Příbalový Leták

Alyostal Prick

Informace pro variantu: Roztok Pro Kožní Prick Test (1x3ml Ir,100ir/Ml), Roztok Pro Kožní Prick Test (1x3ml Ic,100ic/Ml), zobrazit další variantu

sp.zn.sukls223864/2015

Příbalová informace: informace pro uživatele

ALYOSTAL PRICK

Allergenorum extractum roztok pro kožní prick-test

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

-    Tento přípravek je určen pouze pro lékařské diagnostické vyšetření, pouze pro odborné lékaře.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je ALY OST AL PRICK a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ALYOSTAL PRICK používat

3.    Jak se přípravek ALYOSTAL PRICK    používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5    Jak přípravek ALYOSTAL PRICK    uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek ALYOSTAL PRICK a k čemu se používá

Tento přípravek je určen pouze k diagnostickým účelům.

Průkaz alergie typu I podle Gellovy a Coombsovy klasifikace, projevující se především rýmou, zánětem spojivek, jejich kombinací, astmatem (mírné až střední intenzity) sezónní nebo celoroční povahy pomocí kožních prick-testů.

Stanovení přesné diagnózy vyžaduje identifikaci alergenů odpovědných za alergické onemocnění. Kožní testy jsou používány k potvrzení přecitlivělosti alergie typu I na pyly, roztoče, alergeny zvířecího původu, plísně, kvasinky, latex nebo potraviny, předpokládané na základě anamnézy pacienta.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ALYOSTAL PRICK užívat Nepoužívejte přípravek ALYOSTAL PRICK :

- jestliže jste alergický(á) na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Upozornění a opatření

Před použitím přípravku ALYOSTAL PRICK se poraďte se svým lékařem nebo zdravotní sestrou.

Kožní prick-testy musejí být prováděny a vyhodnocovány lékařem se zkušeností s těmito testy, v prostředí umožňujícím okamžitou pohotovostní léčbu závažných alergických reakcí (včetně podání adrenalinu).

Kožní prick-testy mohou být prováděny pouze u pacientů v dobrém zdravotním stavu.

Kožní prick-testy nesmějí být prováděny během akutní fáze alergického onemocnění.

Kožní prick-testy musí být prováděny na zdravé kůži. Kožní léze (kopřivka, atopická dermatitida, ekzém, lupenka) nebo dermatografismus, které mohou narušit spolehlivost testu nebo zhoršit preexistující dermatózu, musejí být pečlivě zhodnoceny před provedením kožního prick-testu.

Pokud jsou axilámí lymfatické uzliny zvětšené, doporučuje se provést kožní testy na druhém předloktí.

Diagnostický prick-test nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti, která je zřetelně označena na štítku lahvičky.

Další léčivé přípravky a ALYOSTAL PRICK

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval (a) nebo které možná budete užívat, včetně léků dostupných bez lékařského předpisu.

Současná antialergická léčba může ovlivnit výsledky testu.

Tato léčba musí být ukončena před provedením kožních prick-testů. Krátkodobě působící H1-antihistaminika musejí být vysazena 3 dny před testováním. Dlouhodobě působící H1-antihistaminika musejí být vysazena 4-8 týdnů před testováním, jiná H1-antihistaminika jako cetirizin a loratadin 1 týden před testováním. Ketotifen a tricyklická antidepresiva (s antihistaminovými vlastnostmi) musejí být vysazena 2 týdny před testováním.

Perorální kortikosteroidy v dávkách nižších než 30 mg prednisolonu denně podávané po dobu do 1 týdne a antileukotrieny odpověď na kožní prick-testy nesnižují.

Je doporučeno vysadit lokální aplikaci mastí se silnými kortikosteroidy 2-3 týdny před testováním. Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoli přípravek.

Těhotenství

O použití kožního prick-testu u těhotných žen nejsou dostupné žádné klinické údaje. V klinické praxi nebyly hlášeny žádné nežádoucí účinky kožních prick-testů u těhotných žen.

Kožní testy k určení alergenů se obecně u těhotných žen neprovádějí, jelikož mohou ženu vystavit riziku alergické reakce.

Kojení

0    použití kožního prick-testu u kojících žen nejsou dostupné žádné klinické údaje.

Kožní prick-testování může být prováděno u žen během kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

ALYOSTAL PRICK nemá žádný vliv na schopnost řídit motorové vozidlo nebo obsluhovat stroje.

3. Jak se přípravek ALYOSTAL PRICK používá

Prick-test se provádí intradermálním způsobem podání Stallerpointem, sterilní lancetou s hrotem

1    mm skrze kapku koncentrovaného roztoku alergenu na očištěnou pokožku volární strany předloktí. Tlak lancety musí být středně silný a rovnoměrný. Musí být pozorováno stlačení pokožky v rozsahu 2-5 mm.

