Příbalový Leták

Almozen 12,5 Mg Potahované Tablety

Sp.zn.sukls195274/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.    NÁZEV PŘÍPRAVKU

Almozen 12,5 mg potahované tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje almotriptanum 12,5 mg (ve formě almotriptani malas 17,5 mg). Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

Popis: bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety o průměru max. 6,2 mm.

4.    KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

Akutní léčba bolesti hlavy při záchvatu migrény s aurou nebo bez aury.

4.2    Dávkování a způsob podání

Almotriptan se nepoužívá k profylaxi migrény.

Dávkování

Dospělí (od 18 do 65 let)

Doporučená dávka pro dospělé je jedna tableta obsahující 12,5 mg almotriptanu. Pokud se symptomy znovu objeví během 24 hodin, lze podat druhou dávku. Interval mezi dvěma dávkami by však měl být nejméně 2 hodiny.

Pokud byla první dávka přípravku v léčbě záchvatu neúčinná, účinnost druhé dávky podané při stejném záchvatu nebyla v kontrolních studiích zjišťována. Pokud pacient nereaguje na podání první dávky, druhá dávka by již neměla být k léčbě stejného záchvatu podána.

Maximální doporučená dávka jsou dvě dávky v průběhu 24 hodin.

Pediatrická populace

Nejsou žádná dostupná data ohledně užívání almotriptanu u dětí a dospívajících, proto se použití almotriptanu v této věkové skupině nedoporučuje.

Starší pacienti (nad 65 let věku)

U starších pacientů není potřebná žádná úprava dávkování. Bezpečnost a účinnost užívání almotriptanu u pacientů starších 65 let nebyla systematicky hodnocena.

Porucha funkce ledvin

U pacientů s mírnou až středně těžkou poruchou funkce ledvin není potřebná úprava dávkování. Pacienti se závažnou poruchou funkce ledvin by neměli užívat více než jednu tabletu v průběhu 24 hodin.

Porucha funkce jater

K užívání almotriptanu u pacientů s poruchou funkce jater, nejsou žádné dostupné údaje (viz bod 4.3 a 4.4).

Způsob podání

Almotriptan by se měl užít a zapít tekutinou co nejdříve po nástupu migrény spojené s bolestí hlavy, avšak léčba je efektivní i pokud se užije v pozdější fázi záchvatu.

Tablety se užívají s jídlem nebo nezávisle na jídle.

4.3    Kontraindikace

-    Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

-    Stejně jako u jiných agonistů receptoru 5-HT1B/1D, by neměli almotriptan užívat pacienti, kteří mají v anamnéze symptomy a známky

•    ischemické choroby srdeční (infarkt myokardu, angina pectoris, zdokumentovaná němá ischemie, Prinzmetalova angina) nebo

•    těžké hypertenze a nekontrolované mírné až středně těžké hypertenze.

-    Pacienti s anamnézou cévní mozkové příhody nebo tranzitorní ischemické ataky (TIA).

-    Pacienti s onemocněním periferních cév.

-    Současné užívání s ergotaminem, ergotaminovými deriváty (včetně metylsergidu) a jiných agonistů 5-HT je kontraindikováno.

-    Pacienti se závažnou poruchou funkce jater (viz bod 4.2).

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Almotriptan se podává pouze tehdy, pokud je jasně prokázána diagnóza migrény. Přípravek se nepoužívá k léčbě pacientů s bazilární, hemiplegickou nebo oftalmoplegickou formou migrény.

Stejně tak jako u ostatních přípravků k akutní léčbě migrény je nutné před zahájením léčby bolesti hlavy u pacientů bez předchozí diagnózy migrény, nebo u pacientů s migrénou s atypickými symptomy vyloučit jiná, potenciálně závažná neurologická onemocnění. U pacientů léčených agonisty 5-HT1B/1D receptoru byl pozorován výskyt cerebrovaskulárních příhod. Je nutné mít na paměti, že u osob trpících migrénou existuje zvýšené riziko některých cerebrovaskulárních příhod (např. cévní mozková příhoda, tranzitorní ischemická ataka).

Ve velmi vzácných případech, tak jako u jiných agonistů receptoru 5-HT1B/1D, byl pozorován koronární vazospasmus a infarkt myokardu. Proto by neměl být almotriptan podáván pacientům, kteří by mohli mít doposud nediagnostikované onemocnění koronárních cév, bez předchozího zjištění potenciálního kardiovaskulárního onemocnění. Zvláštní opatrnosti je třeba u postmenopauzálních žen a mužů nad 40 let s rizikovými faktory pro onemocnění koronárních cév jako je nekontrolovaná hypertenze, hypercholesterolemie, obezita, diabetes, kouření nebo výskyt kardiovaskulárního onemocnění v rodinné anamnéze. Avšak ani náležitá vyšetření nemohou zjistit všechny pacienty se srdečním onemocněním a ve velmi vzácných případech se vyskytly závažné kardiovaskulární příhody u pacientů bez základního srdečného onemocnění, kteří byli léčeni agonisty 5-HT1B/1D.

