Příbalový Leták

Aminoplasmal B.Braun 10%

sp. zn. sukls117987/2014

Příbalová informace: informace pro uživatele Aminoplasmal B. Braun 10%, infuzní roztok

Aminokyseliny

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

•    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

•    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

•    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékař, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek Aminoplasmal B. Braun 10% a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Aminoplasmal B. Braun 10% používat

3.    Jak se přípravek Aminoplasmal B. Braun 10% používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek Aminoplasmal B. Braun 10% uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co přípravek je Aminoplasmal B. Braun 10% a k čemu se používá

Aminoplasmal B. Braun 10% je roztok, který je Vám podáván pomocí malé hadičky umístěné do žíly (intravenózní infuzí). Roztok obsahuje aminokyseliny, které jsou nezbytné pro tělo k růstu nebo k zotavení.

Tento roztok dostanete, když nemůžete přijímat potravu normálním způsobem. Když dostáváte tento roztok, budete dostávat také jiné roztoky, jako roztoky glukosy nebo emulze tuků. Tento roztok může být podáván dospělým, dospívajícím a dětem starším 2 let.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Aminoplasmal B. Braun 10% používat

Nepoužívejte přípravek Aminoplasmal B. Braun 10%

•    jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

•    jestliže trpíte vrozenou vadou metabolizmu bílkovin nebo aminokyselin

•    pokud máte těžkou (tzn. život ohrožující) poruchu oběhu (šok)

•    jestliže nemáte dostatečné zásobování kyslíkem

•    jestliže se ve Vaší krvi hromadí kyselé látky (acidóza)

•    máte-li těžké onemocnění jater

•    máte-li selhání ledvin, které není dostatečně léčené umělou ledvinou.

Tento roztok nesmí být podán novorozeným dětem a dětem do 2 let, protože složení roztoku přesně neodpovídá speciálním nutričním požadavkům této věkové skupiny.

Nemá Vám být podána jakákoli infuze, pokud máte:

-    nedostatečně léčené selhání srdce s výraznou poruchou Vašeho krevního oběhu

-    nahromaděnou tekutinu v plicích (otok plic)

-    nadměrné množství vody v těle, otoky končetin (hyperhydratace).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Aminoplasmal B. Braun 10% se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

•    Jestliže trpíte poruchou metabolizmu bílkovin a aminokyselin, způsobené jakoukoli jinou příčinou než je uvedeno výše (viz bod „Nepoužívejte přípravek Aminoplasmal B. Braun 10%“).

•    Jestliže máte poruchu funkce jater nebo ledvin.

•    Jestliže máte poruchu srdeční funkce.

•    Jestliže máte abnormálně vysoce koncentrované krevní sérum (vysoká osmolarita séra).

Pokud máte zároveň nedostatek vody a solí, budete nejprve dostávat dostatečná množství vody a solí, aby se tato nerovnováha odstranila. Pokud máte nedostatek sodíku, budete dostávat dostatečné množství sodíku.

Před a během podávání tohoto roztoku, bude Váš lékař kontrolovat hladiny tekutin, elektrolytů, krevního cukru, bílkovin v séru, rovnováhu kyselých látek a funkci Vašich jater a ledvin.

Máte-li příliš nízké hladiny sodíku nebo draslíku v krvi

Obvykle dostanete přípravek Aminoplasmal B. Braun 10% jako součást nitrožilní výživy, která rovněž zahrnuje energetické doplňky (roztoky cukrů, emulze tuků), vitaminy, elektrolyty a stopové prvky.

Místo vpichu infuze bude denně kontrolováno na přítomnost známek zánětu nebo infekce.

Další léčivé přípravky a přípravek Aminoplasmal B. Braun 10%

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Aminoplasmal B. Braun 10% se obvykle podává imobilním (nechodícím) pacientům ve zdravotnických zařízeních (léčba akutních stavů v nemocnici nebo v denních léčebných jednotkách). To vylučuje možnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3. Jak se přípravek Aminoplasmal B. Braun 10% používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování

Dospělí a mladiství od 14 do 17 let

Váš lékař určí množství roztoku, které každý den potřebujete.

