Příbalový Leták

Alprazolam Orion 0,25 Mg

sp.zn. sukls133269/2016

Příbalová informace: informace pro uživatele

Alprazolam Orion 0,25 mg Alprazolam Orion 0,5 mg Alprazolam Orion 1 mg

tablety

alprazolamum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek Alprazolam Orion a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Alprazolam Orion užívat

3.    Jak se přípravek Alprazolam Orion    užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5    Jak přípravek Alprazolam Orion uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Alprazolam Orion a k čemu se používá

Léčivou látkou je alprazolamum (alprazolam). Patří do skupiny léků nazvaných benzodiazepiny. Alprazolam zasahuje v centrálním nervovém systému, snižuje úzkost. Má rovněž zklidňující a tlumivé (sedativní) účinky a uvolňuje svaly.

Přípravek Alprazolam Orion se používá:

-    k léčbě panické poruchy

-    k léčbě příznaků úzkosti.

Alprazolam se používá pouze při závažném onemocnění, které pacienta omezuje v činnosti nebo ho vystavuje silné úzkosti.

Váš lékař Vám tento léčivý přípravek může předepsat i pro léčbu jiných onemocnění, která nejsou v této příbalové informaci uvedená.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Alprazolam Orion užívat Neužívejte přípravek Alprazolam Orion jestliže

•    jste alergický(á) na alprazolam nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

•    vám bylo sděleno, že trpíte onemocněním způsobujícím svalovou slabost (myastenia gravis)

•    trpíte závažným selháním dýchání

•    máte v průběhu spánku opakované dlouhotrvající zástavy dechu (spánková apnoe)

•    trpíte těžkou poruchou j aterních funkcí.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Alprazolam Orion se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem jestliže

-    zjistíte, že se účinek tablet snižuje po několika týdnech užívání (vyvinula se tolerance na přípravek)

-    se obáváte fyzické a psychické závislosti způsobené alprazolamem. Pokud nechcete léčbu ukončit, je možné, že u Vás vznikla psychická závislost na tomto léku. Pokud vznikla fyzická závislost, ukončení léčby je provázeno příznaky z vysazení (viz bod 3 “Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Alprazolam Orion”). Riziko vzniku závislosti se zvyšuje při vyšším dávkování a delším trvání léčby, je vyšší u pacientů, kteří dříve zneužívali alkohol, narkotika nebo drogy. Proto má léčba trvat co nejkratší dobu.

-    jste dříve zneužíval(a) alkohol, omamné látky nebo drogy.

-    máte poruchy paměti. Ty se obvykle objevují několik málo hodin po podání přípravku.

-    pociťujete neočekávané reakce, jako je např. neklid, agitovanost (pohybový neklid), podrážděnost, záchvaty hněvu, noční můry, zhoršení nespavosti, halucinace, psychózy, nepřiměřené chování, náhlé stavy zmatenosti (delirium) nebo jiné poruchy chování. Tyto neočekávané reakce se objevují častěji u dětí a u starších pacientů.

-    trpíte chronickým onemocněním plic.

-    současně požíváte alkohol a sedativa (uklidňující léky).

-    trpíte těžkou depresí (riziko sebevraždy).

-    Vám byla zjištěna porucha funkce ledvin nebo jater.

-    Vám bylo zjištěno nějaké psychiatrické onemocnění.

-    trpíte určitým typem glaukomu (zelený zákal).

Pokud se chystáte podstoupit operaci

Pokud půjdete na operaci, informujte svého lékaře, že užíváte přípravek Alprazolam Orion.

Děti a dospívající

Pokud je Vám méně než 18 let, poraďte se se svým lékařem. Bezpečnost tohoto léčivého přípravku u pacientů do 18 let nebyla stanovena.

Starší osoby

Benzodiazepiny a příbuzné látky musí být používány s opatrností u starších pacientů kvůli riziku nadměrného útlumu a/nebo svalové slabosti, které mohou způsobit pád, u těchto pacientů často se závažnými důsledky.

Další léčivé přípravky a přípravek Alprazolam Orion

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. To platí jak o lécích, které jsou dostupné na lékařský předpis, tak o lécích dostupných bez lékařského předpisu, rostlinných přípravcích a přírodních produktech. Nezapomeňte se zmínit o všech dalších přípravcích, které jste v nedávné době užíval(a).

