Příbalový Leták

Amisulprid-Ratiopharm 200 Mg

Sp.zn.sukls186536/2013

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.    NÁZEV PŘÍPRAVKU

Amisulprid-ratiopharm 200 mg tablety

2.    KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje amisulpridum 200 mg.

Pomocné látky se známým účinkem: monohydrát laktózy 197,5 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.    LÉKOVÁ FORMA

Tableta.

Bílé až téměř bílé kulaté tablety s půlicí rýhou. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

4.    KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace Léčba schizofrenie.

4.2    Dávkování a způsob podání Dávkování

Obecné:

•    pokud je denní dávka < 400 mg, podává se v jedné dávce.

•    je-li nad 400 mg, podává se ve 2 denních dávkách.

Pro jemné úpravy dávkování nebo podávání denních dávek < 100 mg není Amisulprid-ratiopharm 200 mg vhodný, protože tablety lze rozdělit pouze na dvě stejné dávky.

Akutní psychotické epizody

Je možné začít s intramuskulární aplikací po dobu několika dní s maximální denní dávkou 400 mg a poté přejít na perorální užívání.

Doporučená perorální dávka je 400 až 800 mg / den, přičemž maximální dávka nesmí být vyšší než 1200 mg / den. Snášenlivost dávek vyšších než 1200 mg / den nebyla rozsáhle hodnocena. V důsledku toho se nesmí tyto dávky užívat.

Dávka by měla být zachována, nebo upravena podle individuální odpovědi pacienta. Ve všech případech musí být udržovací léčba stanovena individuálně a na nejnižší účinnou dávku.

Primárně negativní symptomy

Doporučené dávky amisulpridu jsou v rozmezí 50-300 mg/den. Dávky musí byt upraveny individuálně. Optimální dávka je asi 100 mg denně.

Starší pacienti

Bezpečnost amisulpridu byla zkoumána u omezeného počtu starších pacientů. Amisulprid by měl být používán se zvýšenou opatrností kvůli riziku hypotenze a sedace. Snížení dávky může být rovněž nutné kvůli renální nedostatečnosti.

Pediatrická populace

Účinnost a bezpečnost amisulpridu od puberty do 18 let nebyla stanovena. K dispozici jsou omezené údaje o užívání amisulpridu u dospívajících se schizofrenií. Proto se užívání amisulpridu od puberty do 18 let věku se nedoporučuje, u dětí do puberty je používání amisulpridu kontraindikováno, protože jeho bezpečnost nebyla dosud stanovena (viz bod 4.3).

Renální nedostatečnost

Amisulprid je vylučován renální cestou. U pacientů s renální nedostatečností by měla být dávka redukována na polovinu v případě clearance kreatininu 30-60 ml/min a na třetinu u pacientů s clearance kreatininu 10-30 ml/min. Vzhledem k tomu, že u pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu < 10 ml/min) nejsou žádné zkušenosti, je při podávání amisulpridu u těchto pacientů doporučena zvláštní opatrnost (viz bod 4.4).

Jaterní nedostatečnost

Vzhledem ke slabé metabolizaci léku v játrech nemusí být dávka snižována.

4.3    Kontraindikace

-    hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1;

-    současné prolaktin-dependentní nádory (např. hypofyzární prolaktinom či rakovina prsu);

-    feochromocytom

-    děti do puberty

-    kojení;

-    kombinace s levodopou, nebo jinými dopaminergními agonisty (viz bod 4.5).

-    kombinace s citalopramem nebo    escitalopramem (viz bod 4.5)

4.4    Zvláštní upozornění a    opatření pro    použití

Neuroleptický maligní syndrom

Stejně jako u ostatních neuroleptik se může objevit neuroleptický maligní syndrom, který je potenciálně fatální komplikací, charakterizovanou hypertermií, svalovou rigiditou, vegetativní nestabilitou, poruchou vědomí a zvýšenou hladinou kreatinfosfokinázy (CPK). V případě hypertermie, zvláště při vysokých denních dávkách, by mělo být přerušeno podávání všech antipsychotik včetně amisulpridu.

