Příbalový Leták

Amisulprid-Ratiopharm 200 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Skládačka


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Amisulprid-ratiopharm 200 mg

potahované tablety (amisulpridum)

Psychofarmakum._

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


1 tableta obsahuje 200 mg amisulpridum.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: monohydrát laktosy aj.


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


tablety

30, 60, 150 tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

Tl NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


ratiopharm GmbH, Ulm, Německo.


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


68/725/07-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15 NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Amisulprid-ratiopharm #200 mg


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH Blistr


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU_

Amisulprid-ratiopharm 200 mg

tablety

amisulpridum

2.    NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

ratiopharm GmbH

3.    POUŽITELNOST

MM/RRRR

4.    ČÍSLO ŠARŽE

Šarže

"5    JINÉ