Příbalový Leták

Altresyn 4 Mg/Ml


PŘÍBALOVÁ INFORMACE

ALTRESYN 4 mg/ml perorální roztok


1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE


Držitel rozhodnutí o registraci:

Ceva Animal Health Slovakia, s. r. o., Račianska 153, 831 53 Bratislava, SR


Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Ceva Santé Animale – Z.I. Très le Bois – 22603 LOUDEAC – Francie


2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


ALTRESYN 4 mg/ml perorální roztok

Altrenogestum


3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK


1 ml obsahuje:

Léčivá látka:

Altrenogestum 4,00 mg


Pomocné látky:

Butylhydroxyanisol (E320) 0,07 mg

Butylhydroxytoluen (E321) 0,07 mg


Čirý, světle žlutý perorální roztok bez zápachu.


4. INDIKACE


Synchronizace říje pohlavně dospělých prasniček.


5. KONTRAINDIKACE


Nepoužívat u zvířat s infekcí dělohy.

Nepodávat samcům.

Viď.: Použití v průběhu březosti a laktace


6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


Dodržujte správné denní dávkovaní, poddávkování může způsobit tvorbu folikulárních cyst.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.


7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT


Prasata (pohlavně dospělé prasničky).


8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ


K perorálnímu podání podáním na krmivo.

20 mg altrenogestu pro toto, tj. 5 ml pro toto, jedenkrát denně 18 po sobě následujících dnů.


9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ


Stiskněte a uvolněte dávkovací pumpu pro podání jedné 5 ml dávky.

Zvířata by měla být oddělená a dávka by jim měla být podána individuálně. Přípravek dávkujte na povrch krmiva použitím dávkovací pumpy. Na povrch krmiva aplikujte těsně před krmením.


Před použitím neprotřepávejte, aby se roztok nesmíchal s dusíkem obsaženým v tlakové nádobě .


10. OCHRANNÁ LHŮTA


Maso: 9 dní.


11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávat mimo dosah dětí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti EXP uvedené na etiketě


Tlakový obal: Chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám vyšším jak 50 °C. Nepropichujte a nevhazujte do ohně ani po použití.


12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Nepoužívat u samců.


Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Veterinární léčivý přípravek přidávejte do krmiva těsně před krmením. Zbytky nezkrmeného medikovaného krmiva odstraňte.

Používejte jenom pro pohlavně dospělé prasničky, u kterých již proběhla první říje.

Nezkrmené krmivo musí být bezpečně zlikvidováno a nesmí být zkrmeno jinými zvířaty.


Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Zabraňte kontaktu přípravku s pokožkou. Při manipulaci s přípravkem používejte ochranný oděv (rukavice a ochranný pracovní oděv).

Rukavice z porézního materiálu mohou přípravek propustit. Pokud došlo ke kontaktu léku s pokožkou, možnost absorpce přes kůži se zvyšuje, pokud je oblast pokryta okluzním materiálem jako jsou latexové či gumové rukavice.

Při náhodném zasažení pokožky anebo vniknutí přípravku do očí okamžitě opláchněte zasažené místo velkým množstvím vody. Po manipulaci s přípravkem i před jídlem si umyjte ruce.

Těhotné ženy a ženy v plodném věku by se měli vyhnout kontaktu s přípravkem. Pokud je tento kontakt s přípravkem nezbytný, měli by zacházet s přípravkem velmi obezřetně.

S přípravkem by neměli zacházet osoby, u kterých byl potvrzen anebo je podezření na progesteron-dependentní tumor a stejně ani osoby s tromboembolickými poruchami.

Následky po zasažení: Náhodná absorpce přípravku může způsobit přerušení menstruačního cyklu, uterinní anebo abdominální křeče, zvýšení anebo snížení děložního krvácení, prodloužení gravidity anebo bolesti hlavy. Zamezte proto přímému kontaktu přípravku s pokožkou.

V případe nadměrné expozice přípravkem vyhledejte lékařskou pomoc.


Použití v průběhu březosti a snášky

Nepoužívejte během březosti a laktace.


Interakce, předávkování, inkompatibility

Nejsou známy.


13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE


Únor 2015


15. DALŠÍ INFORMACE


Velikost balení:

Papírová skládačka obsahující 1 tlakový obal o obsahu 360 ml.

Papírová skládačka obsahující 3 tlakové obaly o obsahu 360 ml

540 ml nádoba

1080 ml nádoba


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení


Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.


3