Parkinsonova nemoc

Stejně jako u jiných antidopaminergních látek je třeba dbát zvýšené opatrnosti i při předepisování amisulpridu pacientům s Parkinsonovou chorobou, protože by mohlo dojít ke zhoršení nemoci. Amisulprid by měl být použit pouze v případě, že se neuroleptické léčba nelze vyhnout..

Prodloužení QT intervalu

Amisulprid způsobuje prodloužení QT intervalu v závislosti na dávce. Tento účinek, známý tím, že potencuje riziko vážných komorových arytmií, jako např. torsades de pointes, je zvýšen při pre-existující bradykardii, hypokalémii, kongenitálním nebo získaném prodloužení QT intervalu (kombinace s lékem prodlužujícím QT interval). Opatrnosti je třeba, pokud je amisulprid předepisován pacientům se známým kardiovaskulárním onemocněním nebo s rodinnou anamnézou prodloužení QT intervalu. Současnému užívání neuroleptik je pak třeba se vyvarovat.

Před léčbou, a dále dle klinického stavu pacienta, je doporučeno sledování všech faktorů, které mohou zvýšit riziko vzniku závažných poruch rytmu, jako například:

-    bradykardie s frekvencí méně než 55    tepů/min;

-    hypokalémie;

-    vrozené prodloužení QT intervalu;

-    probíhající léčba přípravky, které mohou vyvolat významnou bradykardii (< 55 tepů/min), hypokalémii, zpomalené nitrosrdeční vedení nebo prodloužení QT intervalu.

U pacientů, kteří vyžadují dlouhodobou léčbu neuroleptiky, se doporučuje vyšetřit EKG jako součást počátečního posouzení stavu pacienta.

Cévní mozková příhoda

V    randomizovaných klinických studiích kontrolovaných placebem prováděných u starších pacientů s demencí a léčených určitými atypickými antipsychotiky, byl pozorován trojnásobný nárůst rizika cévní mozkové příhody. Mechanismus zvýšení tohoto rizika není znám. Nelze vyloučit zvýšené riziko spojené s jinými antipsychotiky nebo s jinou populací pacientů. Amisulpird by měl být u pacientů

s rizikem cévní mozkové příhody užíván s opatrností.

Starší pacienti s demencí

U starších pacientů s psychózou související s demencí léčených antipsychotiky je větší riziko úmrtí. Analýzy sedmnácti placebem kontrolovaných studií (standardní doba trvání asi 10 týdnů), převážně u pacientů užívajících atypická antipsychotika, ukázaly u léčených pacientů 6,1-7,1krát vyšší riziko úmrtí než u pacientů léčených placebem. V průběhu typické 10týdenní kontrolované studie byla úmrtnost pacientů léčených antipsychotiky 4,5 %, ve srovnání s rychlostí asi 2,6 % ve skupině s placebem. Ačkoliv příčiny úmrtí v klinických studiích s atypickými antipsychotiky byly různé, většina úmrtí se zdála být buď původu kardiovaskulárního (např. srdeční selhání, náhlá smrt) nebo infekčního (např. pneumonie). Pozorovací studie naznačují, že stejně jako u atypických antipsychotik, i léčba běžnými antipsychotiky může zvýšit mortalitu. Rozsah, v jakém lze zvýšení úmrtnosti zaznamenané v pozorovacích studiích připsat antipsychotickým lékům oproti některým charakteristikám pacientů není zcela jasný.

Žilní tromboembolismus

V    souvislosti s užíváním antipsychotik se vyskytly případy žilního tromboembolismu (VTE). Vzhledem k tomu, že u pacientů léčených antipsychotiky jsou často přítomny získané rizikové faktory pro VTE, měly by být před i během léčby amisulpridem tyto rizikové faktory rozpoznány a následně by měla být uplatněna preventivní opatření.

Diabetes mellitus

U pacientů léčených některými atypickými antipsychotiky, včetně amisulpridu byla hlášena hyperglykémie. Proto by se měla pacientům s potvrzenou diagnózou diabetes mellitus nebo s rizikovými faktory pro diabetes, u kterých byla zahájena léčba amisulpridem, přiměřeně monitorovat glykémie.

