Příbalový Leták

Amisulprid Generics 50 Mg Tablety

sp.zn.sukls48802/2015


SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.    NÁZEV PŘÍPRAVKU

Amisulprid Generics 50 mg tablety Amisulprid Generics 100 mg tablety Amisulprid Generics 200 mg tablety Amisulprid Generics 400 mg potahované tablety

2.    KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

50 mg: Jedna tableta obsahuje amisulpridum 50 mg.

100 mg: Jedna tableta obsahuje amisulpridum 100 mg.

200 mg: Jedna tableta obsahuje amisulpridum 200 mg.

400 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje amisulpridum 400 mg.

Pomocné látky se známým účinkem:

50 mg: Jedna tableta obsahuje 16,28 mg monohydrátu laktosy.

100 mg: Jedna tableta obsahuje 32,56 mg monohydrátu laktosy.

200 mg: Jedna tableta obsahuje 65,12 mg monohydrátu laktosy.

400 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje 130,25 mg monohydrátu laktosy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.    LÉKOVÁ FORMA

50, 100 a 200 mg: tableta.

400 mg: potahovaná tableta.

50 mg: bílé kulaté tablety o průměru 6 mm, na jedné straně vyraženo „AA 50“ a na druhé straně vyraženo „G“.

100 mg: bílé kulaté tablety o průměru 7,5 mm, na jedné straně vyraženo „AMI“ nad půlicí rýhou a „100“ pod půlicí rýhou, na druhé straně vyraženo „G“.

200 mg: bílé kulaté tablety o průměru 10 mm, na jedné straně vyraženo „AMI“ nad půlicí rýhou a „200“ pod půlicí rýhou, na druhé straně vyraženo „G”.

400 mg: bílé potahované tablety ve tvaru tobolky o rozměrech 18 mm x 7,7 mm, na jedné straně vyraženo „AS 400“ a na druhé straně s půlicí rýhou.

100 mg, 200 mg a 400 mg: Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Amisulprid Mylan je indikován k léčbě akutní i chronické schizofrenie s:

•    pozitivními symptomy (jako jsou bludy, halucinace, poruchy myšlení, hostilita a podezřívavost) a/nebo

•    negativními symptomy (deficitní syndrom) jako jsou oploštělá afektivita, emoční a sociální stažení.

To zahrnuje i pacienty s převládajícími negativními symptomy.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování

Pozitivní symptomy

U akutních psychotických epizod se doporučuje denní dávka v rozmezí 400 - 800 mg. V individuálních případech lze denní dávku zvýšit až na 1200 mg. Dávky vyšší než 1200 mg/den nebyly ve větší míře hodnoceny z hlediska bezpečnosti, a proto se nemají používat.

Při zahájení léčby se nevyžaduje specifická titrace dávky. Dávky by měly být upraveny dle individuální odpovědi.

U pacientů se smíšenými pozitivními a negativními příznaky se má dávka upravit tak, aby se dosáhlo optimální kontroly pozitivních příznaků.

Udržovací léčba by měla být nastavena individuálně na nejnižší účinné dávce.

Převládající negativní symptomy (deficitní syndrom)

Doporučují se denní dávky v rozmezí 50-300 mg. Dávky mají byt přizpůsobeny individuálně.

Přípravek Amisulprid Generics lze podávat jednou denně v dávkách až 300 mg, vyšší dávky se podávají rozděleny do 2 dávek.

Je třeba používat nejnižší účinnou dávku.

Zvláštní _ populace

Starší pacienti nad 65 let věku

Léčba starších pacientů se nedoporučuje. Bezpečnost amisulpridu byla zkoumána u omezeného počtu starších pacientů. Pokud je léčba amisulpridem absolutně nezbytná, má se podávat se zvýšenou opatrností z důvodu možného rizika hypotenze nebo sedace. Může být také nutné snížit dávku v případě renální nedostatečnosti.

