Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Amizolmet 500 Mg/Ml Injekční Roztok

zastaralé informace, vyhledat novější

sp.zn. sukls63367/2013

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.    NÁZEV PŘÍPRAVKU Amizolmet 500 mg/ml injekční roztok

2.    KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 ml injekčního roztoku obsahuje metamizolum natricum monohydricum 500 mg. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.    LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok

Čirý, bezbarvý až slabě hnědo-žlutý roztok, prakticky prostý částic.

4.    KLINICKÉ ÚDAJE

4.1.    Terapeutické indikace

Silná akutní bolest.

Horečka nereflektující na jinou léčbu.

4.2.    Dávkování a způsob podání

Metamizol ve formě injekčního roztoku by se měl podávat pouze pokud není indikované perorální podání.

Dávkování závisí na požadovaném analgetickém účinku a stavu pacienta.

U dospělých pacientů je jedna parenterální dávka 0,5 - 1 g (1 - 2 ml). Jednotlivá dávka se může podle potřeby opakovat každých 6 - 8 hodin. Pokud je to nutné, může být podána jednorázová dávka 2,5 g (5 ml). Nástup analgetického a antipyretického účinku lze očekávat 30 až 60 minut po podání. Trvání účinku je obvykle asi 4 hodiny. Pokud není jedna dávka účinná, nebo když analgetický účinek slábne, může být dávka opakována každých 6 - 8 hodin až do maximální denní dávky 5 g (10 ml). Protože hypotenzí reakce následující po injekci může záviset na velikosti podané dávky, indikace parenterálního podání jednotlivé dávky vyšší než 1 mg metamizolu by se měla pečlivě zvážit. Více viz Způsob podání.

Použití u dětí:

Amizolmet 500 mg/ml injekční roztok se nesmí používat při léčbě dětí a mladistvých mladších 16 let. Pacienti s poškozením ledvin a jater:

U pacientů s poruchou ledvin nebo jater je doporučeno vyhnout se vysokým dávkám metamizolu, protože u těchto pacientů může být snížena rychlost vylučování. V případě krátkodobé léčby není nutné snížit dávkování. Neexistují žádné zkušenosti s dlouhodobou léčbou pacientů s poškozením ledvin nebo selháním jater.

U starších pacientů a pacientů ve špatném zdravotním stavu je nutné počítat s poruchou funkce ledvin a jater.

Způsob podání

Je nutné zajistit, aby při prvních známkách anafylaktické / anafylaktoidní reakce (viz bod Nežádoucí účinky) mohla být injekce přerušena a riziko izolované hypotenzní reakce bylo sníženo na minimum.

Při parenterálním podání je nezbytné zajistit, aby pacient zůstat ležet a byl pod přísným lékařským dohledem. Navíc musí být v zájmu prevence hypotenzní reakce intravenózní injekce aplikována velmi pomalu, tj. nejvýše 1 ml (500 mg metamizolu) za minutu.

4.3.    Kontraindikace

Amizolmet 500 mg/ml injekční roztok se nesmí podávat pacientům v následujících případech:

•    přecitlivělost na metamizol nebo jiné pyrazolony (např. phenazon, propyphenazon) nebo pyrazolidiny (např. phenylbutazon, oxyphenbutazon) nebo anamnéza agranulocytózy po podání některé z těchto léčivých látek;

•    porucha funkce kostní dřeně (např. po cytostatické léčbě) nebo porucha hematopoézy;

•    analgetické astma nebo intolerance analgetik typu urtikarie-angio-edém, tj. pacienti se známým vznikem bronchospasmu nebo jiných anafylaktoidních reakcí (např. urtikarie, rinitis, angioedém) po podání salicylátů, paracetamolu nebo jiných nenarkotických analgetik;

•    akutní renální nebo jaterní selhání, s akutní intermitentní hepatickou porfýrií (riziko vyvolání porfyrické ataky);

•    vrozený defekt glukózo-6-fosfát dehydrogenázy (riziko hemolýzy);

•    děti a mladiství do 16 let věku.

Přípravek nesmí být aplikován parenterálně pacientům s hypotenzí nebo nestabilním oběhem. Přípravek se nesmí užívat během těhotenství a kojení.

