zácpy)

zvracení, , sucho v ústech

pankreatida, gastritida, hyperplasie dásně

Poruchy jater a žlučových cest

Velmi vzácné:    hepatitida, ikterus, zvýšené jaterní enzymy*

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Méně časté:    alopecie, purpura, kožní diskolorace, hyperhidróza (nadměrné pocení),

Velmi vzácné:

pruritus, vyrážka, exantém, kopřivka

angioedém, erythema multiforme, exfoliativní dermatida, Stevens-Johnsonův syndrom, Quinckeho edém, fotosenzitivita

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně Časté:    otok hlezna, svalové křeče

Méně časté:    artralgie, myalgie, bolest zad

Poruchy ledvin a močových cest

Méně časté:    mikční porucha, nokturie, zvýšená frekvence močení

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Méně časté:    impotence, gynekomastie

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Velmi časté:    edém

Časté:    únava, astenie

Méně časté:    bolest na hrudi,    bolest, malátnost

Vyšetření

Méně časté:    zvýšení hmotnosti, snížení hmotnosti * většinou souvisí s cholestázou

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9. Předávkování

Zkušenosti se záměrným předávkováním amlodipinu u člověka jsou omezené.

Příznaky

Podle dostupných dat lze soudit, že významné předávkování může vyústit v rozsáhlou periferní vazodilataci a možnou reflexní tachykardii. Byla zaznamenána výrazná a pravděpodobně i prolongovaná systémová hypotenze vedoucí až k šoku a včetně šoku s fatálním koncem.

Léčba

Klinicky významná hypotenze v důsledku předávkování amlodipinem vyžaduje aktivní podporu kardiovaskulárních funkcí, včetně častého monitorování srdeční a respirační funkce, elevace dolních končetin a zvýšené pozornosti cirkulujícímu objemu tekutin a objemu vyloučené moči.

Při obnově vaskulárního tonu a krevního tlaku mohou být užitečné vazokonstrikční látky, pokud ovšem jejich použití není kontraindikováno. K potlačení účinku blokátorů kalciových kanálů je užitečné podat intravenózně kalcium glukonát.

V některých případech je vhodné provést výplach žaludku. Bylo zjištěno, že podání aktivního uhlí zdravým dobrovolníkům během 2 hodin po podání 10 mg amlodipinu snížilo rychlost absorpce amlodipinu.

Vzhledem k tomu, že amlodipin se silně váže na bílkoviny v plazmě, dialýza nemá při předávkování větší význam.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Blokátory kalciového kanálu, selektivní blokátory kalciového kanálu s převážně vaskulárním účinkem,

ATC kód: C 08 CA 01

Amlodipin je inhibitor vstupu kalciových iontů ze skupiny dihydropyridinů (blokátor pomalých kalciových kanálů nebo antagonista kalciových iontů) a inhibuje transmembránový vstup kalciových iontů do buněk hladkého svalstva cévních stěn a do srdečních buněk. Mechanismus antihypertenzního působení amlodipinu vyplývá z jeho přímého relaxačního účinku na hladké svalstvo cévní stěny. Přesný mechanismus, jímž amlodipin vede k ústupu anginózních bolestí, nebyl dosud zcela objasněn, avšak je známo, že amlodipin omezuje rozsah ischemického poškození myokardu dvěma mechanismy:

1.    Amlodipin dilatuje periferní arterioly a tak snižuje celkovou periferní rezistenci (afterload), proti níž musí srdce přečerpávat krev. Vzhledem k tomu, že srdeční frekvence při tom zůstane stabilní, toto snížení zátěže srdce vede ke snížení spotřeby energie a nároků myokardu na přísun kyslíku.

2.    Mechanismus účinku amlodipinu zahrnuje pravděpodobně také dilataci hlavních koronárních tepen a koronárních arteriol (v normální i ischemické oblasti). Důsledkem této dilatace je zvýšená dodávka kyslíku do myokardu u pacientů se spasmem koronárních arterií (Prinzmetalova nebo variantní angina).

U nemocných s hypertenzí, amlodipin při dávkování jedenkrát denně klinicky významně snižuje krevní tlak (jak vleže, tak ve stoje) po dobu 24 hodin. Vzhledem k pomalému nástupu účinku se po podání amlodipinu nevyskytuje akutní hypotenze.