Pediatrická populace

Účinnost a bezpečnost amisulpridu nebyla u dětí a dospívajících mladších 18 let stanovena. K dispozici jsou pouze omezené údaje pro použití amisulpridu u dospívajících při léčbě schizofrenie. Proto není doporučeno amisulprid používat u dospívajících ve věku mezi 15 a 18 lety, dokud nebudou k dispozici další údaje. Pokud je to absolutně nezbytné, léčba dospívajících pacientů musí být zahájena a vedena lékařem se zkušenostmi s léčbou schizofrenie u této věkové kategorie. Amisulprid je kontraindikován u dětí a dospívajících do 15 let (viz bod 4.3).

Porucha funkce ledvin

Amisulprid je vylučován ledvinami. V případě renální nedostatečnosti s clearance kreatininu (CRCL) v rozmezí 30 - 60 ml/min by měla být dávka redukována na polovinu; v případě renální nedostatečnosti s clearance kreatininu v rozmezí 10 - 30 ml/min by měla být dávka redukována na třetinu. Vzhledem k tomu, že u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (CRcL < 10 ml/min) nejsou žádné zkušenosti, nemá se amisulprid u těchto pacientů používat (viz bod 4.4).

Porucha funkce jater

Vzhledem ke slabému metabolismu v játrech by nemělo být nutné dávku redukovat.

Délka léčby

Z kontrolovaných klinických hodnocení jsou k dispozici údaje pokrývající léčbu v délce 1 roku. Doba trvání léčby by měla být určena ošetřujícím lékařem.

Léčba se má ukončovat pozvolna, aby se zabránilo příznakům z vysazení (viz bod 4.4).

Pro dávky, kterých nelze dosáhnout pomocí této síly, jsou k dispozici jiné síly tohoto léčivého přípravku.

Způsob podání

Perorální podání.

Tablety se polykají vcelku nebo rozpůlené a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny.

Amisulprid Generics lze užívat nezávisle na jídle.

4.3    Kontraindikace

•    Hypersenzitivita na léčivou látku nebo kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

•    Současné prolaktin-dependentní nádorové onemocnění, např. hypofyzární prolaktinom či karcinom prsu.

•    Feochromocytom.

•    Děti a dospívající do 15 let (viz bod 4.2).

•    Kojení (viz bod 4.6)

•    Kombinace s levodopou (viz bod 4.5)

•    Kombinace s následujícími léčivými přípravky, které mohou způsobit torsades de pointes (viz bod 4.5):

•    antiarytmika třídy Ia jako např. chinidin a disopyramid;

•    antiarytmika třídy III jako např. amiodaron a sotalol;

•    další léčivé přípravky jako např. bepridil, cisaprid, sultoprid, thioridazin, methadon, erythromycin (intravenózní aplikace), vinkamin (intravenózní aplikace), halofantrin, pentamidin, sparfloxacin, azolová antimykotika.

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Stejně jako u ostatních neuroleptik se může objevit neuroleptický maligní syndrom, potenciálně fatální komplikace, která je charakterizována hypertermií, zvýšenou svalovou rigiditou, vegetativní nestabilitou a zvýšenou hladinou CPK. V případě hypertermie, zvláště při vysokých denních dávkách, se má přerušit podávání všech antipsychotik včetně amisulpridu.

Stejně tak jako u ostatních antidopaminergních látek třeba opatrnosti u pacientů s Parkinsonovou nemocí, kterou může amisulprid zhoršovat. Amisulprid by měl být použit pouze, pokud je neuroleptická léčba nevyhnutelná.

Prodloužení QT intervalu

Amisulprid způsobuje prodloužení QT intervalu v závislosti na dávce (viz bod 4.8). U tohoto účinku je známo, že zvyšuje riziko závažných komorových arytmií, jako jsou torsades de pointes. Před podáním, a dále dle klinického stavu pacienta, se doporučuje vyloučení následujících faktorů, které mohou zvýšit riziko těchto poruch rytmu:

-    bradykardie < než 55 tepů/min

-    srdeční onemocnění nebo rodinná anamnéza náhlého úmrtí nebo prodloužení QT intervalu

-    porušená rovnováha elektrolytů, především hypokalemie,

-    vrozené prodloužení QT intervalu,

-    současně probíhající léčba přípravky, které mohou vyvolat bradykardii (< 55 tepů/min), hypokalemii snížení intrakardiálního vedení nebo prodloužení QTc intervalu (viz bod 4.5).

