Příbalový Leták

Ambrospray 5%

sp.zn.sukls87763/2016

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.    NÁZEV PŘÍPRAVKU AMBROSPRAY 5%, orální sprej

2.    KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 g přípravku obsahuje ambroxoli hydrochloridum 50 mg.

1 vstřik obsahuje ambroxoli hydrochloridum 10 mg.

Pomocné látky se známým účinkem: 1 mg ethanolu na střik spreje.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.    LÉKOVÁ FORMA

Orální sprej

Bezbarvý až nažloutlý mírně zakalený roztok lehce mentolové vůně.

4.    KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

Sekretolytická léčba akutních a chronických bronchopulmonálních onemocnění, která jsou spojena s abnormální sekrecí hlenu a poruchou jeho transportu.

4.2    Dávkování a způsob podání

Dávkování

Děti ve věku 6 až 12 let:

1-2 vstřiky 2-3krát denně.

Lze aplikovat maximálně 4 vstřiky za den, které odpovídají 40 mg ambroxol-hydrochloridu.

Dospělí a dospívající starší 12 let:

Během prvních 2-3 dní terapie se aplikují 3-4 vstřiky 3krát denně. Poté je dávku možné snížit na 2-3 vstřiky 3krát denně.

Maximální denní dávka je 12 vstřiků, což odpovídá 120 mg ambroxol-hydrochloridu.

Trvání terapie se řídí individuálním klinickým stavem pacienta a závažností onemocnění. Průměrná délka terapie činí 7-14 dnů.

Starší pacienti:

Podává se stejná denní terapeutická dávka jako u dospělých pacientů.

Pacienti s poruchou funkce jater nebo ledvin:

U pacientů se středně těžkou až těžkou poruchou funkce ledvin nebo jater je potřeba úprava dávkování (viz body 4.4 a 5.2).

Způsob podání

Ambrospray 5 % je určen pouze k orálnímu podání.

Před prvním použitím spreje se má píst stlačit pevně dolů 3-4krát, dokud se neobjeví jemný sprej. Lahvička se vloží proti široce otevřeným ústům a stiskne se uzávěr pumpy. Vstříkne se do dutiny ústní a polkne. Sprej se má aplikovat během jídla nebo těsně po jídle.

4.3    Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Ambrospray 5% je kontraindikován u dětí mladších 6 let.

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Byla zaznamenána hlášení závažných kožních reakcí souvisejících s podáním ambroxol-hydrochloridu, jako je například erythema multiforme, Stevens-Johnsonův syndrom (SJS)/toxická epidermální nekrolýza (TEN) a akutní generalizovaná exantematózní pustulóza (AGEP). Pokud se objeví symptomy nebo příznaky progresivní kožní vyrážky (někdy ve formě puchýřů nebo slizničních lézí), je nutno neprodleně ukončit podávání ambroxol-hydrochloridu a vyhledat lékařskou pomoc V případě poškození funkce ledvin nebo těžké hepatopatie může být přípravek Ambrospray užíván pouze po konzultaci s lékařem. Stejně tak jako u ostatních přípravků, které jsou metabolizovány v játrech a následně eliminovány ledvinami, lze u těžké poruchy funkce ledvin očekávat kumulaci meta-bolitů ambroxol-hydrochloridu vytvořených v játrech.

Podávání přípravku u pacientů s poškozenou bronchomotorickou funkcí musí být pečlivě zváženo, vzhledem k možnosti kumulace velkého množství hlenu (maligní ciliární syndrom).

Ambrospray obsahuje malé množství ethanolu (alkoholu), méně než 100 mg v jedné dávce.

4.5    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Při současné terapii s antitusiky, která snižují kašlací reflex, může dojít ke kumulaci velkého množství bronchiálního sekretu, jenž může snižovat dýchací kapacitu plic. Proto je třeba pečlivě zvážit možná rizika.

Kombinace přípravku Ambrospray 5% s některými antibiotiky (např. amoxicilin, cefuroxim, erythro-mycin, doxycyklin) zlepšuje jejich penetraci do plicní tkáně. Tato výhodná terapeutická kombinace se už využívá u doxycyklinu.