4.4.    Zvláštní upozornění a opatření pro použití Varování:

Dlouhodobé užívání nebo užívání vysokých dávek přípravku zvyšuje riziko agranulocytózy. Tento přípravek by neměl být používán déle než sedm dní.

Agranulocytóza vyvolaná metamizolem je porucha imunoalergického původu trvající minimálně jeden týden. Tyto reakce jsou velmi vzácné, ale život ohrožující a mohou být dokonce fatální. Pacienti by měli být poučeni, aby ihned přerušili léčbu a navštívili svého lékaře, objeví-li se jakýkoli z následujících příznaků, který může souviset s neutropenií: horečka, zimnice, bolest v krku, vřed v ústní dutině. V případě neutropenie (< 1500 neutrofilů /mm3) by léčba měla být okamžitě přerušena a mělo by neprodleně být provedeno úplné stanovení počtu krvinek. Ten by měl být sledován až do návratu k původním hodnotám.

Anafylaktoidní reakce: Tyto reakce se vyskytují hlavně u citlivých pacientů. Metamizol by proto měl být předepisován s opatrností u astmatických nebo atopických pacientů (viz bod 4.3).

Upozornění:

Anafylaktické / anafylaktoidní reakce

Při volbě způsobu podání je nutné vzít v úvahu, že parenterální podání je spojeno s vyšším rizikem anafylaktických / anafylaktoidních reakcí.

Riziko vzniku těžkých anafylaktických reakcí na metamizol je zejména u následujících pacientů (viz bod 4.3):

•Pacienti s astmatem, zejména se současnou polypozní rinitidou.

•Pacienti s chronickou urtikarií.

•    Pacienti s přecitlivělostí na alkohol, tj. pacienti reagující již na malé množství alkoholických nápojů kýcháním, slzením a výrazným zarudnutím obličeje. Alkoholová intolerance může být příznakem dříve nerozpoznaného syndromu analgetického astmatu.

•    Pacienti s přecitlivělostí na barviva (např. tartazine) nebo na konzervační přípravky (např. benzoáty).

Před podáním metamizolu je třeba provést podrobnou anamnézu. U pacientů, u nichž je shledáno zvláštní riziko anafylaktických reakcí, smí být metamizol podán pouze po pečlivém zvážení možného rizika proti očekávanému přínosu léčby. Jestliže se i za těchto okolností metamizol podává, je nutný přísný lékařský dohled a musí být k okamžité dispozici prostředky ke zvládnutí šoku.

Izolované hypotenzní reakce

Podání metamizolu může vyvolat izolované hypotenzní reakce (viz také Nežádoucí účinky). Tyto reakce zřejmě závisí na dávce a jejich výskyt je pravděpodobnější po parenterálním podání. Navíc je riziko těžkých hypotenzních reakcí tohoto typu zvýšeno,

•    jestliže se intravenózní injekce podává rychle;

•    u pacientů s hypotenzí, objemovou deplecí nebo dehydratací, nebo s nestabilním objemem nebo s počínajícím oběhovým selháním;

•    u pacientů s vysokou horečkou.

U těchto pacientů musí být indikace stanovena zvláště pečlivě, a je-li i za těchto okolností metamizol podáván, je nutný přísný lékařský dohled. Jsou nezbytná preventivní opatření (stabilizace oběhu) ke snížení rizika těžké hypotenzní reakce.

U pacientů, u nichž je absolutně nezbytné se vyhnout snížení tlaku krve, tj pacienti s těžkou koronární srdeční chorobou nebo pacienti s významnou stenózou cév zásobujících krví mozek, se smí metamizol podávat pouze za přísného sledování oběhových funkcí.

U pacientů s poškozením ledvin nebo jater je doporučeno vyhnout se vysokým dávkám metamizolu, protože je u těchto pacientů sníženo jeho vylučování.

Intravenózní injekce musí být aplikována velmi pomalu (nejvýše 1 ml za minutu), tak aby při prvních známkách anafylaktické reakce mohla být injekce přerušena a riziko izolované hypotenzní reakce minimalizováno.