EKG se před léčbou doporučuje u všech pacientů, zejména starších osob a pacientů s pozitivní osobní nebo rodinnou anamnézou srdečního onemocnění, nebo v případě abnormálních nálezů při klinickém kardiologickém vyšetření. Nutnost EKG monitorování během terapie (např. při zvýšení dávky) je potřebné stanovit individuálně u každého pacienta. Pokud je QT interval prodloužený, dávka amisulpridu musí být snížena. Pokud je QTc interval > 500 ms, musí být amisulprid vysazen.

Pravidelné monitorování elektrolytů se doporučuje zejména u pacientů užívajících diuretika nebo při interkurentním onemocnění.

Je třeba se vyvarovat společného podávání s antipsychotiky (viz bod 4.5).

Cévní mozková příhoda

V    randomizovaných placebem kontrolovaných klinických studiích prováděných u starších pacientů s demencí a léčených určitými atypickými antipsychotiky, byl pozorován trojnásobný nárůst rizika cerebrovaskulárních příhod. Mechanismus zvýšení tohoto rizika není znám. Nelze vyloučit zvýšené riziko spojené s jinými antipsychotiky nebo s jinou populací pacientů. Amisulprid se má u pacientů s rizikem cévní mozkové příhody používat s opatrností.

Starší pacienti s demencí

U starších pacientů s demencí léčených atypickými antipsychotiky je vyšší riziko úmrtí. Analýzy 17 placebem kontrolovaných klinických studií (v trvání 10 týdnů), převážně s pacienty užívajícími atypická antipsychotika, ukázaly 1,6 až 1,7x vyšší riziko úmrtí oproti pacientům na placebu. Během typické 10týdenní klinické studie byl výskyt úmrtí u pacientů léčených antipsychotiky přibližně 4,5 %, zatímco ve skupině na placebu 2,6 %. Ačkoli v klinických hodnoceních s atypickými antipsychotiky byly příčiny úmrtí různorodé, většinou měly buď kardiovaskulární (např. selhání srdce, náhlé úmrtí) nebo infekční (např. pneumonie) původ. Observační studie naznačují, že podobně jako atypická antipsychotika, může i léčba konvenčními antipsychotiky zvyšovat mortalitu.

Není zřejmé, v jakém rozsahu lze zvýšenou mortalitu zjištěnou v observačních studiích přisuzovat účinkům antipsychotik nebo spíše některým charakteristikám pacientů.

Žilní tromboembolismus

V    souvislosti s užíváním antipsychotik se vyskytly případy žilního tromboembolismu (VTE). Vzhledem k tomu, že u pacientů léčených antipsychotiky jsou často přítomny získané rizikové faktory pro VTE, měly by být před i během léčby přípravkem Amisulprid Mylan tyto rizikové faktory rozpoznány a následně by měla být uplatněna preventivní opatření.

Rakovina prsu

Amisulprid může způsobit zvýšení plazmatické hladiny prolaktinu. Z toho důvodu je zapotřebí zvláštní opatrnosti a pacientky s osobní či rodinnou anamnézou karcinomu prsu je během léčby třeba důkladně sledovat.

U pacientů léčených některými atypickými antipsychotiky, včetně amisulpridu, byla hlášena hyperglykémie, proto by u pacientů se stanovenou diagnózou diabetes mellitus nebo u pacientů s rizikovými faktory diabetu, kteří začínají užívat amisulprid, měla být monitorována glykémie.

Amisulprid může snižovat křečový práh. Proto je třeba pozornější sledování u pacientů s epilepsií v anamnéze.

