Příbalový Leták

Amlodipin Bluefish 10 Mg Tablety

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU {KRABIČKA}_


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Amlodipin Bluefish 5 mg tablety Amlodipin Bluefish 10 mg tablety

amlodipinum 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje amlodipinum 5 mg (ve formě amlodipini besilas). Jedna tableta obsahuje amlodipinum 10 mg (ve formě amlodipini besilas).

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Tablety 14 tablet 20 tablet 28 tablet 30 tablet 50 tablet 100 tablet

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST


Použitelné do:

9


ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Bluefish Pharmaceuticals AB, Stockholm, Švédsko 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Amlodipin Bluefish 5 mg tablety: 83/286/10-C Amlodipin Bluefish 10 mg tablety: 83/287/10-C 13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ 16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU

Amlodipin Bluefish 5 mg Amlodipin Bluefish 10 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH PVC-PE-PVDC/Al blistrové stripy_


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Amlodipin Bluefish 5 mg tablety Amlodipin Bluefish 10 mg tablety

amlodipinum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Bluefish Pharmaceuticals AB


3. POUŽITELNOST


Exp:

4 ČÍSLO ŠARŽE


Lot:


5. JINÉ