4.5.    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Metamizol může zesílit ůčinek antokoagulačních kumaronových derivátů, perorálních antidiabetik, fenytoinu, sulfonamidů. Souběžné podávání metamizolu a cyklosporinu může způsobit pokles cyclosporinu v krvi, proto se doporučuje sledovat hladinu cyklosporinu. Barbituráty snižují, zatím co MAO inhibitory zvyšují účinek metamizolu. Souběžné podávání metamizolu chlorpromazinu může způsobit závážnou hypotermii. Také souběžné úžívání metamizolu a alkoholu může mít vliv na fakmakokinetiku obou látek.

4.6.    Těhotenství a kojení

Není dostatek klinických dat pro použití přípravku u těhotných žen. Proto metamizol nesmí být užíván během těhotenství.

Kojení

Metamizol je vylučován do mateřského mléka. Z tohoto důvodu nesmí být užíván během kojení.

4.7.    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Při doporučených dávkách metamizolu není ovlivněna pacientova schopnost reagovat a soustředit se. Avšak při vyšších dávkách je potřeba vzít do úvahy, že může mít vliv na schopnost řídit vozidlo a vykonávat práce s rizikem nehod (hlavně pokud se podává injekčně a to prostřednictvím jeho možného antihypertenzního účinku) zejména pokud byl předtím požit alkohol.

4.8.    Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky jsou seřazeny podle frekvence výskytu následovně: velmi časté (>1/10); časté (>1/100; <1/10); méně časté (>1/1000; <1/100); vzácné (>1/10000; <1/1000); velmi vzácné (<1/10000); není známo (nelze odhadnout z dostupných dat).

Poruchy krve a lymfatického systému

Vzácné: leukopenie

Velmi vzácné: agranulocytóza nebo trombocytopénie

Agranulocytóza: příznaky agranulocytózy zahrnují horečku, třes, bolest v krku, těžkosti při polykání, infekce ústní dutiny, nosní dutiny a hltanu, stejně jako genitální a perianální oblasti. Typické příznaky agranulocytózy mohou být minimálně u pacientů, kteří užívají antibiotika. Okamžité ukončení léčby je rozhodující pro uzdravení, a proto by měla být léčba okamžitě ukončena v případě, že se vyskytuje některý z uvedených příznaků.

Trombocytopénie: vyskytuje se zvýšený sklon ke krvácení a/nebo petechie na kůži nebo sliznicích. Respirační, hrudní a mediastinální poruchy:

Neznámé: byla popsána astmatická krize a to hlavně u pacientů, kteří netolerují aspirin. Gastrointestinální poruchy:

Neznámé: nausea, zvracení, podráždění žaludku, průjem Poruchy ledvin a močových cest:

Velmi vzácné: akutní zhoršení funkce ledvin (akutní selhání ledvin) se může vyskytnout, hlavně pokud je onemocnění ledvin v anamnéze, v některých případech s oligurií, anurií nebo proteinurií

Neznámé: v některých případech se může vyskytnout akutní intersticiální nefritida

Může se objevit červené zbarvení moče a kyselé pH způsobené přítomností metabolitu.

Poruchy kůže a podkožní tkáně:

Vzácné: vyrážka

Neznámé: kožní léze s vyrážkou, Stevens-Johnsonův syndrom anebo Lyellův syndrom Srdeční a cévní poruchy:

Neznámé: hypotenze: k poklesu krevního tlaku může dojít hlavně při intravenózním podání.

Přechodná hypotenzí reakce se ojediněle může vyskytnout v průběhu anebo po podání injekce metamizolu (není spojeno s dalšími příznaky anafylaktické reakce). Ve vzácných případech může tato reakce mít za následek kriticky nízký krevní tlak. Rychlé podávání intravenózní injekce může zvýšit riziko vzniku hypotenzní reakce.

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace:

Vzácné: anafylaktické / anafylaktoidní reakce

Ve vzácných případech může metamizol vyvolat anafylaktické reakce, které - velmi vzácně - mohou být těžké a život ohrožující. Mohou se projevit i přesto, že užívání metamizolu proběhlo již mnohokrát dříve bez komplikací. Reakce spojené s injekcí Amizolmet 500 mg/ml injekční roztok se může objevit během aplikace injekce nebo několik hodin po ní, avšak obvyklé bývá, že se objeví během první hodiny po podání. Mírnější anafylaktické reakce se obvykle objevují v podobě příznaků na kůži anebo sliznici (svědění, pálení, zarudnutí kůže, kopřivka a otok), dýchavičností a zřídka gastrointestinální potíže.