Záchvat

Amisulprid může snižovat křečový práh. Proto by pacienti s epilepsií v anamnéze měli být během terapie amisulpridem pečlivě sledováni.

Renální nedostatečnost

Amisulprid je vylučován ledvinami. V případě renální nedostatečnosti by měla být dávka snížena nebo by mohla být zvážena intermitentní léčba (viz bod 4.2).

Starší pacienti

U starších pacientů by měl být amisulprid, stejně jako ostatní neuroleptika, používán se zvýšenou opatrností kvůli riziku hypotenze a sedace. Snížení dávky může být rovněž nutné, kvůli renální nedostatečnosti.

Abstinenční příznaky

Po náhlém vysazení vysokých terapeutických dávek antipsychotik byly popsány příznaky z vysazení léku, včetně nevolnosti, zvracení a nespavosti. Při léčbě amisulpridem se může vyskytnout návrat psychotických příznaků a byl hlášen také rozvoj mimovolních pohybových poruch (jako jsou akatizie, dystonie a dyskineze). Proto je vhodné postupné vysazování amisulpridu.

Leukopenie, neutropenie a agranulocytóza

Při léčbě antipsychotiky, včetně amisulpridu byly hlášeny leukopenie, neutropenie a agranulocytóza. Nevysvětlitelné infekce nebo horečka můžou být důkazem krevní dyskrazie (viz bod 4.8), a vyžadují okamžité hematologické vyšetření.

Alkohol / Léčivé přípravky, které jsou schopné vyvolat torsade de pointes

Pokud užíváte tento léčivý přípravek, nedoporučuje se pít alkohol nebo užívat přípravky proti parazitům, které jsou schopny vyvolat torsade de pointes, metadon, neuroleptika a jiné léčivé přípravky, které jsou také schopny vyvolat torsade de pointes (viz bod 4.5).

Laktóza

Pacienti se vzácnými vrozenými problémy intolerance galaktózy, vrozeným deficitem laktázy nebo glukózo-galaktózovou malabsorpcí by tento léčivý přípravek neměli užívat.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Léčivé přípravky se sedativními účinky

Je třeba mít na paměti, že mnoho léčivých přípravků nebo látek, může mít aditivní tlumivý účinek na centrální nervový systém a přispívat ke snížení bdělosti. Jedná se o morfinové deriváty (analgetika, léky proti kašli a substituční léčbu), neuroleptika, barbituráty, benzodiazepiny, jiná anxiolytika než benzodiazepiny (např. meprobamát), hypnotika, sedativní antidepresiva (amitriptylin, doxepin, mianserin, mirtazapin, trimipramin), sedativní H1 antihistaminika, centrálně působící antihypertenziva (klonidin a jeho deriváty), pizotifen, baclofen a thalidomid.

Léčivé přípravky, které jsou schopné vyvolat torsade de pointes

Toto závažná srdeční arytmie může být vyprovokována určitým počtem léčivých přípravků, ať už to jsou nebo nejsou antiarytmika. Hypokalémie (viz " Přípravky, které vedou ke ztrátám draslíku") je predisponující faktor, stejně jako je bradykardie (viz "Přípravky, které způsobují bradykardii"), nebo pre-existující prodloužení QT intervalu, ať už vrozené nebo získané.

Dotčené léčivé přípravky j sou antiarytmika třídy IA a III a některá neuroleptika. Jiné látky, které nepatří do těchto tříd sem také spadají. V případě dolasetronu, erythromycinu, spiramycinu a vinkaminu se tato interakce vztahuje pouze na formy pro intravenózní podání.

Použití jednoho léčivého přípravku, který vyvolává torsade de pointes s jiným léčivým přípravkem, který indukuje torsade de pointes je obecně kontraindikováno.