U nemocných s anginou zvyšuje jedna denní dávka amlodipinu celkovou dobu tolerance fyzické zátěže, oddaluje nástup anginózních bolestí a nástup 1 mm depresí úseku ST a snižuje jak frekvenci anginózních atak, tak spotřebu tablet glycerol-trinitrátu.

Amlodipin není spojován s metabolickými nežádoucími účinky nebo změnami plasmatických lipidů a je vhodný pro použití u pacientů s astmatem, diabetem a dnou.

Onemocnění koronárních arterií (CAD)

Účinnost amlodipinu v prevenci klinických příhod u pacientů s onemocněním koronárních arterií (CAD) byla stanovena v nezávislé multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii se 1997 pacienty: Comparison of Amlodipine vs. Enalapril to Limit Occurrences of Thrombosis (CAMELOT). Z těchto pacientů bylo 2 roky 663 léčeno amlodipinem 5- 10 mg, 673 pacientů bylo léčeno enalaprilem 10 - 20 mg a 655 pacientů dostávalo placebo, dále pacienti podstupovali standardní léčbu statiny, betablokátory, diuretiky a kyselinou acetylsalicylovou. Klíčové výsledky účinnosti jsou uvedeny v tabulce 1. Výsledky ukazují, že léčba amlodipinem je spojena s méně hospitalizacemi kvůli angině a revaskularizačním procedurám u pacientů s CAD.

Tabulka 1: Incidence významných klinických výstupů studie CAMELOT

Poměr kardiovaskulárních příhod, počet (%)

amlodipin vs. placebo

Výstup

amlodipin

placebo

enalapril

Poměr rizik (HR) (95% CI)

Hodnota p

Primární cílový parametr

Kardiovaskulární nežádoucí příhoda

110 (16,6)

151 (23,1)

136 (20,2)

0,69 (0,540,88)

0,003

Jednotlivé složky

Koronární

revaskularizace

78 (11,8)

103 (15,7)

95 (14,1)

0,73 (0,540,98)

0,03

Hospitalizace kvůli angině

51 (7,7)

84 (12,8)

86 (12,8)

0,58 (0,410,82)

0,002

Nefatální infarkt myokardu

14 (2,1)

19 (2,9)

11 (1,6)

0,73 (0,371,46)

0,37

Cévní mozková příhoda nebo tranzitorní ischemická ataka

6 (0,9)

12 (1,8)

8 (1,2)

0,50 (0,191,32)

0,15

Kardiovaskulární

úmrtí

5 (0,8)

2 (0,3)

5 (0,7)

2,46 (0,4812,7)

0,27

Hospitalizace kvůli městnavému srdečnímu selhání

3 (0,5)

5 (0,8)

4 (0,6)

0,59 (0,142,47)

0,46

Resuscitovaná srdeční zástava

0

4 (0,6)

1 (0,1)

NA

0,04

Nový výskyt onemocnění periferních cév

5 (0,8)

2 (0,3)

8 (1,2)

2,6 (0,5013,4)

0,24

Zkratky: CI = konfidenční interval

Srdeční selhání

Hemodynamické studie u pacientů se srdečním selháním a klinické studie sledující výkonnostní kapacitu u pacientů se srdečním selháním třídy II-IV podle NYHA ukázaly, že amlodipin nevede ke klinickému zhoršení hodnocenému pomocí tolerance fyzické zátěže, ejekční frakce levé komory a klinické symptomatologie.

Z placebem kontrolované studie (PRAISE) vyplynulo, že u pacientů s chronickým srdečním selháním stupně III-IV dle NYHA léčených dioxinem, diuretiky a ACE inhibitory nedošlo po podání amlodipinu k vzestupu rizika mortality nebo kombinovaného rizika mortality a morbidity.