Výsledky se odečítají za 20 minut. Před odečítáním reakce je třeba opět očistit pokožku alkoholem nebo éterem, aby se odstranily zbytky použitého roztoku.

Negativní a pozitivní kontrola se provádí za stejných podmínek jako aplikace aktivní látky. Ve snaze snížit riziko falešné pozitivity se doporučuje, aby tyto kontroly byly provedeny dvojmo.

Hodnocení citlivosti se provádí srovnáním reakce vyvolané testovaným alergenem a kontrolními roztoky.

Test se obecně považuje za negativní, jestliže pupen má průměr menší než 3 mm. Za pozitivní je test považován tehdy, odpovídá-li pupen 3 mm, nebo je větší.

Možné nežádoucí účinky

4.


Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při diagnostickém vyšetření přípravkem ALYOSTAL PRICK budete vystaven(a) alergenům, které mohou vyvolat alergickou reakci v místě aplikace a/nebo příznaky alergie ovlivňující celé tělo.

Okamžitě informujte lékaře, pokud se u Vás vyskytne nebo zhorší: závažná alergická reakce s rychlým nástupem příznaků, které postihnou celé tělo, jako intenzivní svědění nebo vyrážka, potíže s dýcháním, bolest břicha, nebo příznaky související s poklesem krevního tlaku jako jsou závratě a slabost.

Následující nežádoucí účinky se vyskytly u dospělých a dětí:

Méně časté (vyskytují se u méně než 1 pacienta ze 100)

Svědění

Navíc, spontánně byly hlášeny po uvedení na trh následující nežádoucí účinky s neznámou frekvencí:

-    lokální reakce: bolest, otok, zčervenání, kopřivka

-    systémové alergické reakce: anafylaktické reakce

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek ALYOSTAL PRICK uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v chladničce při teplotě 2°- 8 °C.

Lahvička obsahující pozitivní kontrolu s kodeinfosfátem se uchovává mimo chladničku při teplotě do 25 °C.

6. Obsah balení a další informace Co přípravek ALYOSTAL PRICK obsahuje

Léčivá látka: Allergenorum extractum v koncentraci 100 IR/ml (standardizované alergeny) nebo 100 IC/ml (nestandardizované alergeny).

Pomocné látky: chlorid sodný, glycerol, fenol (12 mg/3 ml roztoku), mannitol (s výjimkou potravinových alergenů), voda na injekci.

Negativní kontrola: chlorid sodný, glycerol, fenol (12 mg/3 ml roztoku), voda na injekci.

Pozitivní kontrola:

-    kodeinfosfát, chlorid sodný, glycerol, voda na injekci

-    histamindihydrochlorid, chlorid sodný, hydrogenuhličitan sodný, glycerol, voda na injekci.

IR (Index reaktivity): Alergenový extrakt má hodnotu 100 IR/ml, jestliže při kožním testu provedeném pomocí Stallerpointu u 30 pokusných osob senzibilizovaných vůči danému alergenu vyvolá vznik pupenu o průměru 7 mm (geometrický průměr). Kožní reaktivita u těchto subjektů se nezávisle ověřuje mírou jejich pozitivní odpovědi na prick-test provedený kodeinfosfátem (9%).

IC (Index koncentrace): Alergenový extrakt má index koncentrace rovný 100 IC/ml, jestliže jeho koncentrace odpovídá koncentraci standardizovaného extraktu s hodnotou 100 IR/ml téže skupiny, sloužícího jako referenční standard.

Pro skupinu alergenů, která nemá standardizovaný referenční extrakt, hodnota 100 IC/ml odpovídá ředění extraktu ověřenému klinickou praxí. U alergenů, které na základě zkušeností nenavozují dostatečnou reakci pacienta, může být použit extrakt v koncentraci 1000 IC/ml.

PYLY

Individuální alergenové extrakty Plevely

Extrakty v IR/ml

Ambrosie peřenolistá (Ambrosia artemisiifolia), Drnavec lékařský (Parietaria officinalis), Pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris), Slanobýl draselný (Salsola kalí)

Extrakty v IC/ml

Jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), Kopretina bílá (Chrysanthemum leucanthemum), Kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), Laskavec ohnutý (Amaranthus retroflexus), Merlík bílý (Chenopodium album), Pampeliška lékařská (Taraxacum officinale), Brukev řepka (Brassica napus), Šťovík kyselý (Rumex acetosa)

Traviny/Obilniny

Extrakty v IR/ml

Bojínek luční (Phleum pratense), Jílek vytrvalý (Lolium perenne), Lipnice luční (Poa pratensis), Srha laločnatá (Dactylis glomerata), Tomka vonná (Anthoxanthum odoratum), Troskut prstnatý (Cynodon dactylon), Žito seté (Secale cereale)