Interakce s dalšími léky nejsou známy.

4.6    Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Ambroxol-hydrochlorid prochází přes placentární bariéru. Studie na zvířatech nenaznačují přímé ani nepřímé škodlivé účinky na průběh těhotenství, embryonální/fetální vývoj, porod nebo postnatální vývoj.

Rozsáhlé klinické zkušenosti po 28. týdnu těhotenství neprokázaly škodlivé účinky na plod.

Přesto by měly být dodržovány obecné zásady užívání léků během těhotenství. Zvláště v 1. trimestru není užívání přípravků obsahujících ambroxol-hydrochlorid doporučeno.

Kojení

Ambroxol-hydrochlorid přechází do mateřského mléka.

Ačkoli se u kojených dětí nežádoucí účinky neočekávají, podávání přípravku Ambrospray se u kojících matek nedoporučuje

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Neexistuje žádný důkaz o účincích na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Studie hodnotící vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny.

4.8    Nežádoucí účinky

Frekvence výskytu nežádoucích účinků je uváděna následovně:

Velmi časté (>1/10);

Časté (>1/100 až <1/10);

Méně časté (>1/1000 až <1/100);

Vzácné (>1/10000 až < 1/1000);

Velmi vzácné (<1/10000),

Není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Poruchy imunitního systému Vzácné: hypersenzitivní reakce

Není známo: anafylaktické reakce včetně anafylaktického šoku, angioedému a pruritu Gastrointestinální poruchy

Vzácně se vyskytla suchost v ústech, zvýšená tvorba slin, zvýšená sekrece z nosu, zácpa a obtíže při močení.

Časté: Nauzea

Méně časté: zvracení, bolest břicha, průjem, dyspepsie

Poruchy kůže a podkožní tkáně Vzácné: vyrážka, kopřivka

Není známo: závažné nežádoucí kožní reakce (včetně erythema multiforme, Stevens-Johnsonova syn-dromu/toxické epidermální nekrolýzy a akutní generalizované exantematózní pustulózy).

Zřídka se mohou vyskytnout otoky obličeje, dušnost, horečka a třesavka.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www .sukl .cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování

Dosud nebyly zaznamenány žádné specifické projevy předávkování u lidí.

Podle hlášení při náhodném předávkování a/nebo při špatném dávkování se objevují příznaky podobné známým nežádoucím účinkům přípravku Ambrospray, které se vyskytují při doporučeném dávkování a mohou vyžadovat symptomatickou léčbu.

Specifické antidotum není známo.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Expektorancia, kromě kombinací s antitusiky.

ATC kód: R05CB06

Mechanismus účinku

Ambroxol je mukomodulační látka, která patří do skupiny substituovaných benzylaninů a je aktivní metabolit bromhexinu. Ambroxol upravuje tvorbu a mukociliární transport bronchiálního sekretu. Snížením viskozity hlenu se zvyšuje množství bronchiálního sekretu. Ambroxol stimuluje pohyblivost cilií bronchiálního epitelu a tím zlepšuje mukociliární mechanismus při odstraňování sekretů z horních a dolních cest dýchacích. Stimuluje pneumocyty typu II k syntéze a sekreci plicního surfaktantu. Nedávné studie prokázaly, že ambroxol má antioxidační účinky. Vykazuje protektivní účinek na plicní lipidy myší před tepelným poškozením a před poškozením vyvolaným peroxidem vodíku. Působí jako scavenger pro-oxidantů jako je kyselina chlorná a monochloramin. Inhibuje respirační vzplanutí ne-utrofilů in vitro. Ambroxol účinně inhibuje uvolňování histaminu z žírných buněk, dále leukotrienů a cytokinů z leukocytů. Všechny uvedené účinky mohou mít klinický význam pro ochranu plicní tkáně před oxidačním poškozením.

5.2    Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Ambroxol je po perorálním podání rychle a téměř kompletně absorbován. T max je dosaženo za 1-3 hodiny po perorálním podání. Absolutní biologická dostupnost po perorálním podání je snížena o 1/3 first pass efektem, s následnou tvorbou metabolitů (dibromantranilová kyselina, glukuronidy).