Metadon a některé podtřídy jsou nicméně výjimkou z tohoto pravidla:

-    Antiparazitární látky (meflochin, halofantrin, lumefantrin, pentamidin) se pouze nedoporučuje užívat s jinými látkami, které indukují torsade de pointes

-    Neuroleptika, která jsou schopná vyvolat torsade de pointes se také nedoporučují, a nejsou kontraindikována, s j inými látkami, které způsobují torsade de pointes

Kontraindikované kombinace (viz bod 4.3)

Levodopa a ostatní dopaminergní agonisté:

Reciproční antagonismus účinků mezi levodopou či jinými dopaminergními antagonisty, např. amantadinem, apomorfinem, bromokriptinem, entakaponem, lisuridem, kabergolinem, pergolidem, piribedilem, pramipexolem, ropinirolem, selegilinem) a neuroleptiky. Amisulprid může bránit účinku agonistů dopaminu, např. bromokriptinu, ropinirolu.

Dopaminergní agonisté mohou vyvolat nebo akcentovat psychické poruchy. Pokud nelze vynechat léčbu neuroleptiky u pacientů s Parkinsonovou chorobou léčených dopaminergními agonisty, je třeba dávky těchto léků snižovat a poté léčbu přerušit (náhlé vysazení dopaminergních agonistů může vyvolat neuroleptický maligní syndrom).

V případě extrapyramidového syndromu indukovaného neuroleptiky nepoužívejte k léčbě dopaminergní agonisty, ale anticholinergika.

Citalopram a escitalopram

Zvyšují riziko ventrikulárních arytmií, obzvláště torsade de pointes.

Nedoporučené kombinace (viz bod 4.4)

Antiparazitika schopné vyvolat torsade de pointes (meflochin, halofantrin, lumefantrin, pentamidin)

Zvýšené riziko komorových arytmií, zvláště torsade de pointes. Pokud je to možné, doporučuje se léčbu jedním z přípravků přerušit. Pokud se nelze vyhnout současnému podávání, je třeba před zahájením léčby zkontrolovat QT interval a sledovat EKG.

Jiné léčivé přípravky, které jsou schopné vyvolat torsade de pointes

Antiarytmika patřící do třídy IA (chinidin, hydrochinidin, disopyramid) a třídy III (amiodaron, dronedaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), a další léčivé přípravky, jako sloučeniny arsenu, bepridil, cisaprid, difemanil, nitrožilně podávaný dolasetron, domperidon, nitrožilně podávaný erythromycin, levofloxacin, mechitazin, mizolastin, prukaloprid, nitrožilně podávaný vinkamin, moxifloxacin, nitrožilně podávaný spiramycin, toremifen, vandetanib.

Zvýšené riziko komorových arytmií, zvláště torsade de pointes.

Další neuroleptika, která jsou schopna vyvolat torsade de pointes

Chlorpromazin, cyamemazin, droperidol, flupentixol, flufenazin, haloperidol, levomepromazin, trifluoperazin, pimozid, pipamperon, pipotiazin, sertindol, sulpirid, sultoprid, tiaprid, veraliprid, zuklopenthixol.

Zvýšené riziko komorových arytmií, zvláště torsade de pointes.

Alkohol

Amisulprid může zvýšit účinky alkoholu na centrální nervový systém. Dopad na bdělost může být nebezpečný při řízení vozidel a obsluze strojů. Vyhněte se pití alkoholických nápojů a užívání léčivých přípravků obsahujících alkohol.

Metadon

Zvýšené riziko ventrikulárních arytmií, zvláště torsade de pointes.

Kombinace vyžadující opatrnost při použití Azithromycin, klarithromycin, roxithromycin

Zvýšené riziko ventrikulárních arytmií, zvláště torsade de pointes. Během současného podávání je doporučeno klinické monitorování a monitorování EKG .

Betablokátory při srdečním selhání (bisoprolol, karvediol, metoprolol, nebivolol)

Zvýšené riziko ventrikulárních arytmií, zejména torsades de pointes. Je třeba sledovat klinický stav a EKG.

Přípravky vyvolávající bradykardii

Zvláště antiarytmika třídy IA, betablokátory, některá antiarytmika třídy II, některé blokátory kalciového kanálu, srdeční glykosidy, pilokarpin, inhibitory cholinesterázy): Zvýšené riziko ventrikulárních arytmií, zejména torsades de pointes. Je třeba sledovat klinický stav a EKG.

