Příbalový Leták

Amlodipin Accord 5 Mg Tablety

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU


{KRABIČKA}_

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU


Amlodipin Accord 5 mg tablety Amlodipin Accord 10 mg tablety amlodipinum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje amlodipinum 5 mg (ve formě amlodipini besilas).


Jedna tableta obsahuje amlodipinum 10 mg (ve formě amlodipini besilas)


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Tablety

5 mg: 10,14.20,28,30,50,60, 90, 98,100 tablet 10 mg: 10,14, 20,28,30,50,60, 90,98,100 tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Accord Healthcare Limited, North Harrow, Middlesex, Velká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Amlodipin Accord 5 mg tablety: Amlodipin Accord 10 mg tablety:

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Číslo

šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Amlodipin Accord 5 mg tablety Amlodipin Accord 10 mg tablety

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH PVC/PVdC/Al blistrové stripy


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Amlodipin Accord 5 mg tablety Amlodipin Accord 10 mg tablety amlodipinum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


logo Accord


3. POUŽITELNOST


Exp:


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot:


5. JINÉ