Příbalový Leták

Amix Vet S 100/100 Mg/G

Informace pro variantu: Amix Vet S 100/100 Mg/G, zobrazit další variantu

PŘÍBALOVÁ INFORMACE=etiketa1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


AMIX vet S 100/100 mg/g perorální prášek


2. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK


Léčivé látky

Přípravek obsahuje v 1 kg:

Chlortetracyclini hydrochloridum 100,0 g Sulfamerazinum 100,0 g

Pomocné látky

Tritici farina


3. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ


Držitel registračního rozhodnutí a výrobce odpovědný za uvolnění šarže:


Cymedica spol. s r.o.,

Hořovice, Pod nádražím 853


4. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT


Prase.


5. INDIKACE


Přípravek je určen pro prasata. Jde zejména o léčbu a prrofylaxi infekčních bakteriálních onemocnění, vyvolaných původci citlivými na chlortetracyklin a sulfamerazin, především proti respiratorním infekcím prasat (např. proti pleuropneumonii prasat vyvolané Actinobacillus pleuropneumoniae).


6. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH


Dávka léčebná: 3,0 kg přípravku / tunu krmiva (0,3 % v krmné dávce)

Dávka profylaktická: 2,0 kg přípravku / tunu krmiva (0,2 % v krmné dávce)7. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Přípravek AMIX vet S 100/100 mg/g perorální prášek. je určen k zamíchání do kompletní krmné dávky v chovu, který má příslušná povolení.

Aplikovat do krmiva pouze individuálně.


8. POKYN PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ


Dávkování:

Léčebně:

Přípravek se důkladně zamíchá v množství 3,0 kg plv. na 1 tunu kompletní krmné dávky tj. 300 ppm, což přibližně odpovídá dávce 15 mg chlortetracyklinu a Sulfamerazinu / kg ž.hm. prasat

Krmná dávka se krmí po dobu 5 – 7 dní.

Profylakticky:

Přípravek se důkladně zamíchá v množství 2,0 kg plv. na 1 tunu kompletní krmné dávky tj. 200 ppm, což přibližně odpovídá dávce 10 mg chlortetracyklinu a Sulfamerazinu / kg ž.hm. prasat

Krmná dávka se krmí po dobu 5 – 7 dní.


9. KONTRAINDIKACE


Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivé látky.


10. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


V ojedinělých případech se může vyskytnout erythém kůže, který po přerušení nebo

skončení léčby vymizí.


11. OCHRANNÁ LHŮTA


Maso prasat - 15 dní


12. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25C.

Chraňte před světlem. Uchovávejte v suchu.


Doba použitelnosti: 2 roky, po prvním otevření 30 dní.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

Po zamíchání do krmiva ihned spotřebovat.13. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ


Aktivní složka přípravku je v koncentrovaném stavu dráždivá. Při přípravě směsi krmiva s přípravkem je zapotřebí chránit kůži a sliznici a zabránit víření prachových komponent.


14. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÉHO PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


15. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE


Leden 2011


16. DALŠÍ INFORMACE


Pouze pro zvířata.


Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.


Balení: 10 kg (25 kg)


Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, prosím, kontaktujte příslušného reprezentanta držitele rozhodnutí o registraci.


Číslo šarže:


Exspirace:


Česká republika:

Cymedica spol. s r.o.,

Hořovice, Pod nádražím 853

Tel.: 311 706 200


6