Přípravky, které vedou ke ztrátám draslíku

Diuretika snižující draslík, samotné nebo v kombinaci, stimulační laxativa, glukokortikoidy, tetrakosaktid a nitrožilně podaný amfotericin B.

Zvýšené riziko ventrikulárních arytmií, zejména torsade de pointes.

Před zahájením léčby amisulpridem je třeba zaléčit jakoukoli hypokalémii a zajistit sledování klinického stavu, elektrolytů a EKG.

Lithium

Riziko rozvoje neuropsychiatrických příznaků svědčících o neuroleptický maligním syndromu nebo o otravách lithiem. Je třeba pravidelně sledovat klinický stav a laboratorní hodnoty, zejména na začátku současného podávání.

Kombinace, které je třeba vzít v úvahu

Další přípravky s tlumivými účinky

Zesílení centrálního útlumu.

Poruchy pozornosti, které mohou být nebezpečné při řízení vozidel a užívání strojů.

Přípravky způsobující ortostatickou hypotenzi

Zvýšené riziko hypotenze, obzvláště ortostatické hypotenze.

Beta-blokátory (kromě esmololu, sotalolu)

(betablokátory užívané při srdečním slehání viz "Kombinace vyžadující opatrnost při použití") Vazodilatační efekt a riziko hypotenze, zejména ortostatické hypotenze (přídatný efekt).

Antihypertenziva

Zvýšené riziko hypotenze, zvláště ortostatické hypotenze.

4.6    Fertilita, těhotenství a kojení Těhotenství

U zvířat nevykazoval amisulprid reprodukční toxicitu. Bylo pozorováno snížení fertility ve vztahu k farmakologickému účinku léčivé látky (prostřednictvím prolaktinu). Nebyly zaznamenány žádné teratogenní účinky amisulpridu.

Jsou k dispozici velmi omezené údaje o podávání v těhotenství. Bezpečnost podávání amisulpridu během těhotenství nebyla zatím nebyla u lidí stanovena. Podávání během těhotenství se nedoporučuje, pokud přínos nepřevýší potenciální riziko.

U novorozenců, kteří byli během třetího trimestru těhotenství vystaveni vlivu antipsychotik, včetně amisulpridu, existuje riziko nežádoucích účinků včetně extrapyramidových příznaků a/nebo příznaků z vysazení. Tyto příznaky se mohou lišit v délce trvání i v závažnosti (viz bod 4.8). Byly hlášeny případy agitovanosti, hypertonie, hypotonie, tremoru, somnolence, respirační tísně nebo poruch příjmu potravy. Proto by novorozenci měli být pečlivě monitorováni.

Kojení

Není známo, zda je amisulprid vylučován do mateřského mléka, proto je kojení během léčby kontraindikováno.

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

I když je přípravek úžíván dle doporučení, může amisulprid způsobit ospalost a schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje může být narušena (viz bod 4.8). Pacienti, kteří řídí vozidla nebo obsluhují stroje, by měli být informováni o riziku výskytu ospalosti během užívání tohoto přípravku.

4.8    Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky byly seřazeny do kategorií podle frekvence výskytu následovně:

Velmi časté (> 1/10); časté (> 1/100 až < 1/10); méně časté (> 1/1 000 až < 1/100); vzácné (> 1/10 000 až < 1/1 000); velmi vzácné (< 1/10 000); není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Údaje z klinických hodnocení

Následující nežádoucí účinky byly pozorovány v kontrolovaných klinických studiích. Je třeba poznamenat, že v některých případech může být obtížné odlišit nežádoucí účinky od symptomů základního onemocnění.

Poruchy imunitního systému Méně časté:

- Alergické reakce

Endokrinní poruchy:

Časté:

-    Amisulprid způsobuje zvýšení plazmatické hladiny proláklinu, které je reverzibilní po vysazení léku. To může vést k galaktoree, amenoree, gynekomastii, bolesti prsou a erektilní dysfunkci.

