Příbalový Leták

Amloratio 5 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Skládačka pro blistry

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Amloratio 5 mg

Tablety

amlodipinum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVYCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje amlodipinum 5 mg ve formě amlodipini besilas.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Tablety

10, 14, 20, 28, 30, 30x1, 50, 50x1, 56, 60, 90, 98, 100, 100x1, 200, 250 tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT

UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9.    ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

TĚ    NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Držitel rozhodnutí o registraci:

ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm, Německo.


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Registrační číslo: 83/136/07-C 13    ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16.    INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


Amloratio 5 mg


17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - 2D ČÁROVÝ KÓD


2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.


18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - DATA ČITELNÁ OKEM


PC:

SN:

NN:


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Amloratio 5 mg

Tablety

amlodipinum

~2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje amlodipinum 5 mg ve formě amlodipini besilas.


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Tablety

50 jednotlivých dávek


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT

UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9.    ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Držitel rozhodnutí o registraci:

ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm, Německo.


12. REGISTRAČNÍ CÍSLO/CÍSLA


Registrační číslo: 83/136/07-C 13    ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže


14. KLASIFIKACE PRO VYDEJ


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16.    INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


17.    JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - 2D čárovY KÓD


2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.


18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - DATA ČITELNÁ OKEM


PC:

SN:

NN:


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH Blistr


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Amloratio 5 mg

Tablety

amlodipinum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


ratiopharm GmbH


3. POUŽITELNOST


Použitelné do:


4. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže


5. JINÉ


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Amloratio 5 mg

Tablety

amlodipinum

~2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje amlodipinum 5 mg ve formě amlodipini besilas.


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


100, 250 tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT

UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:

Doba použitelnosti po prvním otevření: 4 měsíce


9.    ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Držitel rozhodnutí o registraci:

ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm, Německo.


12. REGISTRAČNÍ CÍSLO/CÍSLA


Registrační číslo: 83/136/07-C


13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže


14. KLASIFIKACE PRO VYDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


[Í6    TNFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Pouze pokud je lahvička vnějším obalem. Amloratio 5 mg


17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - 2D ČÁROVY KÓD


Pouze pokud je lahvička vnějším obalem.

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.


18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR

- DATA ČITELNÁ OKEM

Pouze pokud je lahvička vnějším obalem.

PC:

SN:

NN:


7