Příbalový Leták

Amix Vet Ctc 150 Mg/G

Informace pro variantu: Amix Vet Ctc 150 Mg/G, zobrazit další variantu

PŘÍBALOVÁ INFORMACE=etiketa1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


AMIX vet CTC 150 mg/g premix pro medikaci krmiva


2. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK


Léčivé látky

Přípravek obsahuje v 1 kg:

Chlortetracyclini hydrochloridum 150 g


Pomocné látky

Tritici farina


3. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ, POKUD SE NESHODUJE


Držitel registračního rozhodnutí a výrobce odpovědný za uvolnění šarže:


CYMEDICA spol. s r.o.

Pod Nádražím 853, CZ - 268 01 Hořovice


4. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT


Prase


5. INDIKACE


Infekční onemocnění prasat, především respiračního aparátu a zažívacího aparátu, vyvolané původci citlivými na chlortetracyklin.


6. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH


Léčebně:

3,0 – 4,0 kg přípravku na 1 tunu kompletní krmné směsi (ekvivalent 450 g – 600 g CTC /tunu) tj. 450-600 ppm, což přibližně odpovídá dávce 20 mg – 30 mg/kg ž.hm.).

Profylakticky:

1,5 – 2,0 kg přípravku na 1 tunu kompletní krmné směsi (ekvivalent 225 - 300 g CTC /tunu) tj. 225-300 ppm, což přibližně odpovídá dávce 10 mg – 15 mg/kg ž.hm.)


7. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Medikovaná krmná směs se krmí po dobu 5 – 7 dní.


8. POKYN PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ


Přípravek se důkladně zamíchá v příslušném množství do kompletní krmné směsi


Přípravek je vhodný i pro aplikaci gravidním nebo laktujícím zvířatům.


9. KONTRAINDIKACE


Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku


10. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


V ojedinělých případech se může vyskytnout erytém kůže, který po přerušení nebo ukončení léčby vymizí.


11. OCHRANNÁ LHŮTA


Maso prasat: 10 dní


12. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25C, mimo dosah dětí.

Chraňte před světlem. Uchovávejte v suchu.


Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu je 2 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření je 30 dní.

Doba použitelnosti po zamíchání do krmiva je 3 měsíce.


13. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ


Při přípravě medikovaného krmiva je zapotřebí si chránit pokožku a sliznici a zabránit víření prachových komponent, chránit si oči a používat ochrannou masku.

Po manipulaci s přípravkem je nutno si umýt ruce.


14. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÉHO PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


15. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE


Leden 2011


16. DALŠÍ INFORMACE


Pouze pro zvířata.


Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.


Balení 7,5 kg (25 kg.)


Č.š.:

Použitelnost do:

Reg.číslo: 98/147/04-C