Amisulprid je vylučován ledvinami. V případě renální nedostatečnosti by měly být dávky redukovány nebo lze zvážit intermitentní podávání (viz bod 4.2).

Zvláštní pozornost při podání amisulpridu, stejně jako ostatních neuroleptik, vyžadují starší nemocní vzhledem k riziku hypotenze a sedace. V případě renální nedostatečnosti může být nutné snížení dávky.

Akutní příznaky z vysazení jako je nauzea, zvracení a nespavost byly vzácně pozorovány po náhlém přerušení léčby vysokými dávkami antipsychotik. Při užívání amisulpridu byl hlášen také návrat psychotických příznaků a rozvoj mimovolních poruch hybnosti (jako je akatizie, dystonie a dyskineze). Doporučuje se tady přípravek vysazovat postupně.

Byly hlášeny případy leukopenie, neutropenie a agranulocytozy při podávání antipsychotik, včetně amisulpridu. Nevysvětlitelné infekce nebo horečky mohou být příznakem krevní dyskrazie (viz bod 4.8) a vyžadují okamžité hematologické vyšetření.

Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktosy, vrozeným deficitem laktázy nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy by tento přípravek neměli užívat.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Kontraindikované kombinace (viz rovněž bod 4.3):

Léčivé přípravky, které mohou způsobit torsades de pointes:

•    antiarytmika třídy Ia jako např. chinidin a disopyramid;

•    antiarytmika třídy III jako např. amiodaron a sotalol;

•    další léčivé přípravky jako např. bepridil, cisaprid, sultoprid, thioridazin, methadon, erythromycin (intravenózní aplikace), vinkamin (intravenózní aplikace), halofantrin, pentamidin, sparfloxacin, azolová antimykotika.

Levodopa: reciproční antagonistické působení mezi levodopou a neuroleptiky. Amisulprid může rušit účinek agonistů dopaminu např. bromokriptinu, ropinirolu.

Kombinace, které se nedoporučují:

Léčivé přípravky, které zvyšují riziko torsades de pointes nebo mohoul prodloužit QT interval:

•    léčivé přípravky vyvolávající bradykardii, jako jsou beta-blokátory, bradykardii vyvolávající blokátory kalciového kanálu, jako je diltiazem a verapamil, klonidin, guanfacin; a digitalis

•    léčivé přípravky, které indukují hypokalémii a elektrolytovou rovnováhu: hypokalemická diuretika, stimulační laxativa, amfotericin B (intravenózní aplikace), glukokortikoidy a tetrakosaktidy. Hypokalémie by měla být korigována.

•    antipsychotika, jako je pimozid a haloperidol

•    imipraminová antidepresiva

•    lithium

•    některá antihistaminika jako astemizol, terfenadin

•    meflochin

Amisulprid může zesilovat působení alkoholu. Konzumace alkoholu v průběhu léčby se nedoporučuje. Kombinace, které je třeba vzít v úvahu:

Souběžné užívání následujících látek může způsobit zesílení účinku:

•    látky s tlumivým účinkem na CNS včetně narkotik, anestetik, analgetik, sedativních Hi antihistaminik, barbiturátů, benzodiazepinů a ostatních anxiolytik, klonidinu a jeho derivátů.

•    antihypertenziva a ostatní látky snižující krevní tlak.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Amisulprid u zvířat neprokázal reprodukční toxicitu. Byla pozorována snížená fertilita spojená s farmakologickým účinkem přípravku (prostřednictvím prolaktinu). Teratogenní účinky amisulpridu nebyly zjištěny.

K dispozici jsou velmi omezené klinické údaje o podání přípravku během těhotenství. Proto nebyla bezpečnost amisulpridu během těhotenství u člověka stanovena. Užívání přípravku během těhotenství se nedoporučuje, pokud přínos nepřeváží možné riziko.

U žen ve fertilním věku by měly být před zahájením léčby s pacientkou prodiskutovány možnosti účinné antikoncepce.

