Příbalový Leták

Aminosteril N Hepa 8%

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU krabička/skleněná lahev


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


AMINOSTERIL N HEPA 8%


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


1000 ml infuzního roztoku obsahuje:

Léčivé látky: Isoleucinum 10,40 g, Leucinum 13,09 g, Lysini acetas 9,71 g (= Lysinum 6,88 g), Methioninum 1,10 g, Acetylcysteinum 0,70 g (= Cysteinum 0,52 g), Phenylalaninum 0,88 g, Threoninum 4,40 g, Tryptophanum 0,70 g, Valinum 10,08 g, Argininum 10,72 g, Histidinum 2,80 g, Glycinum 5,82 g, Alaninum 4,64 g, Prolinum 5,73 g, Serinum 2,24 g,


Energetická hodnota: 1340 kJ/l (= 320 kcal/l) Celkový obsah dusíku: 12,9 g/l Hodnota pH: 5,7 - 6,3 Titrační acidita: 12 - 25 mmol NaOH/l Teoretická osmolarita: 770 mosmol/l


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: Kyselina octová 99% 4,42 g. Voda na injekci ad 1000 ml.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Infuzní roztok

1x 500 ml 10 x 500 ml


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


K intravenóznímu podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Nepoužívejte, je-li roztok zakalen, nebo balení porušeno.


8.    POUŽITELNOST_

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Použitelné do:

9.    ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10 ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.    NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Fresenius Kabi AB, Uppsala, Švédsko

12.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 76/1003/92-S/C

13.    ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Nevyžaduje se - odůvodnění přijato

2