Příbalový Leták

Amix Vet A 500 Mg/G

Informace pro variantu: Amix Vet A 500 Mg/G, zobrazit další variantu

NÁVRH NA VNĚJŠÍ ETIKETU=PI

Amix vet A 500 mg/g prášek pro přípravu perorálního roztoku


1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

CYMEDICA spol. s r.o.

Pod Nádražím 853, CZ - 268 01 Hořovice


2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Amix vet A 500 mg/g prášek pro přípravu perorálního roztoku

Amoxicillinum


3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK


Každý gram přípravku obsahuje


Léčivá látka:

Amoxicillinum 500,0 mg

(eq. 573 mg Amoxicillinum trihydricum)


4. INDIKACE


Infekce způsobené Gram-pozitivními a Gram-negativnímu bakteriemi citlivými na amoxicillin. K léčbě respiratorních a enterálních bakteriálních infekcí u prasat.


5. KONTRAINDIKACE


Nepoužívat v případě přecitlivělosti na peniciliny. Vzhledem k tomu, že amoxicillin přechází do mléka, nedoporučuje se přípravek podávat v laktaci.

S přípravkem se nedoporučují podávat současně jiná bakteriostatická léčiva.


6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


Nejsou známy.


7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT


Prasata


8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ


Způsob použití: V pitné vodě nebo v krmivu.

V krmivu použít pouze individuálně tj. pro jednotlivá zvířata. Po rozpuštění ve vodě spotřebovat do 24 hodin. 2 hodiny před aplikací přípravku omezte přívod vody.

Přípravek se aplikuje po dobu 5 dní.


Doporučená denní dávka je 20 mg amoxicillinu na kg ž.hm. denně.


V krmivu

40 mg Amix vet A 500 mg/g prášku/kg ž.hm./den. Přípravek se důkladně zamíchá v množství 800 g Amix vet A 500 mg/g prášku na 1 tunu kompletní krmné směsi, kdy je nutno zohlednit množství denního příjmu krmiva a živé hmotnosti zvířat. Podává se kontinuálně nebo rozděleně ve dvou dávkách.


Přepočet dávky přípravku na kg krmiva:

mg Amix vet A 500 mg/g prášku/kg krmiva =

potřebná dávka (mg/kg) x 2 x živá hmotnost (kg)/denní příjem krmiva (kg)

V pitné vodě

40 g Amix vet A 500 mg/g prášku na 100 litrů vody, podávat rozděleně ve dvou dávkách ve 12 hodinových intervalech.

Dávka by měla být stanovena na základě příjmu vody a hmotnosti zvířete. 2 hodiny před aplikací přípravku omezte přívod vody.


Přepočet dávky přípravku na den :

g Amix vet A 500 mg/g prášku na den =

počet zvířat x průměrná živá hmotnost/ 50 (při dávce 20mg/kg) nebo 100 (při dávce 10mg/kg)


9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ


V krmivu je možné přípravek aplikovat pouze individuálně, tj. pro jednotlivá zvířata. Nelze ho použít pro přípravu medikované krmné směsi pro hromadnou aplikaci. Nádoby k medikaci pitné vody musí být udržovány v čistotě. Denně připravovat čerstvý roztok!


10. OCHRANNÁ LHŮTA


Maso prasat: 7 dní


11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v suchu při teplotě do 25°C.

Nepoužívat po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu je 28 dní.

Doba použitelnosti po rozpuštění podle návodu je 12 hodin.


12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ


Aktivní složka přípravku je v koncentrovaném stavu dráždivá. Při manipulaci s přípravkem se doporučuje používání ochranných rukavic. Je nutno zamezit inhalaci, požití nebo kontaktu s pokožkou a s očima. Při kontaktu s pokožkou je nutno zasažené místo umýt mýdlem a vodou.


13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Leden 2011


15. DALŠÍ INFORMACE


Pouze pro zvířata.


Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.


Balení 1 kg – Zatavený třívrstevný sáček (vnitřní vrstva polyethylen PE).


Léková forma: prášek pro přípravu perorálního roztoku


Reg. č.: 96/032/06-C

Exp.:

Č.š.:


1