Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Amizolmet 500 Mg/Ml Injekční Roztok

zastaralé informace, vyhledat novější

sp.zn. sukls63367/2013

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Amizolmet 500 mg/ml injekční roztok Metamizolum natricum monohydricum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


1 ml obsahuje metamizolum natricum monohydricum 500 mg


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: voda na injekci


4.    LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Injekční roztok 10 x 2 ml


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Intramuskulární a intravenózní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


PharmaSwiss Česká republika s.r.o., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7, Česká republika

12 REGISTRAČNÍ ČÍSLO


07/495/11-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16.    INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Amizolmet


minimální údaje uvadene na malém vnitrním obalu

AMPULKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Amizolmet 500 mg/ml injekční roztok Metamizolum natricum monohydricum


2. ZPŮSOB PODÁNÍ


i.m., i.v.


3. POUŽITELNOST


EXP:


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot:


5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


2 ml


6. JINÉ


3