Obecně to bude 10-20 ml/kg tělesné hmotnosti na den. Roztok Vám bude podáván rychlostí, která nebude vyšší než 1 ml/kg tělesné hmotnosti za hodinu.

Děti od 2 do 13 let

U dětí lékař pečlivě upraví dávkování individuálně podle věku, stavu výživy a současného onemocnění.

Množství podávaná dětem budou přibližně:

2-4 roky:    15 ml/kg tělesné hmotnosti /den

5-13 let:    10 ml/ kg tělesné hmotnosti /den

Roztok bude podáván rychlostí, nepřevyšující 1 ml/kg tělesné hmotnosti za hodinu.

Doba podávání

Přípravek Aminoplasmal B. Braun 10% může být podáván tak dlouho, jak dlouho potřebujete nitrožilní výživu.

Způsob použití

Roztok Vám bude podáván pomocí hadičky zavedené do jedné z Vašich velkých žil.

Jestliže dostanete více přípravku Aminoplasmal B. Braun 10%, než jste měl(a):

Není pravděpodobné, že k tomu dojde, protože Vaše denní dávky stanovuje Váš lékař. Avšak pokud dostanete nadměrnou dávku nebo podání probíhá příliš rychle, ztratíte část aminokyselin močí; můžete pociťovat nevolnost, zvracet nebo mít třesavku. Pokud tento stav nastane, infuze bude dočasně přerušena a bude se v ní pokračovat později menší rychlostí.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.    Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Takové nežádoucí účinky nejsou specifické pro roztok přípravku Aminoplasmal B. Braun 10%, ale mohou se objevit při jakékoli nitrožilní výživě, zvláště na jejím začátku.

Následující nežádoucí účinky mohou být závažné. Pokud se vyskytne kterýkoliv z následujících nežádoucích účinků, ihned to sdělte svému lékaři, který Vám přestane tento přípravek podávat:

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

-    Alergické reakce

Ostatní nežádoucí účinky

Méně časté (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100):

•    Zvracení, nevolnost

•    Bolesti hlavy

•    Třesavka

•    Horečka

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.    JAK PŘÍPRAVEK AMINOPLASMAL B. BRAUN 10% UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabici a štítku lahve. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte lahev v krabici, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před mrazem.

Po infuzi nesmí být nikdy jakýkoli zbytek uchováván pro pozdější použití.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Aminoplasmal B. Braun 10% obsahuje

Léčivými látkami j sou aminokyseliny.

Tento léčivý přípravek obsahuje:

na 1 ml

na 250 ml

na 500 ml

na 1000 ml

Isoleucinum

5,00 mg

1,25 g

2,50 g

5,00 g

Leucinum

8,90 mg

2,23 g

4,45 g

8,90 g

Lysini acetas

5,74 mg

1,44 g

2,87 g

5,74 g

(ekvivalent lysinum)

(4,07 mg)

(1,02 g)

(2,04 g)

(4,07 g)

Lysinum monohydricum

3,12 mg

0,78 g

1,56 g

3,12 g

(ekvivalent lysinum)

(2,78 mg)

(0,70 g)

(1,39 g)

(2,78 g)

Methioninum

4,40 mg

1,10 g

2,20 g

4,40 g

Phenylalaninum

4,70 mg

1,18 g

2,35 g

4,70 g

Threoninum

4,20 mg

1,05 g

2,10 g

4,20 g

Tryptophanum

1,60 mg

0,40 g

0,80 g

1,60 g

Valinum

6,20 mg

1,55 g

3,10 g

6,20 g

Argininum

11,50 mg

2,88 g

5,75 g

11,50 g

Histidinum

3,00 mg

0,75 g

1,50 g

3,00 g

Alaninum

10,50 mg

2,63 g

5,25 g

10,50 g

Glycinum

12,00 mg

3,00 g

6,00 g

12,00 g

Acidum asparticum

5,60 mg

1,40 g

2,80 g

5,60 g

Acidum glutamicum

7,20 mg

1,80 g

3,60 g

7,20 g

Prolinum

5,50 mg

1,38 g

2,75 g

5,50 g

Serinum

2,30 mg

0,58 g

1,15 g

2,30 g

Tyrosinum

0,40 mg

0,10 g

0,20 g

0,40 g

Pomocnými látkami jsou acetylcystein, monohydrát kyseliny citronové (na úpravu pH), voda na injekci.