Distribuce

Ambroxol se snadno váže na plasmatické bílkoviny (80-90%). Terminální poločas v plasmě je 7-12 hodin. Plasmatický poločas ambroxolu a jeho metabolitů činí asi 22 hodin.

Po parenterálním podání přípravku je jeho koncentrace v plicích vyšší než v plasmě.

Ambroxol prostupuje do likvoru, mateřského mléka a prochází placentární bariérou.

Eliminace

Přibližně 90% podané dávky je vylučováno ledvinami ve formě metabolitů tvořených v játrech. Méně než 10% ambroxolu je vyloučeno v nezměněné formě.

Renální clearance je přibližně 53 ml/min. Vzhledem k vysoké vazbě na sérové bílkoviny, velkému distribučnímu objemu a pomalé zpětné difúzi ze tkání do krve, nedokáže dialýza ani forsírovaná diuré-za ovlivnit eliminaci ambroxolu.

Při těžkých poruchách jaterních funkcí může být clearance ambroxolu snížena o 20 až 40%. Při těžké renální insuficienci hrozí riziko akumulace metabolitů.

5.3    Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Ambroxol-hydrochlorid má nízký index akutní toxicity. Perorální dávky 150 mg/kg/den (myš, 4 týdny), 50 mg/kg/den (potkan, 52 a 78 týdnů), 40 mg/kg/den (králík, 26 týdnů) a 10 mg/kg/den (pes, 52 týdnů) ve studiích opakovaného podání nevykazují žádné nežádoucí účinky (NOAEL). Z toxikologic-kého hlediska nebyl pro ambroxol-hydrochloriod zjištěn žádný cílový orgán. Čtyřtýdenní intravenózní studie toxicity s ambroxol-hydrochloridem na potkanech (4, 16 a 64 mg/kg/den) a psech (45, 90 a 120 mg/kg/den (infuze 3h/den)) neprokázala žádnou závažnou lokální ani systémovou toxicitu, včetně histopatologie. Všechny nežádoucí účinky byly reverzibilní. Nebyly zjištěny žádné embryotoxické nebo teratogenní účinky ambroxol-hydrochloridu při perorálních dávkách až 3000 mg/kg/den u potkanů a 200 mg/kg/den u králíků. Fertilita samců a samic potkana nebyla poškozena až do dávky 500 mg/kg/den. Hodnota NOAEL byla při perinatálním a postnatálním podávání stanovena na 50 mg/kg/den.

Dávka ambroxol-hydrochloridu 500 mg/kg/den byla mírně toxická pro feny a štěňata, což se projevilo zpomalením hmotnostních přírůstků a snížením počtu mláďat ve vrhu.

Studie genotoxicity in vitro (Amesův a chromozomální odchylkový test) a in vivo (mikrojaderný test u myší) neodhalil žádný mutagenní potenciál ambroxol-hydrochloridu.

Ambroxol-hydrochlorid nevykazoval ve studiích kancerogenity na myších po dobu 105 týdnů(50, 200 a 800 mg/kg/den) a potkanech po dobu 116 týdnů (65, 250 a 1000 mg/kg/den) žádný tumorogenní potenciál.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1    Seznam pomocných látek

Trometamol, makrogol-15-hydroxystearát, glycerol, draselná sůl acesulfamu, xylitol, natrium-benzoát, levomenthol, amonium-glycyrrhizát, bezvodý ethanol, roztok hydroxidu sodného 0,001 mol/l, čištěná voda.

6.2    Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3    Doba použitelnosti

3 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření je 1 měsíc.

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Žádné zvláštní podmínky uchovávání. Neuchovávejte v chladničce, chraňte před mrazem.

6.5    Druh obalu a velikost balení

Lahvička z jantarového skla, dávkovací mechanická pumpička, krabička

Velikost balení:

25 ml 13 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6. Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky

7.    DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

CYATHUS Exquirere PharmaforschungsGmbH, Rudolfplatz 2/1/8, Vídeň, Rakousko

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO

52/130/04-C

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 16.6.2004

Datum posledního prodloužení registrace: 3.2. 2010

10.    DATUM REVIZE TEXTU

2.8.2016

5/5