Extrakty v IC/ml

Kostřava luční (Festuca pratensis), Medyněk vlnatý (Holcus lanatus), Pýr plazivý (Elymus repens), Kukuřice setá (Zea mays)

Stromy

Extrakty v IR/ml

Bříza bělokorá (Betula pendula), Habr obecný (Carpinus betulus), Jalovec utahský (Juniperus ashei), Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), Líska obecná (Coryllus avellana), Olivovník evropský (Olea europaea), Olše lepkavá (Alnus glutinosa)

Extrakty v IC/ml

Borovice lesní (Pinus sylvestris), Buk lesní (Fagus sylvatica), Cypřiš vždyzelený (Cupressus sempervirens), Dub letní (Quercus robur), Jírovec maďal (Aesculus hippocastanum), Kaštanovník setý (Castanea vulgaris), Lípa malolistá (Tilia cordata), Akácie Baileyova (Acacia baileyana), Platan

javorolistý (Platanus acerifolia), Ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), Topol bílý (Populus alba), Vrba jíva (Salix caprea)

Směsi alergenových extraktů

Plevely

Extrakty v IC/ml

Compositae (zlatobýl, pampeliška, řepeň, kopretina ve stejném poměru)

Merlíkovité (merlík, laskavec ve stejném poměru)

Traviny/Obilniny

Extrakty v IR/ml

3 trávy (srha, jílek, bojínek)

5 trav (srha, lipnice, jílek, tomka, bojínek)

Stromy

Extrakty v IR/ml

Břízovité (olše, bříza, líska, habr)

Extrakty v IC/ml

Bukovité (buk, kaštan, dub)

Olivovníkovité (jasan, olivovník, ptačí zob)

Vrbovité (topol, vrba)

Směs pylů dřevin (javor, kaštan, platan, akácie, lípa)

Rostlinné produkty a latex

Extrakty v IR/ml

Latex

Extrakty v IC/ml

Pšeničná mouka

ROZTOČI

Individuální alergenové extrakty Extrakty v IR/ml

Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Blomia tropicalis Extrakty v IC/ml

Acarus siro, Glyciphagus domesticus, Lepidoglyphus destructor, Tyrophagus putrescentiae Směsi alergenů

Extrakty v IR/ml

Domácí roztoči:

Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae

Extrakty v IC/ml

„Farmářští roztoči“: Acarus siro, Glyciphagus domesticus, Lepidoglyphus destructor, Tyrophagus putrescentiae (ve stejném poměru)

PLÍSNĚ

Individuální alergenové extrakty

Extrakty v IC/ml

Alternaria alternata, Botrytis cinerea, Helminthosporium halodes, Stemphyllium botryosum Směsi alergenů Extrakty v IC/ml

Saccharomyces mix: pivovarské a pekařské kvasinky (saccharomyces cerevisiae, minor)

Aspergillus mix (fumigatus, niger, nidulans)

Cladosporium mix (cladosporoides, herbarum)

Penicillium mix (digitatum, expansum, notatum)

ALERGENY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU

Individuální alergenové extrakty

Extrakty v IR/ml

Kočka, pes

Extrakty v IC/ml

Komár, králík, křeček, kůň, morče, šváb

POTRAVINY

Extrakty v IC/ml

Anýz, bobkový list, čaj, hořčice, kari, káva, muškátový oříšek, paprika, pepř, sezam, tymián alfa-amyláza, ječmen, kukuřice, pšenice, slad, směs 7 obilnin (ječmen, kukuřičná zrna, oves, rýže, žito, pšenice, pšeničná mouka), rýže, žitná mouka vaječný bílek, vaječný žloutek, vejce celá kuřecí maso, vepřové maso

artyčok, brambory, celer, česnek, cibule, fazole, karotka, rajské jablko, sója, špenát, hrášek arašídy, avokádo, banán, broskev, citrón, plod mučenky, jablko, jahody, kakao, kiwi, lískový ořech, mandle, mango, meloun, meruňka, olivy, pomeranč, vlašský ořech

garnát, hejk, treska, krab, langusta, slávka, čerstvé sladkovodní ryby (kapr, okoun, štika), sardinka, treska, tuňák, ústřice

Jak přípravek ALYOSTAL PRICK vypadá a co obsahuje toto balení

Bezbarvý až nažloutlý roztok.

Skleněná lahvička (třída 1) s kapací vložkou obsahující 3 ml roztoku pro kožní prick -test, krabička (o velikosti pro 6, 20 nebo 50 lahviček umožňující velikost balení od 1 do 50 lahviček ).

Držitel rozhodnutí o registraci

Stallergenes

6, Rue Alexis de Tocqueville

F-92183 Antony

Francie

Výrobce

STALLERGENES S.A.

6, Rue Alexis de Tocqueville 92160 ANTONY Francie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 22.12.2015