U novorozenců, kteří byli během třetího trimestru těhotenství vystaveni vlivu antipsychotik, včetně amisulpridu, existuje riziko nežádoucích účinků včetně extrapyramidových příznaků a/nebo příznaků z vysazení. Tyto příznaky se mohou lišit v délce trvání i v závažnosti (viz bod 4.8). Byly hlášeny případy agitovanosti, hypertonie, hypotonie, tremoru, somnolence, respirační tísně nebo poruch příjmu potravy. Proto by novorozenci měli být pečlivě monitorováni.

Kojení

Není známo, zda je amisulprid vylučován do mateřského mléka. Kojení je proto kontraindikováno.

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Amisulprid může způsobit ospalost, a tedy snižovat schopnost řízení vozidel a obsluhy strojů, i když je užit v doporučených dávkách (viz bod 4.8).

4.8    Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky jsou tříděny dle frekvence výskytu následovně:

Velmi časté (> 1/10).

Časté (> 1/100, < 1/10).

Méně časté (> 1/1000, < 1/100)

Vzácné (> 1/10 000, < 1/1000)

Velmi vzácné (< 1/10 000).

Frekvence není známa (z dostupných údajů nelze určit).

Údaje z klinických studií

Následující nežádoucí účinky byly pozorovány v kontrolovaných klinických studiích. V některých případech však může být obtížné odlišit nežádoucí účinky od symptomů základního onemocnění.

Poruchy imunitního systému Méně časté: Alergické reakce.

Endokrinní poruchy

Časté: Zvýšení plazmatických hladin prolaktinu, které je reverzibilní po přerušení podávání. Důsledkem může být galaktorea, amenorea nebo menstruační poruchy, gynekomastie, bolestivost nebo zvětšení prsů, prolaktinom (viz bod 4.3) a poruchy erekce.

Poruchy metabolismu a výživy

Méně časté: Hyperglykémie (viz bod 4.4).

Psychiatrické poruchy

Časté: Nespavost, úzkost, agitovanost, orgasická dysfunkce.

Poruchy nervového systému

Velmi časté: Mohou se objevit extrapyramidové symptomy: tremor, rigidita, hypokineze, hypersalivace, akatizie, dyskineze. Tyto symptomy jsou při optimálním dávkování obecně mírné intenzity a částečně reverzibilní při podání antiparkinsonik bez přerušení podávání amisulpridu. Incidence je závislá na dávce a zůstává při léčbě pacientů s predominantně negativními symptomy dávkami 50 - 300 mg/den velmi nízká.

Časté: Může se objevit akutní dystonie (spastická tortikolis, okulogyrická krize, trismus). Tento účinek je reverzibilní při podání antiparkinsonik bez přerušení podávání amisulpridu. Ospalost.

Méně časté: Zpravidla při dlouhodobém podávání byl zjištěn výskyt tardivní dyskineze charakterizované rytmickými, mimovolními pohyby zejména jazyka a/nebo obličeje. Antiparkinsonika se nemají podávat, protože jejich podání je neúčinné a může vyvolat zhoršení symptomů. Záchvaty křečí.

Srdeční poruchy Časté: Hypotenze.

Méně časté: Bradykardie.

Gastrointestinální poruchy

Časté: zácpa, nauzea, zvracení, sucho v ústech.

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Vzácné: Akutní příznaky z vysazení včetně nauzey, zvracení a nespavosti po náhlém přerušení podávání vysokých dávek, také opakování psychotických příznaků, vznik mimovolních pohybů (jako akatizie, dystonie a dyskineze) (viz bod 4.4).

Vyšetření

Časté: Nárůst tělesné hmotnosti.

Méně časté: Zvýšené hladiny jaterních enzymů, především transamináz.

Postmarketingové sledování

Dále byly hlášeny tyto nežádoucí účinky ze spontánních hlášení:

Poruchy krve a lymfatického systému

Není známo: Leukopenie, neutropenie a agranulocytosa (viz bod 4.4).