Poruchy metabolismu a výživy Méně časté:

-    Hyperglykémie (viz bod 4.4)

Psychiatrické poruchy Časté:

-    Insomnia, anxieta, agitovanost, poruchy orgasmu

Poruchy nervového systému Velmi časté:

-    Mohou se objevit extrapyramidové příznaky: tremor, rigidita, hypokineze, hypersalivace, akatizie, dyskineze. Tyto symptomy jsou při optimálním dávkování obecně mírné intenzity a částečně reverzibilní bez přerušení léčby amisulpridem při podání antiparkinsonik.

Incidence extrapyramidových příznaků, která je závislé na dávce, zůstává velmi nízká při léčbě pacientů s predominantně negativními příznaky při podávání dávek 50-300 mg/den.

V klinických studiích vykazovali pacienti léčení amisulpridem nižší incidenci extrapyramidových příznaků než pacienti léčení haloperidolem.

Časté:

-    Může se objevit akutní dystonie (spastická torikolis, okulogyrická krize, trismus). Ta je reverzibilní bez přerušení léčby amisulpridem společně s antiparkinsoniky.

-    Somnolence

Méně časté:

-    Byla hlášena tardivní dyskineze charakterizovaná rytmickými mimovolními pohyby především jazyka a/nebo obličeje, obvykle po dlouhodobém podávání . Antiparkinsonika jsou neúčinná nebo mohou vyvolat zhoršení příznaků

-    Záchvaty

Srdeční poruchy

Časté:

-    Hypotenze

Méně časté:

-    Bradykardie

Gastrointestinální poruchy Časté:

-    Zácpa, nauzea, zvracení, sucho v ústech.

Vyšetření

Časté:

-    Zvyšování tělesné hmotnosti Méně časté:

-    Zvýšení j aterních enzymů, zej ména transamináz

Postmarketingová data

Kromě výše zmíněných byly zaznamenány tyto nežádoucí účinky, které byly hlášeny pouze spontánní hlášeními.

Poruchy krve a lymfatického systému Není známo:

-    Leukopenie, neutropenie a agranulocytóza (viz bod 4.4).

Poruchy nervového systému Není známo:

-    Neuroleptický maligní syndrom (viz bod 4.4), což je potenciálně fatální komplikace.

Srdeční poruchy Není známo:

-    Prodloužení QT intervalu a ventrikulární arytmie jako torsade de pointes, ventrikulární tachykardie, které mohou vést k ventrikulární fibrilaci nebo srdeční zástavě.

-    Náhlá smrt (viz bod 4.4)

Cévní poruchy Není známo:

-    Žilní tromboembolismus, včetně plicní embolie, někdy i fatální, a hluboká žilní trombóza.

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Není známo:

-    Amgioedém

-    Kopřivka

Stavy spojené s těhotenstvím, šestinedělím a perinatálním obdobím

Není známo:

-    Syndrom z vysazení léku u novorozenců (viz bod 4.6)

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování

Zkušenost s případy předávkování amisulpridem je omezená. Bylo hlášeno vystupňování známých farmakologických účinků léku. Ty zahrnují ospalost a útlum, hypotenzi, extrapyramidové symptomy a koma. Fatální výsledky byly hlášeny zejména v kombinaci s dalšími psychotropními látkami.

V    případě akutního předávkování je třeba vzít v úvahu možnost současného požití i jiných látek. Vzhledem k tomu, že amisulprid je velmi slabě dialyzovatelný, není hemodialýza vhodná k eliminaci léku. Neexistuje žádné specifické antidotum amisulpridu. Proto by se měla provést vhodná opatření: pečlivá kontrola životně důležitých funkcí a současné monitorování srdeční činnosti (riziko prodloužení QT intervalu) až do úpravy stavu pacienta.

V    případě, že se objeví závažné extrapyramidové příznaky, by měly být podány anticholinergní látky.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antipsychotika, benzamidy.

ATC kód: N05AL05.

Amisulprid je antipsychotikum, které patří do skupiny substituovaných benzamidů. Jeho farmako-dynamický profil je charakterizován predominantní a selektivní afinitou k D2 a D3 dopaminergním receptorům v limbickém systému. Amisulprid nemá žádnou afinitu k serotoninovým, histaminovým, cholinergním a adrenergním receptorům.

