Příbalový Leták

Amisulprid Generics 50 Mg Tablety

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Amisulprid Generics 50 mg tablety Amisulprid Generics 100 mg tablety Amisulprid Generics 200 mg tablety Amisulprid Generics 400 mg potahované tablety amisulpridum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje amisulpridum 50 mg, 100 mg, 200 mg. Jedna potahovaná tableta obsahuje amisulpridum 400 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje laktózu. Další údaje viz příbalová informace.


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Tableta (50 mg, 100 mg, 200 mg) Potahovaná tableta (400 mg).

12 tablet (50 mg)

20 tablet (50 mg, 100 mg, 200 mg, 400 mg) 30 tablet (50 mg, 100mg, 200 mg, 400 mg) 30x1 tabletu (100 mg, 400 mg)

50 tablet (50 mg, 100 mg, 200 mg, 400 mg) 60 tablet (50 mg, 100 mg, 200 mg, 400 mg) 60x1 tabletu (100 mg, 200 mg)

90 tablet (50 mg, 100 mg, 200 mg, 400 mg) 100 tablet (50 mg, 100mg, 200 mg, 400 mg) 120 tablet (200 mg)

150 tablet (200 mg)


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


8. POUŽITELNOST


EXP:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11.    NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL Velká Británie


12.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Amisulprid Generics 50 mg tablety: 68/001/15-C Amisulprid Generics 100 mg tablety: 68/002/15-C Amisulprid Generics 200 mg tablety: 68/003/15-C Amisulprid Generics 400 mg potahované tablety: 68/004/15-C


13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím

si přečtěte příbalovou informaci.

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


amisulprid generics 50 mg tablety amisulprid generics 100 mg tablety amisulprid generics 200 mg tablety amisulprid generics 400 mg potahované tablety


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH Blistr


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Amisulprid Generics 50 mg tablety Amisulprid Generics 100 mg tablety Amisulprid Generics 200 mg tablety Amisulprid Generics 400 mg potahované tablety amisulpridum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Generics [UK] Ltd.

3 POUŽITELNOST


EXP:

4 ČÍSLO ŠARŽE


Č.šarže:


5. JINÉ


3/3