Příbalový Leták

Amlodipin Actavis 5 Mg

Sp.zn.sukls123841/2016

Příbalová informace: informace pro pacienta

Amlodipin Actavis 5 mg Amlodipin Actavis 10 mg Tablety

Amlodipinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek Amlodipin Actavis a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Amlodipin Actavis užívat

3.    Jak se přípravek Amlodipin Actavis užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek Amlodipin Actavis uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1.    Co je přípravek Amlodipin Actavis a k čemu se používá

Přípravek Amlodipin Actavis obsahuje léčivou látku amlodipin, která patří do skupiny léků nazývané blokátory vápníkových kanálů.

Přípravek Amlodipin Actavis se používá k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) a určitého typu bolesti na hrudníku zvaného angina pectoris a její vzácné formy, Prinzmetalovy neboli variantní anginy pectoris.

U pacientů s vysokým krevním tlakem uvolní přípravek Amlodipin Actavis cévy, takže krev jimi může snadněji proudit.

U pacientů s anginou pectoris zlepší přípravek Amlodipin Actavis prokrvení srdečního svalu, který tak dostává více kyslíku, čímž se předchází vzniku bolesti na hrudi. Váš lék nezpůsobuje okamžitou úlevu od bolesti na hrudi při angině pectoris.

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Amlodipin Actavis užívat Neužívejte přípravek Amlodipin Actavis:

-    jestliže jste alergický(á) na amlodipin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) nebo na jakýkoliv jiný blokátor kalciových kanálů. To se může projevit jako svědění, zarudnutí kůže nebo potíže s dýcháním.

-    jestliže máte velmi nízký krevní tlak (hypotenze)

-    jestliže máte zúžení chlopně srdečnice (aortální stenóza)

-    jestliže jste v šoku (včetně kardiogenního šoku (stav, kdy srdce není schopno dodávat do těla dostatek krve)).

-    jestliže trpíte srdečním selháním po srdečním infarktu.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Amlodipin Actavis se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou, zejména pokud trpíte nebo jste v minulosti trpěl(a) některým z následujících onemocnění:

-    nedávno prodělaný    infarkt myokardu

-    srdeční selhání

-    závažné zvýšení krevního tlaku    (hypertenzní krize)

-    onemocnění jater

-    jste starší člověk a je třeba zvýšit Vaši dávku.

Děti a dospívající

Přípravek Amlodipin Actavis nebyl studován u dětí mladších než 6 let. Přípravek Amlodipin Actavis by se měl používat k léčbě hypertenze dětí a dospívajících pouze ve věkové skupině 6 až 17 let (viz bod 3). Pro více informací se obraťte na svého lékaře.

Další léčivé přípravky a přípravek Amlodipin Actavis

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Přípravek Amlodipin Actavis může ovlivnit nebo může být ovlivněn jinými léky jako jsou:

-    ketokonazol, itrakonazol (léky proti plísňovým onemocněním)

-    ritonavir, indinavir, nelfinavir (takzvané inhibitory proteáz používané k léčbě HIV)

-    rifampicin, erythromycin, klarithromycin (k léčbě infekcí způsobených bakteriemi)

-    Hypericum perforatum (třezalka tečkovaná)

-    verapamil, diltiazem (léky na onemocnění srdce)

-    dantrolenon (infuze pro těžké poruchy tělesné teploty)

-    simvastatin (lék, který snižuje hladinu cholesterolu)

-    takrolimus (slouží ke kontrole imunitní odpovědi organismu, umožňuje tělu přijmout transplantovaný orgán).

Pokud již užíváte jiné léky k léčbě vysokého krevního tlaku, může přípravek Amlodipin Actavis snižovat krevní tlak ještě více.

Přípravek Amlodipin Actavis s jídlem a pitím

Pacienti užívající přípravek Amlodipin Actavis by neměli konzumovat grapefruitovou šťávu a grapefruity a to z toho důvodu, že grapefruity a grapefruitová šťáva mohou zvýšit množství amlodipinu v krvi, což může nepředvídatelně zesílit účinek amlodipinu na snížení krevního tlaku.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Bezpečnost amlodipinu u těhotných žen nebyla stanovena.