Některé léky mohou způsobit nežádoucí účinky, pokud se užívají současně s alprazolamem. Pokud současně užíváte některé jiné léky, může to ovlivnit účinnost léčby. V tomto případě Vám lékař změní Vaše léky nebo upraví jejich dávkování.

Tyto léky zahrnují například:

Léky, které zvyšují zklidňující (sedativní) účinek přípravku Alprazolam Orion:

   léky na spaní a pro zklidnění (sedativa)

•    antipsychotika a antidepresiva (léky k léčbě duševních onemocnění a deprese)

•    antiepileptika (léky k léčbě epilepsie)

•    anestetika (léky působící znecitlivění)

•    některé silné léky proti bolesti, které ovlivňují centrální nervový systém

•    sedativní antihistaminika (léky proti alergii s tlumivým účinkem)

Léky, které zvyšují účinek alprazolamu, protože zpomalují jeho odbourávání v játrech:

   nefazodon, fluvoxamin, fluoxetin, sertralin (léky používané k léčbě těžké deprese)

•    cimetidin (lék používaný k léčbě žaludečních potíží)

•    léky používané k léčbě HIV

•    dextropropoxyfen

•    perorální kontraceptiva (hormonální antikoncepce)

•    diltiazem (lék používaný k léčbě vysokého krevního tlaku a srdečních onemocnění)

•    některá antibiotika (např. erythromycin a troleandomycin) a

•    některé léky používané k léčbě plísňových infekcí (např. ketokonazol a itrakonazol).

Léky, které snižují účinek alprazolamu, protože zrychlují jeho odbourávání v játrech:

   karbamazepin nebo fenytoin (léky používané k léčbě epilepsie a jiných onemocnění)

•    třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum, rostlinný přípravek)

•    rifampicin (lék používaný k léčbě tuberkulózy).

Alprazolam může zvyšovat účinky následujících léků:

   digoxin (k léčbě srdečních onemocnění)

•    svalová relaxancia (léky na uvolnění svalů)

•    imipramin a desipramin (léky používané k léčbě těžké deprese)

•    klozapin (lék na psychózy). Riziko zástavy dýchání a/nebo srdeční činnosti může být zvýšeno.

Alkohol zesiluje sedativní (tlumivý) účinek alprazolamu.

Při příští návštěvě u lékaře se nezapomeňte zmínit, že užíváte přípravek Alprazolam Orion.

Přípravek Alprazolam Orion s jídlem, pitím a alkoholem

Tablety zapíjejte sklenicí vody nebo jiné tekutiny.

Alkohol

V průběhu léčby přípravkem Alprazolam Orion nepijte alkohol. Alkohol zesiluje tlumivý (sedativní) účinek alprazolamu.

Těhotenství a kojení

Přípravek Alprazolam Orion se nemá v těhotenství užívat, pokud lékař nerozhodne, že je to nezbytně nutné pro léčbu matky.

Dostatečné zkušenosti s podáváním alprazolamu těhotným ženám nejsou k dispozici. Neužívejte přípravek Alprazolam Orion, jestliže jste těhotná nebo jestliže plánujete otěhotnět, pokud to Váš lékař nepovažuje za absolutně nutné. Pozorování u lidí naznačila, že alprazolam může mít škodlivé účinky na plod. Jestliže jste těhotná nebo jestliže těhotenství plánujete, poraďte se se svým lékařem o možnosti léčbu ukončit. Jestliže užíváte přípravek Alprazolam Orion až do porodu, oznamte to lékaři, protože se u novorozence mohou po narození projevit některé příznaky z vysazení.

Při užívání tohoto přípravku nekojte. Tento přípravek může ovlivnit kojené dítě.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Alprazolam Orion má zklidňující a tlumivé účinky a uvolňuje svalové napětí a může tak narušit schopnost řídit a vykonávat činnosti vyžadující zvýšenou pozornost, a to zvláště na začátku léčby a při nedostatku spánku. Z tohoto důvodu v průběhu léčby přípravkem Alprazolam Orion neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje.