Koncentrace elektrolytů

Acetas

28

mmol/l

Citras

2,0

mmol/l

Obsah aminokyselin

100

g/l

Obsah dusíku

15,8

g/l

Energie

1675

kJ/l A 400 kcal/l

Osmolarita

864

mOsm/l

Titrační acidita (do pH 7,4), průměrně

20

mmol/l

pH

5,7 -

6,3

Jak přípravek Aminoplasmal B. Braun 10% infuzní roztok vypadá a co obsahuje toto balení

Aminoplasmal B. Braun 10% infuzní roztok je čirý, bezbarvý až slámově nažloutlý roztok. Přípravek je dodáván v bezbarvých skleněných lahvích, které jsou uzavřeny pryžovými zátkami a obsahují 250 ml, 500 ml nebo 1000 ml.

Lahve obsahující 250 ml a 500 ml jsou k dispozici v baleních po 10 lahvích. Lahve obsahující 1000 ml jsou k dispozici v baleních po 6.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen, Německo

Poštovní adresa

34209 Melsungen, Německo

Telefon:    +49-5661-71-0

Fax: +49-5661-71-45 67

Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech EU a v EEA pod následujícími názvy:

Rakousko

Belgie

Česká republika

Dánsko

Německo

Estonsko

Španělsko

Finsko

Maďarsko

Itálie

Litva

Lotyšsko

Nizozemsko

Polsko

Portugalsko


Aminoplasmal B. Braun 10% Infusionslosung Aminoplasmal 16, oplossing voor infusie Aminoplasmal B. Braun 10%

Aminoplasmal

Aminoplasmal B. Braun 10% Infusionslosung Aminoplasmal B. Braun 10%

Aminoplasmal B. Braun 10% solución para perfusión Aminoplasmal 16 N/l infuusioneste, liuos Aminoplasmal B. Braun 10%, oldatos infúzió Amielect 10%, soluzione per infusione Aminoplasmal B. Braun 10% infuzinis tirpalas Aminoplasmal B. Braun 10% škidums infuzijam Aminoplasmal B. Braun 10% E-vrij, oplossing voor infusie Aminoplasmal B. Braun 10%

Aminoplasmal B. Braun 10%

Slovenská republika Aminoplasmal B. Braun 10%

Slovinsko    Amixal 100 mg/ml raztopina za infundiranje

Velká Británie Aminoplasmal 16gN/L elektrolyte-free solution for infusion

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 24.10.2014

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Návod k použití

Pro infuzi přípravku Aminoplasmal B. Braun 10% používejte sterilní infuzní sety.

Při zavedení kompletní parenterální výživy je nezbytné k tomuto přípravku dodávat ostatní živiny, jako jsou uhlohydráty, lipidy, vitamíny a stopové prvky. Přimísení těchto se musí provádět za přísných aseptických podmínek. Po přimísení jakýchkoli přísad dobře promíchejte. Zvláštní pozornost věnujte kompatibilitě.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Roztok se nesmí použít, pokud není čirý anebo je poškozen obal či uzávěr lahve. V roztoku uchovávaném při teplotě nižší než 15 °C se mohou tvořit krystaly. K jejich rozpuštění zahřívejte láhev šetrně na 25 °C, dokud se krystaly zcela nerozpustí. Čas od času jemně lahví zatřepejte, aby byla zajištěna homogenita.

Doba použitelnosti po smísení s jinými složkami.

Z mikrobiologického hlediska musí být roztok použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, je doba a podmínky uchovávání před použitím plně v zodpovědnosti podávajícího a normálně by neměla přesáhnout 24 hodin při teplotě 2-8 °C, pokud k mísení nedošlo za validovaných aseptických podmínek.

6