Kojení

Není známo, zda se amlodipin vylučuje do mateřského mléka.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem předtím, než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Amlodipin Actavis může ovlivnit Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Pokud během jeho užívání pociťujete nevolnost, závratě nebo únavu nebo trpíte bolestí hlavy, neřiďte ani neobsluhujte stroje a ihned kontaktujte svého lékaře.

Jak se přípravek Amlodipin Actavis užívá

3.


Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená počáteční dávka je 5 mg jednou denně. Dávka může být zvýšena na 10 mg jednou denně.

Přípravek můžete užívat před nebo po jídle a pití. Přípravek byste měl(a) užívat každý den ve stejnou dobu a zapít vodou. Přípravek Amlodipin Actavis neužívejte společně s grapefruitovou šťávou.

Použití u dětí a dospívajících

Doporučená obvyklá počáteční dávka pro děti a dospívající (věk 6 -17 let) je 2,5 mg denně. Maximální doporučená dávka je 5 mg denně.

Dávku 2,5 mg lze získat z tablet přípravku Amlodipin Actavis 5 mg, tablety lze rozdělit na stejné dávky.

Je důležité nepřerušovat užívání tablet. Navštivte svého lékaře ještě dříve, než Vám tablety dojdou. Jestliže jste užil(a) více přípravku Amlodipin Actavis, než jste měl(a)

Užití příliš mnoha tablet může mít za následek snížení krevního tlaku až na hodnoty, které mohou být nebezpečné. Můžete pociťovat závratě, mdloby nebo slabost. Pokud krevní tlak klesne výrazně, může dojít až k šoku.

Vaše kůže může být chladná a vlhká a můžete ztratit vědomí. Pokud užijete příliš mnoho tablet přípravku Amlodipin Actavis, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Amlodipin Actavis

Nemějte obavy. Pokud zapomenete užít tabletu, tuto dávku úplně vynechejte. Vezměte si další dávku v obvyklou dobu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Amlodipin Actavis

Váš lékař Vám řekl, jak dlouho máte přípravek Amlodipin Actavis užívat. Jestliže léčbu náhle ukončíte, projevy Vaší choroby se mohou vrátit. Neukončujte léčbu bez porady s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto léku, zeptej te se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud po užití tohoto léku zaznamenáte některý z následujících velmi vzácných závažných nežádoucích účinků, navštivte okamžitě svého lékaře:

-    náhlá dýchavičnost, bolest na hrudi, dušnost nebo obtíže s dýcháním

-    otok očních víček, obličeje nebo rtů

-    otok jazyka a hrdla, který může způsobit značně obtížné dýchání

-    závažná kožní reakce včetně intenzivní kožní vyrážky, kopřivka, zčervenání kůže po celém těle, silné svědění, puchýře, olupování a otok kůže, zánět sliznice (Stevens-Johnsonův syndrom) nebo jiné alergické reakce

-    srdeční infarkt, abnormální srdeční tep

-    zánět slinivky břišní, který může způsobit silné bolesti břicha a zad spolu s pocitem silné nevolnosti.

Byly hlášeny následující časté nežádoucí účinky. Jestliže Vám některý z nich činí obtíže nebo jestliže přetrvávají déle než jeden týden, kontaktujte svého lékaře.

Časté: mohou postihnout až 1 z 10 uživatelů- bolest hlavy, závrať, ospalost (především na počátku léčby)

-    palpitace (pocit bušení srdce), návaly

-    bolest břicha, nevolnost (nauzea)

-    otoky kotníků (edém), únava.

Ostatní hlášené nežádoucí účinky jsou zahrnuty v následujícím seznamu. Pokud se některý z těchto nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud zaznamenáte jakékoli nežádoucí účinky, které nejsou uvedené v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 uživatelů

-    změny nálady, úzkost, deprese, nespavost

-    třes, poruchy chuti, mdloby, slabost

-    necitlivost nebo pocit mravenčení v končetinách, ztráta vnímání bolesti

-    poruchy zraku, dvojité vidění, zvonění v uších

-    nízký krevní tlak

-    kýchání/rýma způsobené zánětem nosní sliznice (rinitida)

-    poruchy vyprazdňování, průjem, zácpa, poruchy zažívání, sucho v ústech, zvracení (nevolnost)

-    ztráta vlasů, zvýšené pocení, svědění kůže, červené skvrny na kůži, změny zabarvení kůže

-    poruchy močení, zvýšená potřeba močení v noci, zvýšená frekvence močení

-    neschopnost dosáhnout erekce; mírná bolest nebo zvětšení prsů u mužů

-    slabost, bolest, pocit nevolnosti

-    bolest kloubů nebo svalů, svalové křeče, bolest zad

-    zvýšení nebo snížení tělesné hmotnosti.