Alprazolam Orion obsahuje laktosu

Přípravek Alprazolam Orion obsahuje laktosu: 85,7 mg (0,25mg tablety), 85,5 mg (0,5mg tablety) nebo 171,0 mg (1mg tablety). Pokud Vám Váš lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Alprazolam Orion užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Léčba se často zahajuje nízkými dávkami, které se v případě potřeby postupně zvyšují. Neměňte dávkování a ukončení léčby přípravkem Alprazolam Orion zkonzultujte s Vaším lékařem. Doporučuje se, aby Vám přípravek předepsal, při léčbě Vás kontroloval a léčbu ukončil stejný lékař. Užívání přípravků jako je Alprazolam Orion může vést k rozvoji psychické a fyzické závislosti. Riziko se zvyšuje se zvyšující se dávkou a délkou léčby a je vyšší u pacientů, kteří dříve zneužívali alkohol, omamné látky nebo drogy. Tento přípravek nedávejte nikomu jinému.

Panická porucha

Zahajovací dávka je obvykle 0,5 až 1 mg před spaním. Léčebná dávka (nejnižší dávka, která vyvolává požadovaný účinek) je většinou maximálně do 6 mg/den, rozdělená do 3 nebo 4 dávek. Nižší zahajovací a léčebná dávka se doporučuje starším osobám, pacientům, kteří jsou citliví na účinky přípravku, a pacientům s poruchou funkce jater nebo ledvin. Maximální dávka je 4,5 mg denně rozdělená do 3 dávek.

Během 4 týdnů po zahájení užívání přípravku bude Váš lékař přehodnocovat potřebu Vaší léčby a vhodnost přípravku.

Úzkost

Zahajovací dávka je obvykle 0,25 až 0,5 mg 3x denně. Léčebná dávka je většinou 0,5 až 3 mg/den, rozdělená do 3 dávek. Nižší zahajovací a léčebná dávka se doporučuje starším osobám, pacientům, kteří jsou citliví na účinky přípravku, a pacientům s poruchou funkce jater nebo ledvin.

Maximální délka léčby je obvykle 8 - 12 týdnů, včetně období postupného vysazování přípravku.

Přípravek Alprazolam Orion se nesmí užívat jako monoterapie (jediná léčba) při léčbě deprese nebo úzkosti spojené s depresí.

Bezpečnost a účinnost alprazolamu u pacientů do 18 let nebyla dosud stanovena. Přípravek Alprazolam Orion nemá být pacienty v této věkové skupině užíván.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Alprazolam Orion, než jste měl(a)

Pokud Vy, nebo někdo jiný (např. dítě) užije omylem příliš velkou dávku přípravku, okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo nemocnici. Jako první pomoc může být pacientovi při vědomí podáno aktivní uhlí.

Při vyhledání lékařské pomoci s sebou vezměte krabičku tohoto přípravku.

Předávkování alprazolamem způsobuje výraznou únavu, poruchu svalové koordinace a poruchu vědomí. Může se vyskytnout také pokles krevního tlaku, bezvědomí a útlum dýchání. Alkohol a jiné léky tlumící centrální nervový systém zvyšují nežádoucí účinky alprazolamu.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Alprazolam Orion

Užijte zapomenutou dávku co nejdříve. Pokud se ale již blíží čas užití další dávky, zapomenutou dávku vynechejte. Nikdy dávku nezdvojnásobujte a neužívejte 2 dávky rychle po sobě. Před odjezdem na výlet nebo dovolenou se ujistěte, že máte dostatek přípravku Alprazolam Orion s sebou.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Alprazolam Orion

Přípravek Alprazolam Orion může vést k psychické a fyzické závislosti. Riziko se zvyšuje se zvyšující se dávkou a délkou léčby a je vyšší u pacientů, kteří dříve zneužívali alkohol, omamné látky nebo drogy.

Náhlé ukončení léčby může vyvolat příznaky z vysazení (např. bolest hlavy, svalů, závažná úzkost a napětí, poruchy spánku, neklid, zmatenost, podrážděnost), v závažných případech pocit odcizení - depersonalizace (ztráta vnímání vlastní reality a sebeodcizení), pocit nereálnosti (ztráta smyslu pro realitu), výjimečně zvýšenou citlivost sluchu, necitlivost a brnění v končetinách, přecitlivělost na světlo, zvuk a dotek, halucinace a epileptické záchvaty. Příznaky z vysazení léčby se mohou objevit několik dnů po ukončení léčby.

