Příbalový Leták

Ambroxol Al 75 Retard

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Ambroxol AL 75 retard 75 mg

tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním ambroxoli hydrochloridum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje ambroxoli hydrochloridum 75 mg.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním 20 (50,100) tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT

UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 30° C.


10.    ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH


PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Aliud Pharma GmbH Gottlieb-Daimler-Str. 19, D-89150 Laichingen, Německo


12. REGISTRAČNÍ CÍSLO/CÍSLA


Reg. č.: 52/266/95-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


14. KLASIFIKACE PRO VYDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


Při akutním onemocnění dýchacích cest provázeným kašlem:

•    uvolňuje zahlenění

•    usnadňuje vykašlávání

Pokud není určeno jinak, užívají:

Dospělí a dospívající od 12 let: 1 tobolka s prodlouženým uvolňováním 1x denně, nejlépe večer. Tobolky se polykají celé a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny.


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


ambroxol al 75 retard


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Ambroxol AL 75 retard 75 mg

tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním ambroxoli hydrochloridum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Aliud Pharma GmbH


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5.


JINÉ