Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Ambroxol Berlin-Chemie 30 Mg/5 Ml Perorální Roztok

zastaralé informace, vyhledat novější

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA_

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ambroxol Berlin-Chemie 30 mg/5 ml perorální roztok Ambroxoli hydrochloridum

2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


1 ml perorálního roztoku obsahuje:

Ambroxoli hydrochloridum 6 mg

5 ml perorálního roztoku (= 1 odměrná lžička) obsahuje: Ambroxoli hydrochloridum 30 mg


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje sorbitol (E420).

Další informace viz příbalová informace


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


100 ml perorálního roztoku Obsahuje odměrnou lžičku.


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:

Doba použitelnosti po prvním otevření: 6 měsíců


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10.    ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO

ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.    NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Berlin-Chemie AG (Menarini Group), 12489 Berlín, Německo Logo Berlin-Chemie Menarini

12.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg. č.: 52/672/12-C


13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


Mukolytická léčba produktivního kašle souvisejícího s akutními nebo chronickými onemocněními průdušek a plic.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Bez porady s lékařem neužívejte déle než 4 - 5 dnů.


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


ambroxol Berlin-Chemie 30 mg/5 ml


ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU ŠTÍTEK


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Ambroxol Berlin-Chemie 30 mg/5 ml perorální roztok Ambroxoli hydrochloridum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


1 ml perorálního roztoku obsahuje:

Ambroxoli hydrochloridum 6 mg

5 ml perorálního roztoku (= 1 odměrná lžička) obsahuje: Ambroxoli hydrochloridum 30 mg


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje sorbitol (E420).


Další informace viz příbalová informace


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


100 ml perorálního roztoku


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:

Doba použitelnosti po prvním otevření: 6 měsíců


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Berlin-Chemie AG (Menarini Group), 12489 Berlín, Německo Logo Berlin-Chemie Menarini


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg. č.: 52/672/12-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ


Mukolytická léčba produktivního kašle souvisejícího s akutními nebo chronickými onemocněními průdušek a plic.

Bez porady s lékařem neužívejte déle než 4 - 5 dnů.


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


4/4