Z tohoto důvodu nesmí být léčba přípravkem Alprazolam Orion ukončena náhle. Dávka má být snižována postupně podle pokynů lékaře.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nejčastějším nežádoucím účinkem je únava, která může být spojena s porušením koordinace pohybů, porušením svalové koordinace a zmateností. Únava se může objevit především u starších pacientů. Únava a příznaky s únavou související jsou silnější při zahájení léčby. Při snížení dávek nebo pokračování léčby tyto příznaky zeslábnou nebo zcela vymizí.

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než losobu z 10):

-    útlum, ospalost

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu z 10):

-    snížení chuti k jídlu

-    deprese, zmatenost, pohybový neklid

-    porucha svalové koordinace, poruchy koordinace, poruchy paměti, nezřetelná řeč, poruchy koncentrace, závratě, bolest hlavy, točení hlavy

-    rozmazané vidění

-    zrychlený tep (srdeční rytmus), bušení srdce

-    ucpaný nos

-    zácpa, průjem, nevolnost

-    sucho v ústech, zvýšené slinění, potíže s polykáním

-    alergická vyrážka

-    únava, slabost, podrážděnost

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu ze 100):

-    hyperprolaktinémie (zvýšené hladiny prolaktinu v krvi)

- ztráta chuti k j í dlu

-    neklid, agitovanost (pohybový neklid), agresivita, bludy (falešné představy), záchvaty vzteku, noční můry, halucinace, psychózy, nepřiměřené chování a jiné poruchy chování, nespavost, abnormální myšlení, nervozita, povzbuzení, změny sexuální touhy (libida)

-    ztráta paměti, poruchy svalového napětí, třes

-    poruchy zraku, dvojité vidění, zvýšení nitroočního tlaku

-    zvracení

-    žloutenka, abnormální jaterní funkce

-    svědění

-    muskuloskeletální slabost

-    problémy s močením, menstruační poruchy, sexuální poruchy

-    změny hmotnosti

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu z 1 000):

-    zvýšení chuť k j í dlu

-    závislost

-    ztráta citlivosti, snížení pozornosti

-    nízký krevní tlak

-    kožní reakce

Není známo (frekvenci nelze z dostupných údajů určit):

-    zánět jater

-    otok postihující kůži, podkoží, sliznice a někdy vnitřní orgány (angioedém)

-    otok postihující končetiny.

Alprazolam může vést k psychické a fyzické závislosti. Viz bod 2 „Upozornění a opatření “.

Náhlé ukončení léčby přípravkem Alprazolam Orion může vyvolat příznaky z vysazení jako je úzkost, nespavost a křeče (viz bod 3 „Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Alprazolam Orion“).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Alprazolam Orion uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 30° C.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace Co přípravek Alprazolam Orion obsahuje

•    Léčivou látkou je alprazolamum (alprazolam). Jedna tableta obsahuje alprazolamum 0,25 mg, 0,5 mg nebo 1 mg.

•    Pomocnými látkami j sou kukuřičný škrob, želatina, monohydrát laktosy a magnesium-stearát.

Jak přípravek Alprazolam Orion vypadá a co obsahuje toto balení

Alprazolam Orion 0,25 mg: bílé až téměř bílé, nepotahované, oválné tablety, s půlicí rýhou, označené ORN 51, o velikosti 9 x 6 mm.

Alprazolam Orion 0,5 mg: bílé až téměř bílé, nepotahované, oválné tablety, s půlicí rýhou, označené ORN

6

52, o velikosti 9 x 6 mm.

Alprazolam Orion 1 mg: bílé až téměř bílé, nepotahované, kulaté, ploché tablety se zkosenými hranami, s půlicí rýhou, označené ORN 50, o průměru 9 mm.

Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky.

Velikost balení:

20, 30, 50 a 100 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finsko

Výrobce:

Orion Corporation, Orion Pharma Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 22.6.2016

7