Příbalový Leták

Amikacin Medopharm 500 Mg/2 Ml

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


AMIKACIN MEDOPHARM 500 mg/2 ml

injekční/mfuzm roztok

amikacinum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna ampulka obsahuje amikacinum 500 mg (jako amikacini disulfas) ve 2 ml injekčního/infuzního roztoku.


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: dihydrát natrium-citrátu, disiřičitan sodný, kyselina sírová 95% a voda na injekci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


injekční/infuzní roztok 5 x 2 ml 10 x 2 ml 50 x 2 ml 100 x 2 ml


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Intramuskulární a intravenózní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před chladem nebo mrazem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


MEDOPHARM, s.r.o., Praha, Česká republika 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLA


Registrační číslo: 15/422/14-C 13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Nevyžaduje se - odůvodnění přijato


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITRNÍM OBALU AMPULKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA PODÁNÍ


AMIKACIN MEDOPHARM 500 mg/2 ml

injekční/infuzní roztok

amikacinum


2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

i.m.

a i.v. podání

3.

POUŽITELNOST

EXP

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK

Obsahuje amikacinum 500 mg (jako amikacini disulfas) ve 2 ml roztoku.

6.

JINÉ


3/3