Ve vysokých dávkách, ve studiích prováděných na zvířatech, amisulprid blokuje dopaminové receptory v limbických strukturách především ve striatu. Tato specifická afinita může vysvětlovat predominantní antipsychotický účinek amisulpridu ve srovnání s jeho extrapyramidovými účinky.

V nízkých dávkách blokuje přednostně presynaptické D2/D3 dopaminergní receptory, což může vysvětlit jeho působení na negativní příznaky.

Ve dvojitě zaslepené kontrolované studii proti haloperidolu zahrnující 191 pacientů s akutní schizofrenií bylo podávání amisulpridu spojeno se signifikantně výraznějším zlepšením sekundárních negativních příznaků ve srovnání s haloperidolem.

5.2    Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

U člověka jsou dva absorpční vrcholy amisulpridu: prvního je dosaženo rychle, 1 hodinu po podání dávky, a druhého mezi 3. a 4. hodinou po podání. Odpovídající plazmatické koncentrace jsou 39 ±3 a 54 ±4 ng/ml po dávce 50 mg.

Distribuce

Distribuční objem je 5,8 l/kg. Vazba na plazmatické bílkoviny je nízká (16 %). Nejsou známé žádné lékové interakce ve vztahu k vazbě na plazmatické proteiny. Absolutní biologická dostupnost je 48 %.

Biotransformace

Amisulprid je slabě metabolizován: detekovány byly dva inaktivní metabolity představující přibližně 4 % dávky.

U amisulpridu nedochází k akumulaci a jeho farmakokinetika je po opakovaném podání nezměněna.. Eliminace

Poločas eliminace amisulpridu je přibližně 12 hodin po perorálním podání. Amisulprid je vylučován nezměněn močí. Po intravenózním podání je 50 % látky vyloučeno močí, z toho 90 % během 24 hodin. Renální clearance je asi 330 ml/min.

Potrava bohatá na karbohydráty významně snižuje AUC, Tmax a Cmax amisulpridu, ale nebyly pozorovány žádné změny po vysoce tučném jídle. Význam těchto nálezů v běžné klinické praxi však není znám.

Porucha funkce jater

Vzhledem k nízké metabolizaci přípravku v játrech není nutné u pacientů s poruchou funkce jater redukovat dávku.

Porucha funkce ledvin

Poločas eliminace zůstává u pacientů s poruchou funkce ledvin nezměněn, ale systémová clearance je 2,5 až 3násobně snížena.

AUC amisulpridu u lehké poruchy funkce ledvin byla zvýšena na dvojnásobek a téměř na desetinásobek u středně závažné poruchy funkce ledvin. Zkušenosti jsou však omezené, a proto nejsou k dispozici údaje odpovídající dávkám vyšším než 50 mg.

Amisulprid je slabě dialyzovatelný.

Starší pacienti

Z farmakokinetických údajů u starších nemocných (> 65 let) bylo zjištěno, že po podání jednotlivé perorální dávky 50 mg došlo ke zvýšení (o 10-30 %) hodnot AUC, Cmax a tJ/2. Nejsou známy žádné údaje po opakovaném podávání.

5.3    Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Toxikologický profil amisulpridu je určen farmakologickými účinky jeho molekuly. Ve studiích toxicity po opakovaných dávkách se neprokázalo orgánové riziko. Amisulprid nemá žádné genotoxické a teratogenní vlastnosti. Studie na karcinogenitu prokázaly hormon-dependentní tumory u hlodavců, ale bez klinického významu pro člověka.

U zvířat bylo pozorováno snížení fertility související s farmakologickými vlastnostmi amisulpridu (účinek zprostředkovaný prolaktinem).

6.    FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1    Seznam pomocných látek

Kukuřičný škrob

Methylcelulóza

Monohydrát laktózy

Magnesium-stearát

Koloidní bezvodý oxid křemičitý

6.2    Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3    Doba použitelnosti

3 roky.

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5    Druh obalu a obsah balení

PVC/Al blistr, papírová krabička.

Velikost balení: 30, 60, 100 nebo 150 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7.    DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

ratiopharm GmbH, Ulm, Německo.

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

68/725/07-C

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

28.11.2007/17.5.2010

10.    DATUM REVIZE TEXTU

16.10.2014

10/10