Příbalový Leták

Aminoplasmal Hepa-10%


ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU NEBO NA VNITŘNÍM OBALU, POKUD VNĚJŠÍ OBAL NEEXISTUJE


KARTON


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


AminoplasmalHepa – 10%

infuzní roztok


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK


1000 ml roztoku obsahuje:

isoleucinum 8,80 g

leucinum 13,60 g

lysini acetas 10,60 g

(odp. lysinum 7,51 g)

methioninum 1,20 g

phenylalaninum 1,60 g

threoninum 4,60 g

tryptophanum 1,50 g

valinum 10,60 g

argininum 8,80 g

histidinum 4,70 g

glycinum 6,30 g

alaninum 8,30 g

prolinum 7,10 g

acidum asparticum 2,50 g

asparaginum monohydricum 0,55 g

(odpovídá asparaginum 0,48 g)

acetylcysteinum 0,80 g

(odpovídá cysteinum) 0,59 g)

acidum glutamicum 5,70 g

ornithini hydrochloridum 1,66 g

(odpovídá ornithinum) 1,30 g)

serinum 3,70 g

acetyltyrosinum 0,86 g

(odpovídá tyrosinum) 0,70 g)

Koncentrace elektrolytů:

octan 51 mmol/l

chlorid 10 mmol/l

Celkové aminokyseliny 100 g/l

Celkový dusík 15,3 g/l

Energetická hodnota 1675 kJ/l = 400 kcal/l

Osmolarita 875 mOsm/l


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Hydroxid sodný nebo kyselina chlorovodíková - pro úpravu pH, dihydrát edetanu disodného,

voda na injekci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH


Infuzní roztok.

500 ml ( 10 x 500 ml)


5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Intravenózní podání

Před použitím čtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Nepoužívejte pokud roztok není čirý nebo je poškozena láhev nebo její uzávěr.

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

Sterilní, apyrogenní.

Pro jednorázové použití.


8. POUŽITELNOST


EXP.: MM/RRRR


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v původním obalu.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitý obsah musí být zlikvidován a nesmí být uchováván k pozdějšímu užití.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


B. Braun Melsungen AG

34209 Melsungen

Německo


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)


76/751/92-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU


LÁHEV


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


AminoplasmalHepa – 10%

infuzní roztok


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK


1000 ml roztoku obsahuje:

isoleucinum 8,80 g

leucinum 13,60 g

lysini acetas 10,60 g

(odp. lysinum 7,51 g)

methioninum 1,20 g

phenylalaninum 1,60 g

threoninum 4,60 g

tryptophanum 1,50 g

valinum 10,60 g

argininum 8,80 g

histidinum 4,70 g

glycinum 6,30 g

alaninum 8,30 g

prolinum 7,10 g

acidum asparticum 2,50 g

asparaginum monohydricum 0,55 g

(odpovídá asparaginum 0,48 g)

acetylcysteinum 0,80 g

(odpovídá cysteinum) 0,59 g)

acidum glutamicum 5,70 g

ornithini hydrochloridum 1,66 g

(odpovídá ornithinum) 1,30 g)

serinum 3,70 g

acetyltyrosinum 0,86 g

(odpovídá tyrosinum) 0,70 g)

Koncentrace elektrolytů:

octan 51 mmol/l

chlorid 10 mmol/l

Celkové aminokyseliny 100 g/l

Celkový dusík 15,3 g/l

Energetická hodnota 1675 kJ/l = 400 kcal/l

Osmolarita 875 mOsm/l


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Hydroxid sodný nebo kyselina chlorovodíková - pro úpravu pH, dihydrát edetanu disodného,

voda na injekci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH


Infuzní roztok.

500 ml


5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Intravenózní podání do centrální žíly.

Před použitím čtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Nepoužívejte pokud roztok není čirý nebo je poškozena láhev nebo její uzávěr.

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

Sterilní, apyrogenní.

Pro jednorázové použití.


8. POUŽITELNOST


EXP.: MM/RRRR


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v původním obalu…


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitý obsah musí být zlikvidován a nesmí být uchováván k pozdějšímu užití.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


B. Braun Melsungen AG

34209 Melsungen

Německo


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)


76/751/92-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ6