Příbalový Leták

Ambroxol Dr.Max 30 Mg/5 Ml

Sp.zn.sukls77771/2016

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPR AVKU

1.    NÁZEV PŘÍPRAVKU

Ambroxol Berlin-Chemie 30 mg/5 ml perorální roztok

2.    KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 ml perorálního roztoku obsahuje ambroxoli hydrochloridum 6 mg.

Jedna odměrná lžička s 5 ml perorálního roztoku obsahuje ambroxoli hydrochloridum 30 mg. Pomocná látka se známým účinkem

Sorbitol 1,75 g/5 ml perorálního roztoku (viz body 4.4 a 6.1)

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.    LÉKOVÁ FORMA

Perorální roztok

Čirý, bezbarvý až slabě nažloutlý roztok.

4.    KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

Mukolytická terapie produktivního kašle souvisejícího s akutními nebo chronickými bronchopulmonálními onemocněními.

Ambroxol Berlin-Chemie 30 mg/5 ml perorální roztok je indikován k léčbě dětí od 2 let věku, dospívajících a dospělých.

4.2    Dávkování a způsob podání

Dávkování

Pokud není předepsáno jinak, doporučují se u přípravku Ambroxol Berlin-Chemie následující dávkování:

Děti ve věku 2 až 5 let:

% odměrné lžičky s 1,25 ml perorálního roztoku se užívá 3krát denně (odpovídá 22,5 mg ambroxol-hydrochloridu/den).

Děti ve věku 6 až 12 let:

A odměrné lžičky s 2,5 ml perorálního roztoku se užívá 2-3krát denně (odpovídá 30-45 mg ambroxol-hydrochloridu/den).

Dospělí a dospívající od 12 let:

1 odměrná lžička s 5 ml perorálního roztoku se užívá 3krát denně (odpovídá 90 mg ambroxol-hydrochloridu/den) během prvních 2 až 3 dnů, poté se užívá 1 odměrná lžička s 5 ml perorálního roztoku 2krát denně (odpovídá 60 mg ambroxol-hydrochloridu/den).

Poznámka:

U dospělých lze dávku v případě potřeby zvýšit až na 60 mg ambroxol-hydrochloridu dvakrát denně (odpovídá 120 mg ambroxol-hydrochloridu/den).

Pediatrická populace

Děti do 2 let věku viz bod 4.3.

Způsob podání a délka užívání

Ambroxol Berlin-Chemie je určen k perorálnímu podání a užívá se po jídlech pomocí odměmé lžičky.

Ambroxol Berlin-Chemie by se bez doporučení lékaře neměl užívat déle než 4-5 dnů. Dávkování při renálních a jaterních onemocněních naleznete v bodu 4.4.

4.3    Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. Ambroxol Berlin-Chemie nesmí užívat děti mladší než dva roky.

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Byla zaznamenána hlášení závažných kožních reakcí souvisejících s podáním ambroxolu, jako je například erythema multiforme, Stevens-Johnsonův syndrom (SJS)/toxická epidermální nekrolýza (TEN) a akutní generalizovaná exantematózní pustulóza (AGEP). Pokud se objeví symptomy nebo příznaky progresivní kožní vyrážky (někdy ve formě puchýřů nebo slizničních lézí), je nutno neprodleně ukončit podávání ambroxolu a vyhledat lékařskou pomoc.

Kvůli možnému nahromadění sekretu by se Ambroxol Berlin-Chemie měl při narušené bronchomotorice a v případě většího množství sekretu užívat pouze s opatrností (např. při vzácné primární ciliární dyskinezi).

Ambroxol Berlin-Chemie se musí užívat obzvlášť opatrně (tj. v delších dávkovacích intervalech nebo ve snížené dávce) při poruše renálních funkcí nebo závažném jaterním onemocnění.

Při závažné insuficienci ledvin je nutné očekávat akumulaci metabolitů ambroxolu vytvořených v játrech.

Tento léčivý přípravek obsahuje sorbitol. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy -fruktózovou intolerancí - by neměli Ambroxol Berlin-Chemie užívat.

Jedna odměrná lžička s 5 ml perorálního roztoku obsahuje 1,75 g sorbitolu (= 0,15 chlebové jednotky).

Kalorická hodnota je 2,6 kcal/g sorbitolu.

Protože mukolytika mohou narušit žaludeční slizniční bariéru, měl by být ambroxol užíván u pacientů s peptickými vředy v anamnéze opatrně.

4.5    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Při současném užívání přípravku Ambroxol Berlin-Chemie s antitusiky může dojít k nebezpečnému nahromadění sekretu v důsledku narušeného kašlacího reflexu. Z toho vyplývá, že indikace této kombinované léčby by měla být obzvláště pečlivě zvážena.

4.6    Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Dostatečné údaje o podávání ambroxolu těhotným ženám nejsou k dispozici. Týká se to zejména období do 28. týdne těhotenství. Experimentální studie na zvířatech neprokázaly teratogenní účinky ambroxolu (viz bod 5.3). Ambroxol Berlin-Chemie lze užívat v těhotenství pouze po pečlivém zvážení přínosů/rizik, a to zejména během prvního trimestru.

Kojení

Ambroxol přechází u zvířat do mateřského mléka. Jelikož dosud nejsou k dispozici dostatečné zkušenosti s použitím u člověka, lze Ambroxol Berlin-Chemie užívat během kojení pouze po pečlivém zvážení přínosů/rizik.

Fertilita

Studie na zvířatech nenaznačují škodlivé účinky ambroxolu na fertilitu (viz bod 5.3).

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

K dispozici nejsou žádné důkazy o vlivu na schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.

Studie hodnotící vlivy na schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje nebyly provedeny.

4.8 Nežádoucí účinky

Při vyhodnocování nežádoucích účinků jsou za základ považovány následující frekvence:

Velmi časté: > 1/10

Časté: > 1/100 až < 1/10

Méně časté: > 1/1 000 až < 1/100

Vzácné: > 1/10 000 až < 1/1 000

Velmi vzácné: < 1/10 000

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Gastrointestinální poruchy:

Časté:    Nauzea

Méně časté: Zvracení, sucho v ústech, průjem, dyspepsie a bolest břicha

Poruchy imunitního systému:

Méně časté: Horečka

Vzácné:    Hypersenzitivní reakce

Není známo: Anafylaktické reakce včetně anafylaktického šoku, angioedému a pruritu

Poruchy kůže a podkožní tkáně:

Vzácné:    Vyrážka, kopřivka

Není známo: Závažné nežádoucí kožní reakce (vřetně eryhema multiforme, Stevens-

Johnsonova syndromu/toxické epidermální nekrolýzy a akutní generalizované exantematózní pustulózy).

Poruchy nervového systému:

Časté:    Dysgeuzie (např. změněná chuť)

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy:

Časté:    Orální a faryngeální hypestezie

Není známo: Sucho v krku

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www .sukl .cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

4.9 Předávkování

a)    Příznaky předávkování

U lidí nebyly dosud hlášeny žádné specifické příznaky předávkování.

Na základě náhodného předávkování a/nebo hlášení o chybách při medikaci odpovídají pozorované příznaky známým nežádoucím účinkům ambroxolu při doporučených dávkách a mohou vyžadovat symptomatickou léčbu.

b)    Terapeutická opatření při předávkování

Akutní opatření jako vyvolání zvracení a výplach žaludku nejsou obecně indikována a v úvahu přicházejí pouze při extrémním předávkování. Doporučuje se symptomatická terapie.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1    Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Léčiva proti nachlazení a kašli, mukolytika ATC kód: R05CB06

Ambroxol, substituovaný benzylamin, je metabolitem bromhexinu. Od bromhexinu se liší nepřítomností metylové skupiny a zavedením hydroxylové skupiny v poloze para-trans cyklohexylového kruhu. I když mechanismus jeho účinku dosud nebyl zcela objasněn, v různých výzkumech byly zjištěny sekretolytické a sekretomotorické účinky.

V    průměru začíná účinek po perorálním podání po 30 minutách a přetrvává 6-12 hodin v závislosti na velikosti jednotlivé dávky.

V    preklinických výzkumech ambroxol zvyšuje podíl serózního bronchiálního sekretu. Předpokládá se, že transport hlenu je zlepšován snížením viskozity a aktivací ciliárního epitelu.

Ambroxol indukuje aktivaci surfaktantového systému přímým působením na pneumocyty typu 2 v alveolech a Clarovy buňky v terminální oblasti dýchacích cest.

Podporuje tvorbu povrchově aktivního materiálu v alveolární a bronchiální oblasti fetálních a dospělých plic a jeho přenos na povrch. Tyto účinky byly prokázány na buněčných kulturách a in vivo u několika druhů.

Po užití ambroxolu se zvyšují koncentrace antibiotik amoxicilinu, cefuroximu, erythromycinu a doxycyklinu ve sputu a v bronchiálním sekretu. Doposud nebylo možné dovodit klinický význam tohoto faktu.

5.2    Farmakokinetické vlastnosti

Ambroxol se po perorálním podání prakticky zcela absorbuje. Tmax po perorálním podání je 1-3 hodiny. Absolutní biologická dostupnost ambroxolu je po perorálním podání snížena přibližně o jednu třetinu first-pass efektem. Během tohoto procesu se vytváří metabolity vylučované ledvinami (např. dibromoantranilinová kyselina, glukuronidy). Vazba na plasmatické proteiny je přibližně 85 % (80-90 %). Terminální poločas v plasmě je 7-12 hodin. Celkový plasmatický poločas ambroxolu a jeho metabolitů je přibližně 22 hodin.

Ambroxol prochází přes placentární bariéru, do mozkomíšního moku a mateřského mléka.

Vylučuje se z 90 % ledvinami ve formě metabolitů vytvořených v játrech. Nezměněný ambroxol představuje méně než 10 % ambroxolu vyloučeného ledvinami.

Kvůli vysoké vazbě na proteiny, velkému distribučnímu objemu a pomalé redistribuci z tkáně do krve se neočekává významná eliminace ambroxolu při dialýze nebo forsírované diuréze.

Clearance ambroxolu je při závažných jaterních onemocněních snížena o 20-40 %. Při závažné renální dysfunkci je nutné očekávat akumulaci metabolitů ambroxolu.

5.3    Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Předklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po opakovaném podání, genotoxicity a kancerogenního potenciálu neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

a)    Akutní toxicita

V    hodnoceních akutní toxicity na zvířatech nebyla zjištěna žádná zvláštní citlivost (viz také bod 4.9).

b)    Chronická toxicita/subchronická toxicita

V    hodnoceních na dvou druzích zvířat nebyly zjištěny žádné změny vyvolané látkou.

c)    Mutagenní a tumorigenní potenciál

V dlouhodobých hodnoceních na zvířatech nebyl u ambroxolu prokázán tumorigenní potenciál.

Ambroxol neprošel rozsáhlým testováním mutagenity, doposud provedené výzkumy byly negativní.

d)    Reprodukční toxicita

Ve studiích reprodukční toxicity na potkanech a králících nebyl prokázán teratogenní potenciál při dávkách až 3 g/kg tělesné hmotnosti, resp. 200 mg/kg tělesné hmotnosti. Perinatální a postnatální vývoj potkanů byl narušen pouze po překročení 500 mg/kg. Při dávkách až 1,5 g/kg nebyly u potkanů pozorovány poruchy fertility.

Ambroxol přechází placentární bariérou a přechází u zvířat do mateřského mléka.

6.    FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1    Seznam pomocných látek

Nekrystalizující sorbitol 70 % (E420)

Kyselina benzoová Glycerol 85%

Hyetelóza Malinové aroma Čištěná voda

6.2    Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3    Doba použitelnosti

3 roky;

Po prvním otevření lahvičky: 6 měsíců

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5    Druh obalu a obsah balení

Štítkem označená lahev ze žlutohnědého skla (sklo typu III) s pojistným šroubovacím uzávěrem, a odměrnou lžičkou

Šroubovací uzávěr je z polypropylenu. Jako barvící činidlo je bílý koncentrát.

Odměrná lžička je z polypropylenu a má stupnici pro 1,25 ml, 2,5 ml a 5 ml (okraj lžičky).

Velikost balení: 100 ml perorálního roztoku

6.6    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.    DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Berlin-Chemie AG (Menarini Group), 12489 Berlín, Německo

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

52/672/12-C

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 28.11.2012

11.5.2016

6/6