Příbalový Leták

Ambrospray 5%

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

AMBROSPRAY 5%

Orální sprej

Ambroxoli hydrochloridum_

2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

Ambroxoli hydrochloridum 50 mg v 1 g 1 vstřik obsahuje ambroxoli hydrochloridum 10 mg

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


trometamol, makrogol-15 hydroxystearát, glycerol, draselná sůl acesulfamu, xylitol, natrium-benzoát, levomenthol, amonium-glycyrrhizát, bezvodý ethanol, roztok hydroxidu sodného 0,001mol/l, čištěná voda

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH


Orální sprej 25 ml 13 ml

5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Orální podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Doba použitelnosti po prvním otevření je 1 měsíc.

Neuchovávejte v chladničce, chraňte před mrazem.

10 ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

Tt název a adresa držitele rozhodnutí o registraci

CYATHUS Exquirere PharmaforschungsGmbH, Vídeň, Rakousko 12. registrační číslo 52/130/04-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

K léčbě akutních onemocnění dolních a horních cest dýchacích, vyvolaných poruchami tvorby hlenu, jeho ztíženým transportem a vylučováním.

Před prvním použitím spreje stlačte píst pevně dolů 3-4 krát, dokud se neobjeví jemný sprej.

Děti ve věku 6 až 12 let:

1-2 vstřiky 2-3krát denně.

Dospělí a dospívající starší 12 let:

Během prvních 2-3 dní terapie se aplikují 3-4 vstřiky 3krát denně. Poté je dávku možné snížit na 2-3 vstřiky 3krát denně

16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU ambrospray 5%

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - 2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - DATA ČITELNÁ OKEM

Neuplatňuje se.

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


AMBROSPRAY 5%

Orální sprej

Ambroxoli hydrochloridum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK


Ambroxoli hydrochloridum 50mg v 1 g 1 vstřik obsahuje ambroxoli hydrochloridum 10 mg


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


trometamol, makrogol-15 hydroxystearát, glycerol, draselná sůl acesulfamu, xylitol, natrium-benzoát, levomenthol, amonium-glycyrrhizát, bezvodý ethanol, roztok hydroxidu sodného 0,001mol/l, čištěná voda


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH


Orální sprej 25 ml 13 ml


5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Orální podání


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Doba použitelnosti po prvním otevření je 1 měsíc. Neuchovávejte v chladničce, chraňte před mrazem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


CYATHUS Exquirere PharmaforschungsGmbH, Vídeň, Rakousko.


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO


52/130/04-C 13 ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


15. NÁVOD K POUŽITÍ


Před prvním použitím spreje stlačte píst pevně dolů 3-4 krát, dokud se neobjeví jemný sprej. 17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - 2D ČÁROVÝ KÓD


18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - DATA ČITELNÁ OKEM


4/4