Vzácné: mohou postihnout až 1 z 1000 uživatelů

-    zmatenost.

Velmi vzácné: mohou postihnout až 1 z 10 000 uživatelů

-    snížený počet bílých krvinek, snížený počet krevních destiček, což může vést k neobvyklým podlitinám nebo snadnému krvácení (poškození červených krvinek)

-    zvýšená hladina cukru v krvi (hyperglykémie)

-    porucha nervů, která může způsobit slabost, brnění nebo znecitlivění

-    kašel, otok dásní

-    nadýmání (gastritida)

-    poruchy funkce jater, zánět jater (hepatitida), zežloutnutí kůže (žloutenka), zvýšení jaterních enzymů, což může ovlivnit některé lékařské testy

-    zvýšení svalového napětí

-    zánět krevních cév, často spolu s kožní vyrážkou

-    přecitlivělost na světlo

-    poruchy zahrnující tuhost, třes a/nebo poruchy hybnosti Není známo: nelze určit z dostupných údajů

-    třes, rigidní postoj, maskovitá tvář, pomalé pohyby a šouravá, nevyvážená chůze.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.    Jak přípravek Amlodipin Actavis uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku, krabičce, lahvičce a blistru za Použitelné do:/EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.    Obsah balení a další informace

Co přípravek Amlodipin Actavis obsahuje

Léčivou látkou je amlodipinum (jako amlodipini besilas).

Amlodipin Actavis 5 mg: Jedna tableta obsahuje amlodipinum 5 mg (jako amlodipini besylas). Amlodipin Actavis 10 mg: Jedna tableta obsahuje amlodipinum 10 mg (jako amlodipini besylas). Pomocné látky přípravku jsou: mikrokrystalická celulosa, dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého, magnesium-stearát, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A).

Jak přípravek Amlodipin Actavis vypadá a co obsahuje toto balení

Amlodipin Actavis 5 mg: bílé, nepotažené, kulaté (průměru 8 mm), ploché tablety s půlicí rýhou na jedné straně a s vyraženým označením AB 5 na druhé straně.

Tablety lze rozdělit na stejné dávky.

Amlodipin Actavis 10 mg: bílé, nepotažené, kulaté (průměru 10 mm), ploché tablety s půlicí rýhou na jedné straně a s vyraženým označením AB 10 na druhé straně.

Tablety lze rozdělit na stejné dávky.

Velikosti balení

Blistry: 10, 20, 28, 30 50, 60, 100 tablet a nemocniční balení: 300 (30x10 nemocniční balení) tablet. Lahvičky: 20, 50, 100 tablet a nemocniční balení: 300 (30x10) tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegur 76-78 220 Hafnarfjordur Island

Výrobce

Actavis hf Reykjavikurvegur 78 220 Hafnarfjordur Island

Balkanpharma - Dupnitsa AD 3 Samokovsko Shosse Str.

Dupnitsa 2600 Bulharsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Rakousko    Amlodipin Actavis 5 mg Tabletten. Amlodipin Actavis 10 mg Tabletten

Estonsko

Litva

Polsko

Slovenská republika

Česká republika

Slovinsko

Irsko

Rumusko

Amlodipine Actavis

Amlodipine Actavis 5 mg tabletés. Amlodipine Actavis 10 mg tabletés Amlaxopin

Amlodipin Actavis 5 mg. Amlodipin Actavis 10 mg Amlodipin Actavis 5 mg. Amlodipin Actavis 10 mg Amlodipin Actavis 5 mg tablete. Amlodipin Actavis 10 mg tablete Istolde 5 mg Tablets. Istolde 10 mg Tablets

Amlodipiná Actavis 5mg comprimate. Amlodipiná Actavis 10mg comprimate

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 10.6.2016

6/6