Z následné, dlouhodobé, placebem kontrolované studie (PRAISE-2) s amlodipinem vyplynulo, že u pacientů s chronickým srdečním selháním stupně III-IV dle NYHA bez klinické symptomatologie nebo objektivních nálezů naznačujících přítomnost ischemické choroby, léčených stabilními dávkami digitalisu, diuretik a ACE inhibitorů, nedošlo po podání amlodipinu k vzestupu rizika celkové nebo kardiovaskulární mortality. Ve stejné populaci byla léčba amlodipinem spojena s nárůstem hlášení vzniku plicního edému.

Studie hodnotící preventivní léčbu infarktu myokardu (ALLHAT)

ALLHAT (Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial), dvojitě slepá, randomizovaná, mortalitní-morbiditní studie sledovala srovnání léčby novějšími léčivými přípravky: amlodipin 2,5 - 10 mg/den (blokátor kalciového kanálu), lisinopril 10 - 40 mg/den (ACE inhibitor), podávanými jako terapie první linie, s léčbou thiazidovým diuretikem chlorthalidonem 12,5 - 25 mg/den při léčbě mírné až středně těžké hypertenze.

Celkem 33 357 pacientů s hypertenzí ve věku 55 či více let bylo randomizováno a následně sledováno průměrně po dobu 4,9 let. Pacienti měli minimálně jeden další rizikový faktor ICHS včetně infarktu myokardu nebo cévní mozkové příhody v anamnéze ( > 6 měsíců před vstupem do studie) nebo jiného dokumentovaného aterosklerotického onemocnění (celkem 51,5 %), diabetu 2. typu (36,1 %), HDL cholesterolu < 35 mg/dl (11,6 %), hypertrofie levé komory diagnostikované na EKG či echokardiografií (20,9 %), kouření cigaret (21,9 %).

Primární cílový parametr byl souborem fatálních koronárních příhod či nefatálních infarktů myokardu. V tomto sledovaném parametru nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl mezi léčbou amlodipinem a chlorthalidonem: RR 0,98 95 % CI (0,90 - 1,07) p=0,65. Mezi sekundárními cílovými parametry byla incidence srdečního selhání (součást kombinovaného kardiovaskulárního cílového parametru) významně vyšší ve skupině užívající amlodipin v porovnání se skupinou užívající chlorthalidon (10,2 % vs. 7,7 %, RR 1,28, 95 % CI (1,25 - 1,52) p<0,001. Nicméně, nebyl zjištěn žádný statisticky významný rozdíl v celkové mortalitě při léčbě anmlodipinem a chlorthalidonem RR 0,96 95% CI (0,89

- 1,02) p=020.

Děti (ve věku 6 let a starší)

Ve studii s 268 dětmi ve věku 6-17 let s predominantní sekundární hypertenzí bylo prokázáno, že obě dávky amlodipinu (2,5 mg a 5 mg) snižovaly systolický krevní tlak významně více než placebo.

Rozdíl mezi oběma dávkami nebyl statisticky významný.

Dlohodobý účinek amlodipinu na růst, dospívání a celkový rozvoj nebyl studován. Dlouhodobá účinnost léčby amlodipinem v dětství na snížení kardiovaskulární morbidity a mortality v dospělosti nebyla rovněž hodnocena.

5.2.    Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce, distribuce a vazba na plasmatické bílkoviny

Po perorálním podání terapeutických dávek je amlodipin dobře resorbován s dosažením vrcholové plasmatické koncentrace za 6 -12 hodin po podání. Absolutní biologická dostupnost nezměněné léčivé látky se pohybuje v rozmezí 64-80%. Distribuční objem je přibližně 21 l/kg. In vitro studie prokázaly, že přibližně 97,5% cirkulujícího amlodipinu je vázáno na plazmatické bílkoviny.

Příjem potravy neovlivňuje biologickou dostupnost amlodipinu.

Biotransformace, eliminace

Terminální plazmatický eliminační poločas se pohybuje v rozmezí 35-50 hodin a je po jedné denní dávce konzistentní.

Amlodipin je ve značné míře metabolizován v játrech na inaktivní metabolity. Močí se vylučuje z 10 % v podobě nezměněné substance a ze 60 % ve formě metabolitů.

Porucha funkce jater

O podávání amlodipinu pacientům s poruchou funkce jater existují pouze velmi omezené údaje. Pacienti s jaterní nedostatečností mají sníženou clearance amlodipinu, což má za následek delší poločas a nárůst AUC o přibližně 40 - 60 %.