Poruchy metabolismu a výživy

Není známo: Hypertriglyceridémie a hypercholesterolémie

Psychiatrické poruchy Není známo: Zmatenost

Poruchy nervového systému:

Není známo: Neuroleptický maligní symptom (viz bod 4.4), což může být fatální komplikace.

Srdeční poruchy

Není známo: Prodloužení QT intervalu a komorová arytmie, jako např. torsades de pointes, komorová tachykardie, která může vést ke komorové fibrilaci nebo srdeční zástavě, náhlá smrt (viz bod 4.4).

Cévní poruchy:

Není známo: Žilní tromboembolismus, včetně případů plicní embolie, někdy fatální, a hluboké žilní trombózy.

Poruchy kůže a podkožní tkáně:

Není známo: Angioedém, urtikarie.

Stavy spojené s těhotenstvím, šestinedělím a perinatálním obdobím

Není známo: Syndrom z vysazení léku u novorozenců (viz bod 4.6).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www .sukl .cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování

Zkušenost s případy předávkování je omezená. Zjištěno bylo zesílení známého farmakologického účinku přípravku zahrnující příznaky jako je ospalost, sedace, hypotenze, extrapyramidové symptomy a koma. Fatální případy byly hlášeny hlavně v kombinaci s jinými psychotropními látkami.

V    případě akutního předávkování je třeba vzít v úvahu možnost současného požití i jiných látek.

Vzhledem k tomu, že amisulprid je velmi slabě dialyzovatelný, není hemodialýza v eliminaci látky účelná.

Neexistuje žádné specifické antidotum amisulpridu. Proto je doporučeno zahájení vhodného sledování s pečlivou kontrolou životních funkcí a nepřetržitým monitorováním srdeční činnosti (kvůli riziku prodloužení QT intervalu) až do úplné úpravy stavu pacienta.

V    případě závažné extrapyramidové symptomatologie by měly být podány anticholinergní látky.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1    Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antipsychotika, neuroleptika; Benzamidy.

ATC kód:N05AL05

Amisulprid se selektivně s vysokou afinitou váže na lidské dopaminergní receptorové subtypy D2/D3, zatímco je zbaven afinity k receptorovým subtypům D1, D4 a D5.

Na rozdíl od klasických a atypických neuroleptik, amisulprid nemá žádnou afinitu k serotoninovým, a-adrenergním, H1 histaminovým a cholinergním receptorům. Kromě toho se amisulprid neváže na sigma receptory.

Ve vysokých dávkách, ve studiích prováděných na zvířatech, amisulprid blokuje dopaminergní neurony především mimo striatum, v mesolimbickém systému. V nízkých dávkách blokuje přednostně presynaptické D2/D3 receptory, což vyvolá uvolnění dopaminu a odpovídající dezinhibiční efekt.

Tento farmakologický profil může vysvětlovat klinickou účinnost amisulpridu v případě jeho použití při jak negativních tak pozitivních symptomech u schizofrenie.

5.2    Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

U člověka jsou dva absorpční vrcholy amisulpridu: prvního je dosaženo rychle, 1 hodinu po dávce, a druhého mezi 3. a 4. hodinou po podání. Odpovídající plazmatické koncentrace jsou 39 ±3 a 54 ±4 ng/ml po dávce 50 mg. Absolutní biologická dostupnost je 48%.

Potrava bohatá na karbohydráty (obsahující 68 % tekutin) významně snižuje AUC, Tmax a Cmax amisulpridu, ale nebyly pozorovány žádné změny po vysoce tučném jídle. Význam těchto nálezů v běžné klinické praxi však není znám.

Distribuce

Distribuční objem je 5,8 l/kg. Vazba na plazmatické bílkoviny je nízká (16%). Nejsou známé žádné lékové interakce.

Biotransformace

Amisulprid je slabě metabolizován: detekovány byly dva inaktivní metabolity představující přibližně 4 % dávky. U amisulpridu nedochází k akumulaci a jeho farmakokinetika je po opakovaném podání nezměněna.