Mírnější reakce se mohou rozvinout do těžkých forem s generalizovanou urtikarií, těžkým angioedémem (včetně laryngu), těžkým bronchospasmem, srdeční arytmií, poklesem krevního tlaku (kterému někdy předchází zvýšení krevního tlaku), a oběhovým šokem.

U astmatických pacientů s nesnášenlivostí analgetik se tyto reakce projevují formou astmatického záchvatu.

Bolest a lokální reakce v místě vpichu injekce se mohou někdy objevit ve formě zánětu žil.

Anafylaktický šok: příznaky jsou: studený pot, pokles krevního tlaku, závratě, slabost, nausea, změna barvy kůže, dýchavičnost. Tyto příznaky mohou být doprovázené otokem tváře, svěděním, svíráním okolo srdce, bušením srdce a pocitem chladu v končetinách.

Poruchy imunitního systému:

Vzácné: Nejzávažnější nežádoucí účinky jsou založené na reakcích z přecitlivělosti (agranolozytóza, leukocytopénie, trobocytopenie, anemie, anafylaktický šok, léze na kůži a sliznici). Tyto příznaky se mohou objevit až po několika aplikacích, které byly bez komplikace.

4.9. Předávkování

Příznaky předávkování

Po akutním předávkování byly hlášeny následující příznaky: nausea, zvracení, abdominální bolest, zhoršení funkce ledvin / akutní selhání ledvin (např. s intersticiální nefritis) a méně často příznaky centrálně nervového systému (závrať, somnolence, kóma, křeče) a pokles tlaku krve (někdy progredující do šoku), také srdeční arytmie (tachykardie) byly hlášeny po akutním předávkování. Po velmi vysokých dávkách může exkrece neškodného metabolitu (ribazonová kyselina) způsobit červené zabarvení moče.

Léčba předávkování

Není známo žádné specifické antidotum pro metamizol. Bezprostředně po použití je možné se pokusit omezit další systémovou absorpci léčivé látky opatřeními primární detoxikace (např. výplach žaludku) nebo opatřeními navrženými k omezení absorpce (např. aktivní uhlí).

Hlavní metabolit metamizolu (4 N-methylaminoantipyrin) může být vyloučen hemodialýzou, hemofiltrací, hemoperfuzí nebo plazmatickou filtrací.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1.    Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Jiná analgetika a antipyretika, pyrazolony.

ATC kód: N02BB02

Metamizol je nenávykové pyrazolové analgetikum s analgetickými, antipyretickými a spasmolytickými účinky.

Mechanizmus účinku není zcela objasněn. Některá data naznačují, že metamizol a jeho hlavní metabolit (4-N-methylaminoantipyrin) mohou mít kombinovaný centrální a periferní způsob účinku.

5.2.    Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetika metamizolu a jeho derivátů není zcela prozkoumána, ale lze uvést pouze následující informace:

Po perorálním podání je metamizol zcela hydrolyzován na aktivní složku 4-N-methylaminoantipyrin (MAA). Biologická dostupnost MAA je přibližně 90% a je o něco vyšší po perorálním podání oproti intravenóznímu podání. Farmakokinetika metamizolu se významnou měrou nemění, je-li podán společně s jídlem.

Hlavně MAA, ale do jisté míry 4-aminoantipyrin (AA) se podílí na klinickém účinku. Hodnoty AUC u AA tvoří asi 25% hodnot AUC u MAA. Zdá se, že metabolity 4-N acetylaminoantipyrin (AAA) a 4-N-formylaminoantipyrin (FAA) nemají klinický účinek. Je nutné si uvědomit, že u všech metabolitů je farmakokinetika nelineární. Vzhledem ke klinickému významu tohoto zjištění jsou nutné ještě další studie. Co se týká akumulace metabolitů u krátkodobé léčby, má malý klinický význam.

