Příbalový Leták

Amix Vet Ctc 150 Mg/G

Informace pro variantu: Amix Vet Ctc 150 Mg/G, zobrazit další variantu

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU


1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


AMIX vet CTC 150 mg/g perorální prášek


2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ


Léčivé látky

Přípravek obsahuje v 1 kg:

Chlortetracyclini hydrochloridum 150 g


Pomocné látky

Tritici farina


3. LÉKOVÁ FORMA


Perorální prášek.


4. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:

ATC vet kód: Q07AH


AMIX vet CTC 150 mg/g perorální prášek je homogenizovaný přípravek na bázi antibiotika chlortetracyklinu. Přípravek je hnědý prášek, jeho zrnitost: velikost částic - zůstatek na sítě č. IV (0,8 mm) je max. 3%, zbytková vlhkost max. 14%.


Přípravek má význačnou antibakteriální aktivitu, jak proti gram-pozitivním, tak proti gram-negativním bakteriím. Jde zejména o Clostridia, Actinomyces pyogenes, Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Spirochaeta, Mycoplasma spp., E. coli, Actinobacillus spp., Haemophilus spp., Klebsiella spp., Pasteurella spp., Campylobacter spp., Moraxella spp., aj.


Minimální inhibiční koncentrace (MIC) aktivní složky Chlortetracyclini hydrochloridum pro některé indikované patogeny:

Patogen

MIC

Pasteurella multocida

0.1-0.5 mcg/ml

Streptococcus suis

0.025-0.1 mcg/ml

B. bronchiseptica

0,45 mcg/ml

Actinobacillus pleuropneumoniae

0.39-0.45 mcg/ml *)

*) = MIC 90


Rezistence: vznik je poměrně častý. Jedná se o rezistenci sekundární, která je plastidově kódována. Vzniklá rezistence je zpravidla křížová i k ostatním tetracyklinům základní řady.


Navozením bakteriostatického efektu chlortetracyklinu na základě interference proteinového metabolismu bakterií, dochází k inhibici syntézy bakteriálních proteinů v 70s ribozomech a tím k blokaci produkce peptidových řetězců pro stavbu bakteriální buňky.Chlortetracyklin tvoří s některými prvky málo rozpustné komplexy, které se mohou ukládat v kostní a zubní tkáni, kde je lze prokazovat fluorescencí. Vylučují se především ledvinami, kdy dlouhodobé podávání antibiotika může vést k alteraci ledvinné tkáně (např. nekrotické změny na tubulech, deskvamace epiteliálních buněk) a k proteinurii.


Farmakokinetické vlastnosti


Bakteriostatický účinek přípravku nastupuje u prasat již během několika hodin po aplikaci a podle podané dávky trvá přibl. 18 – 24 hodin. Biologická dostupnost je přibl. 20%. Průměrný poločas hladin chlortetracyklinu v plazmě po perorálním podání medikovaného krmiva prasatům je stanoven na přibl. 3 hodiny.

Pro udržení hladiny antibiotika je nutné opakovat aplikaci denně po dobu 5 – 7 dní.


5. KLINICKÉ ÚDAJE


5.1 Cílové druhy zvířat


Prase.


Indikace


Infekční onemocnění prasat, především respiračního aparátu a zažívacího aparátu, vyvolané původci citlivými na chlortetracyklin.


5.3 Kontraindikace


Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku.


Nežádoucí účinky


V ojedinělých případech se může vyskytnout erytém kůže, který po přerušení nebo ukončení léčby vymizí.


5.5 Zvláštní opatření pro použití


Nejsou nutná


5.6 Použití v průběhu březosti a laktace


Lze použít během březosti a laktace.


5.7 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce


Nejsou známy


5.8 Dávkování a způsob podání


Přípravek AMIX vet CTC 150 mg/g perorální prášek je určen k zamíchání do kompletní krmné dávky v chovu, který má příslušné povolení. Aplikovat do krmiva pouze individuálně.


Dávkování:

Léčebně:

Přípravek se důkladně zamíchá v množství 3,0 – 4,0 kg premixu na 1 tunu kompletní krmné směsi (ekvivalent 450 g – 600 g CTC /tunu) tj. 450-600 ppm, což přibližně odpovídá dávce 20 mg – 30 mg/kg ž.hm.).

Medikovaná krmná směs se krmí po dobu 5 – 7 dní.

Profylakticky:

Přípravek se důkladně zamíchá v množství 1,5 – 2,0 kg premixu na 1 tunu kompletní krmné směsi (ekvivalent 225 - 300 g CTC /tunu) tj. 225-300 ppm, což přibližně odpovídá dávce 10 mg – 15 mg/kg ž.hm.)

Medikovaná krmná směs se krmí po dobu 5 – 7 dní.


Předávkování


Případné předávkování přípravku je zvířaty dobře snášeno.


5.10 Zvláštní upozornění pro každý cílový druh


Není nutné.


5.11 Ochranné lhůty


Maso prasat: 10 dní


5.12 Zvláštní opatření určené osobám, které podávají léčivý přípravek zvířatům


Při přípravě medikovaného krmiva je zapotřebí si chránit pokožku a sliznici a zabránit víření prachových komponent, chránit si oči a používat ochrannou masku.

Po manipulaci s přípravkem je nutno si umýt ruce.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


6.1 Hlavní inkompatibility


Nejsou známy


6.2 Doba použitelnosti


Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu je 2 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření je 30 dní.

Po zamíchání do krmiva ihned spotřebovat.


6.3. Zvláštní opatření pro uchovávání


Uchovávejte při teplotě do 25C, mimo dosah dětí.

Chraňte před světlem. Uchovávejte v suchu.


6.4 Druh obalu a velikost balení


Vícevrstvé papírové vaky s PE vložkou. Balení po 5 kg.


6.5 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého léčivého přípravku nebo odpadu, pokud je jich třeba


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


7. JMÉNO NEBO OBCHODNÍ JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Cymedica spol. s r.o.,

268 01 Hořovice, Pod Nádražím 853


Registrační číslo(a)


96 / 1352 / 97 - C


Datum registrace a prodloužení registrace


29.12.1997; 20. 12. 2004


Datum revize textu


Leden 2011