Eliminace

Poločas eliminace amisulpridu je přibližně 12 hodin po perorálním podání. Amisulprid je vylučován nezměněn močí. Po intravenózním podání je 50 % látky vyloučeno močí, z toho 90 % během prvních 24 hodin. Renální clearance je 20 l/hod nebo 330 ml/min.

Porucha funkce jater

Vzhledem k nízké metabolizaci přípravku v játrech není nutné u pacientů s jaterní nedostatečností redukovat dávku.

Porucha funkce ledvin

Poločas eliminace zůstává u pacientů s renální nedostatečností nezměněn, ale systémová clearance je 2,5- až 3krát nižší. AUC amisulpridu u lehké renální nedostatečnosti byla zvýšena na dvojnásobek a u středně těžké renální nedostatečnosti téměř na desetinásobek (viz bod 4.2). Zkušenosti jsou však omezené, a proto nejsou k dispozici údaje odpovídající dávkám vyšším než 50 mg.

Amisulprid je jen velmi slabě dialyzovatelný.

Starší pacienti

Z omezeného počtu farmakokinetických údajů u starších nemocných (> 65 let) bylo zjištěno, že po podání jednotlivé dávky 50 mg došlo k mírnému vzestupu AUC, Cmax a Ti/2 (o 10 - 30 %). Nejsou známy žádné údaje po opakovaném podávání.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Po celkovém zhodnocení ukončených studií bezpečnosti se ukazuje, že amisulprid nemá obecná, orgánově specifická, teratogenní, mutagenní či karcinogenní rizika. Změny pozorované při dávkách pod maximální tolerovanou dávkou u potkanů a psů byly způsobené buď farmakologickým účinkem, nebo neprokazovaly za daných podmínek významnější toxický účinek.

V porovnání s maximální doporučenou dávkou u člověka jsou maximální tolerované dávky 2krát vyšší u potkanů (200 mg/kg/den) a 7krát vyšší u psů (120 mg/kg/den), což odpovídá u potkanů 1,5 - 4,5krát vyšší AUC než je předpokládána u člověka.

Byly provedeny studie kancerogenity u myší (120 mg/kg/den) a reprodukční studie u potkanů (160 mg/kg/den), u králíků (300 mg/kg/den) a u myší (500 mg/kg/den). Expozice zvířat amisulpridu během posledně jmenovaných studií nebyla hodnocena.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.1 Seznam pomocných látek

Monohydrát laktosy

Mikrokrystalická celulosa

Sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A)

Hypromelosa

Magnesium-stearát

Pouze 400 mg tablety Potahová vrstva tablety obsahuje:

Hypromelosa Oxid titaničitý (E171)

Makrogol 400

6.2    Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3    Doba použitelnosti

3 roky

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje zvláštní podmínky uchovávání.

6.5    Druh obalu a obsah balení

PVC/Al blistry obsahující:

12 tablet (50 mg)

20 tablet (50 mg, 100 mg, 200 mg, 400 mg)

30 tablet (50 mg, 100mg, 200 mg, 400 mg)

30x1 tabletu (100 mg, 400 mg)

50 tablet (50 mg, 100 mg, 200 mg, 400 mg)

60 tablet (50 mg, 100 mg, 200 mg, 400 mg)

60x1 tabletu (100 mg, 200 mg)

90 tablet (50 mg, 100 mg, 200 mg, 400 mg)

100 tablet (50 mg, 100mg, 200 mg, 400 mg)

120 tablet (200 mg)

150 tablet (200 mg)

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.    DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL Velká Británie

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLA

Amisulprid Generics 50 mg tablety: 68/001/15-C Amisulprid Generics 100 mg tablety: 68/002/15-C Amisulprid Generics 200 mg tablety: 68/003/15-C Amisulprid Generics 400 mg potahované tablety: 68/004/15-C

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

7.1.2015

10.    DATUM REVIZE TEXTU

9.10.2015

11/11