Stupeň vazby na bílkoviny je 58% u MAA, 48% u AA, 18% u FAA a 14% u AAA.

Po intravenozním podání je plazmatický poločas metamizolu přibližně 14 minut. Přibližně 96% intravenózní dávky označené radioaktivním izotopem bylo vyloučeno močí a přibližně 6% stolicí.

85% metabolitů jednorázové orální dávky, které se vyloučily močí, bylo identifikováno. Z toho bylo 3% +- 1% MAA, 6% +- 3% AA, 26% +- 8% AAA a 23% +- 4% FAA. Po jednorázové perorální dávce 1 g metamizolu byla renální clearance 5 ml +- 2 ml/min. u MAA, 38 ml +- 13 ml/min. u AA, 61 ml +- 8 ml/min. u AAA a 49 ml +- 5 ml/min. u FAA. Odpovídající plazmatické poločasy byly 2,7 +0,5 hod. u MAA, 3,7 +- 1,3 hod. u AA, 9,5 +- 1,5 hod. u AAA a 11,2 +- 1,5 hod. u FAA.

U starších pacientů expozice (AUC) vzroste 2 až 3násobně. U pacientů s cirhózou jater, po jednorázové dávce poločas MAA a FAA vzroste 3násobně (10 hodin), zatímco u AA a AAA není nárůst zaznamenán.

Pacienti se zhoršenou funkcí ledvin nebyli rozsáhle studováni. Dostupná data naznačují, že eliminace některých metabolitů (AAA a FAA) je snížena.

5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Akutní toxicita

Minimální LD metamizolu u myší a potkanů: přibližně 4000 mg/kg tělesné hmotnosti perorálně; přibližně 2300 mg metamizolu na kg tělesné hmotnosti nebo 400 mg MAA na kg tělesné hmotnosti intravenózně.

Známkami intoxikace byly tachypnoe, sedace a premortální konvulze.

Chronická toxicita

Po období 4 týdnů byly snášeny intravenozní injekce metamizolu u potkanů (150 mg/kg tělesné hmotnosti denně) a u psů (50 mg/kg tělesné hmotnosti denně).

Studie chronické toxicity po perorálním podání byly prováděny u potkanů a psů po dobu 6 měsíců: Denní dávky až do 300 mg/kg tělesné hmotnosti u potkanů a až do 100 mg/ kg tělesné hmotnosti u psů nezpůsobily žádné příznaky intoxikace. Vyšší dávky u obou druhů způsobily chemické změny v séru a hemosiderózu v játrech a slezině; byly také zaznamenány příznaky anemie a toxicity kostní dřeně.

Mutagenita

V literatuře byly popsány pozitivní i negativní výsledky. Avšak, in vitro a in vivo studie se specifikovaným materiálem společnosti Hoechst neprokázaly žádné mutagenní účinky.

Kancerogenita

Ve studiích doby života na potkanech a NMRI potkanech nebyly prokázány žádné karcinogenní účinky metamizolu.

Reprodukční toxicita

Neexistuje dostatek studií na zvířatech ohledně reprodukční toxicity metamizolu. Teratogenní potenciál metamizolu nelze vyloučit.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1.    Seznam pomocných látek Voda na injekci.

6.2.    Inkompatibility

Injekční roztok může být naředěn v 5% roztoku glukózy, 0,9% roztoku NaCl nebo Ringerově roztoku. Avšak tyto roztoky musí být podány okamžitě, protože jejich stabilita je omezena.

Z důvodu možné inkompatibility nesmí být roztok metamizolu podán společně s jinými injekčními přípravky.

6.3.    Doba použitelnosti

3 roky

6.4.    Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

6.5.    Druh obalu a velikost balení

Ampulka z hnědého skla s obsahem 2 ml v PVC přířezu, krabička.

6.6 Velikost balení: 10 x 2 ml    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Nepoužitý lék anebo odpad vzniklý z léku má být zlikvidovaný v souladu s národními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

PharmaSwiss Česká republika s.r.o., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7, Česká republika

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO

07/495/11-C

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

27.7.2011

10.    DATUM REVIZE

15.5.2013

7