Starší pacienti

Doba potřebná k dosažení vrcholových plazmatických koncentrací amlodipinu je u starších a mladších osob podobná. Clearance amlodipinu má tendenci se snižovat spolu se zvýšením AUC a terminálního eliminačního poločasu u starších osob. Zvýšení AUC a poločasu eliminace u pacientů s městnavým srdečním selháním bylo očekáváno u pacientů v této věkové skupině.

Pediatrická _ populace

Populační PK studie byly provedeny u 74 dětí ve věku od 1 roku do 17 let, které měly hypertenzi (34 pacientů ve věku 6 až 12 let a 28 pacientů ve věku 13 až 17 let), a které dostávaly amlodipin v dávce mezi 1,25 mg a 20 mg podávaný buď jednou, nebo dvakrát denně. U dětí od 6 do 12 let a mladistvých od 13 do 17 let byla typická clearance po perorálním podání (CL/F) 22,5 a 27,4 l/h u mužů a 16,4 a 21,3 l/h u žen. Byla pozorována velká individuální variabilita. Údaje zaznamenané u dětí do 6 let jsou omezené.

5.3.    Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Reprodukční toxikologie

Reprodukční studie u potkanů a myší prokázaly zpoždění porodu, prodloužení doby porodu a snížení přežití mláďat při dávkách přibližně 50x vyšších než nejvyšší doporučené dávky pro člověka stanovené dle mg/kg.

Zhoršení _ fertility

Nebyl zjištěn žádný účinek na fertilitu potkanů léčených amlodipinem (samci po dobu 64 dní a samice po dobu 14 dní před pářením) v dávkách 10 mg/kg/den (8 x vyšší než je maximální doporučená dávka 10 mg pro člověka na základě mg/m2 - při hmotnosti pacienta 50 kg). V jiné studii s potkany, kde samci byli léčeni amlodipinem po dobu 30 dnů v dávkách srovnatelných s dávkou pro člověka stanovené dle mg/kg, byly pozorovány snížené plazmatické hladiny hormonů stimulujících folikuly a testosteronu a rovněž snížení hustoty spermií a počtu zralých spermií a Sertoliho buněk.

Kancerogeneze/mutageneze

U potkanů a myší léčených amlodipinem v potravě po dobu 2 let v koncentracích vypočtených tak, aby odpovídaly denním úrovním dávky 0,5, 1,25 a 2,5 mg/kg nebyl podán žádný důkaz o kancerogenitě amlodipinu. Nejvyšší dávka (u myší obdobná a u potkanů dvojnásobná než je maximální doporučená klinická dávka 10 mg na základě mg/m2 - při hmotnosti pacienta 50 kg) byla blízko maximální tolerované dávky u myší, avšak nikoliv u potkanů.

Studie mutagenity neodhalily žádné na dávce závislé účinky jak na genové, tak i na chromozomální úrovni.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1.    Seznam pomocných látek

Mikrokrystalická celulóza (E460)

Hydrogenfosforečnan vápenatý (E341)

Sodná sůl karboxymethylškrobu (Typ A),

Magnesium-stearát (E470b).

6.2.    Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3.    Doba použitelnosti

PVC/PVDC/Al blistr 5 let

HDPE lahvička 2 roky

Doba použitelnosti po prvním otevření: 4 měsíce

6.4.    Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C

Přípravek uchovávejte v původním obalu, aby byl chráněn před světlem a vlhkem.

6.5.    Druh obalu a obsah balení

Amloratio 5 mg Amloratio 10 mg PVC/PVDC/Al blistr

10, 14, 20, 28, 30, 30x1, 50, 50x1, 56, 60, 90, 98, 100, 100x1, 200 a 250 tablet.

HDPE lahvička 100 a 250 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6. Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.    DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Str. 3, 89079, Ulm, Německo

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Amloratio 5 mg:    83/136/07-C

Amloratio 10 mg:    83/137/07-C

9.    DATUM REGISTRACE

Datum první registrace: 28.2.2007

Datum posledního prodloužení registrace: 1.9.2011

10.    DATUM REVIZE TEXTU

19.6.2016

11