Příbalový Leták

Amlodipin Actavis 5 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU

KRABIČKA NA BLISTRY, KRABIČKA NA HDPE LAHVIČKU, ETIKETA NA LAHVIČKU


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Amlodipin Actavis 5 mg Amlodipin Actavis 10 mg Tablety Amlodipinum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje amlodipinum 5 mg (jako amlodipini besilas). Jedna tableta obsahuje amlodipinum 10 mg (jako amlodipini besilas).


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Tableta

10 tablet 20 tablet 28 tablet 30 tablet 50 tablet 60 tablet 100 tablet 300 (30x10) tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Actavis Group PTC ehf. Reykjavikurvegur 76-78 Hafnarfjordur Island


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg. č.: 83/611/08-C Reg. č.: 83/612/08-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


Amlodipin Actavis 5 mg Amlodipin Actavis 10 mg


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH Blistr


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Amlodipin Actavis 5 mg Amlodipin Actavis 10 mg Tablety Amlodipinum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Actavis Group PTC ehf.


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5. JINÉ


3