Příbalový Leták

Amix Vet A 500 Mg/G

Informace pro variantu: Amix Vet A 500 Mg/G, zobrazit další variantu

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU


1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Amix vet A 500 mg/g prášek pro přípravu perorálního roztoku


2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ


Každý gram přípravku obsahuje


Léčivá látka:

Amoxicillinum 500,0 mg

(eq. 573 mg Amoxicillinum trihydricum)


Kompletní seznam pomocných látek viz bod 6.1.


3. LÉKOVÁ FORMA


Prášek pro přípravu perorálního roztoku.

Popis: Bílý nebo téměř bílý prášek.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Cílové druhy zvířat

Prasata


4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Infekce způsobené Gram-pozitivními a Gram-negativnímu bakteriemi citlivými na amoxicillin. K léčbě respiratorních a enterálních bakteriálních infekcí u prasat.


4.3 Kontraindikace

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na peniciliny. Vzhledem k tomu, že amoxicillin přechází do mléka, nedoporučuje se přípravek podávat v laktaci.


4.4 Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nejsou.


4.5 Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Neuplatňuje se.


Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Při manipulaci s přípravkem se doporučuje používání ochranných rukavic. Je nutno zamezit inhalaci, požití nebo kontaktu s pokožkou a s očima. Při kontaktu s pokožkou je nutno zasažené místo umýt mýdlem a vodou.


4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Nejsou známy.

4.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Studie provedené na laboratorních zvířatech neprokázaly teratogenní účinek způsobený podáním amoxicillinu. Amoxicillin prostupuje placentární bariérou, ale koncentrace v krvi plodu je výrazně nižší než v krvi matky.

Vzhledem k tomu, že amoxicillin přechází do mléka, přípravek se nedoporučuje podávat v laktaci.


4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

S přípravkem se nedoporučuje podávat současně jiná bakteriostatická léčiva.


4.9 Podávané množství a způsob podání

Způsob použití: V pitné vodě nebo v krmivu.

V krmivu je možné přípravek aplikovat pouze individuálně, tj. pro jednotlivá zvířata.

Doporučená denní dávka je 20 mg amoxicillinu na kg ž.hm. denně. Přípravek se aplikuje po dobu 5 dní.


V krmivu

40 mg Amix vet A 500 mg/g prášku/kg ž.hm./den. Přípravek se důkladně zamíchá v množství 800 g Amix vet A 500 mg/g prášku na 1 tunu kompletní krmné směsi, kdy je nutno zohlednit množství denního příjmu krmiva a živé hmotnosti zvířat. Podává se kontinuálně nebo rozděleně ve dvou dávkách.


Přepočet dávky přípravku na kg krmiva:

mg Amix vet A 500 mg/g prášku/kg krmiva =

potřebná dávka (mg/kg) x 2 x živá hmotnost (kg)/denní příjem krmiva (kg)


V pitné vodě

40 g Amix vet A 500 mg/g prášku na 100 litrů vody, podávat rozděleně ve dvou dávkách ve 12 hodinových intervalech.

Dávka by měla být stanovena na základě příjmu vody a hmotnosti zvířete. 2 hodiny před aplikací přípravku omezte přívod vody.


Přepočet dávky přípravku na den :

g Amix vet A 500 mg/g prášku na den =

počet zvířat x průměrná živá hmotnost/ 50 (při dávce 20mg/kg) nebo 100 (při dávce 10mg/kg)


4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Amoxicillin je prasaty dobře snášen. Ani vyšší než doporučené dávky přípravku nevyvolávají nežádoucí reakce.


4.11 Ochranné lhůty

Maso prasat : 7 dní


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


Farmakoterapeutická skupina: Antibakteriální látky pro systémové použití

ATCvet kód: QJ01CA04


5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Amoxicillin je baktericidní antibiotikum ze skupiny beta-laktamů, které způsobují inhibici syntézy buněčných stěn. Jako baktericidní antibiotikum amoxicillin brání vývoji peptidoglykanové struktury bakteriální buněčné stěny. Ovlivňuje poslední fázi syntézy bakteriální buněčné stěny – zesítění peptidových vazeb.

V porovnání s jinými , přirozenými peniciliny je amoxicillin odolnější vůči prostředí v žaludku a širší spektrum účinku. Amoxicillin má širokospektrální účinek proti gram-pozitivním (Staphylococcus kromě těch, které tvoří beta-laktamázu, Streptococcus, Actinomyces, Clostridium) a gram-negativním baktériím jako Pasteurella spp., Escherichia coli, Salmonella spp., Brachyspira hyodysenteriae, Bordetella bronchiseptica, Actinobacillus pleuropneumonie, Proteus.


Dle posledních údajů je u v Evropě izolovaných hlavních patogenů MIC 90 obecně +-0,25 mikrogramů/ml.


5.2 Farmakokinetické údaje

Po perorálním podání v pitné vodě a krmivu je amoxicillin účinně absorbován v zažívacím traktu a v přítomnosti žaludečních šťáv je stabilní. Dostává se do krevního oběhu, kde dosahuje maximální koncentrace 2-3 hodiny po aplikaci. V průběhu 12 hodin po aplikaci je amoxicillin vylučován v nezměněné formě především v moči.


Mezi amoxicillinem a ampicillinem existuje kompletní rezistence.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


6.1 Seznam pomocných látek

Kyselina citronová


6.2 Inkompatibility

Nejsou známy.


6.3 Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu je 2 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu je 28 dní.

Doba použitelnosti po rozpuštění podle návodu je 12 hodin.


6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v suchu při teplotě do 25°C.


6.5 Druh a složení vnitřního obalu

Balení 1 kg – zatavený třívrstevný sáček (vnitřní vrstva polyethylen PE)

Velikost balení: 1 x 1kg


6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Cymedica spol. s r.o.,

Pod Nádražím 853, CZ - 268 01 Hořovice


8. Registrační číslo

96/032/06-C


9. Datum registrace/ prodloužení registrace

21.12.2006


10. DATUM REVIZE TEXTU


Leden 2011
4