Podávání almotriptanu může být doprovázeno přechodnými symptomy zahrnujícími bolest a svírání na hrudi. Tyto pocity mohou být intenzivní a mohou se šířit až do krku (viz bod 4.8). V případě, že příznaky vedou k podezření na ischemickou chorobu srdeční, nesmí se další dávky almotriptanu podat a pacient by měl absolvovat odpovídající vyšetření.

Přípravek by měl být předepisován s opatrností u pacientů se známou hypersenzitivitou na sulfonamidy.

Při současné léčbě spolu s triptany a selektivními inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) nebo inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI) byl hlášen serotoninový syndrom (zahrnující alteraci duševního stavu, autonomní nestabilitu, neuromuskulární abnormality). Tyto reakce mohou být závažné. Pokud je současná léčba almotriptanem a SSRI nebo SNRI klinicky odůvodněna, doporučuje se vhodné klinické sledování pacienta, a to obzvláště na začátku léčby, při zvyšování dávky nebo po přidání dalšího serotoninergního léčivého přípravku (viz bod 4.5).

Doporučuje se vyčkat alespoň 6 hodin po užití almotriptanu, pokud je třeba podat ergotamin. Stejně tak po užití přípravku s obsahem ergotaminu je nutné vyčkat nejméně 24 hodin před podáním almotriptanu. Při společném užití almotriptanu a ergotaminu teoreticky existuje zvýšená možnost aditivních vazospasmických účinků, přestože takové účinky nebyly pozorovány v klinické studii s 12 zdravými subjekty, kteří užili perorálně almotriptan (viz bod 4.3).

Pacienti se závažnou poruchou funkce ledvin by neměli užívat více než jednu tabletu o síle 12,5 mg v průběhu 24 hodin.

U pacientů s mírným až středně závažným onemocněním jater se doporučuje opatrnost a léčba je kontraindikována u pacientů se závažným onemocněním jater (viz bod 5.2).

Výskyt nežádoucích účinků může být častější při současném užívání triptanů a rostlinných přípravků obsahujících třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum).

Stejně tak jako ostatní antagonisté receptoru 5-HTiB/iD, může almotriptan způsobit mírné, přechodné zvýšení krevního tlaku, které může být výraznější u starších pacientů.

Bolesti hlavy způsobené nadměrným užíváním léků

Dlouhodobé užívání jakéhokoli léku k léčbě bolestí hlavy může tyto bolesti ještě zhoršit. Pokud se tato situace objeví, nebo na ni existuje podezření, doporučuje se léčbu ukončit. Podezření na tuto diagnózu existuje u pacientů, u kterých se často nebo každodenně objevují bolesti hlavy i přesto (nebo právě proto), že pravidelně užívají léky proti bolesti hlavy.

Maximální doporučená dávka almotriptanu nesmí být překračována.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Interakční studie byly provedeny s inhibitory MAO, beta-blokátory, selektivními inhibitory zpětného vychytávání serotoninu, blokátory kalciových kanálů nebo inhibitory izoenzymů cytochromu P450, 3A4 a 2D6. Nejsou k dispozici žádné studie, které by in vivo posuzovaly vliv almotriptanu na jiné léky.

Stejně tak jako ostatních agonistů 5-HT1, nelze vyloučit riziko vzniku serotoninového syndromu v průběhu farmakodynamických interakcí při současné léčbě s IMAO.

Po užití selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) nebo inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI) a triptanů byly hlášeny případy, popisující pacienty se symptomy odpovídajícími serotoninovému syndromu (zahrnující alteraci duševního stavu, autonomní nestabilitu a neuromuskulární abnormality) (viz bod 4.4).

Opakované podávání s verapamilem, blokátorem kalciových kanálů a substrátem CYP3A4 vedlo k 20% zvýšení Cmax a AUC almotriptanu. Toto zvýšení se nepovažuje za klinicky relevantní. Nebyly pozorovány žádné klinicky významné interakce.

Opakované podávání s propranololem neovlivňuje farmakokinetiku almotriptanu. Nebyly pozorovány žádné klinicky významné interakce.

Ve studiích in vitro provedených za účelem hodnocení schopnosti almotriptanu inhibovat hlavní enzymy CYP v lidských jaterních mikrosomech a monoaminooxidáze (MAO) se prokázalo, že u almotriptanu nelze očekávat, že by ovlivňoval metabolismus léčivých přípravků, které jsou metabolizovány enzymy CYP nebo MAO-A a MAO-B.

4.6    Fertilita, těhotenství a kojení Těhotenství

Pro podávání almotriptanu u těhotných pacientek jsou dostupné jen velmi omezené údaje. Studie na zvířatech neukázaly s ohledem na těhotenství, embryonální/fetální vývoj, porod nebo postnatální vývoj dítěte, přímý či nepřímý škodlivý vliv (viz bod 5.3).

Při předepisování almotriptanu těhotným ženám je potřeba opatrnosti.

Kojení

Nejsou žádná dostupná data ohledně přechodu almotriptanu do mateřského mléka.

Studie na potkanech však ukázaly, že almotriptan a/nebo jeho metabolity přechází do mateřského mléka. Opatrnost je proto potřeba při předepisování přípravku u kojících žen. Účinek na kojence je možno minimalizovat, a to přerušením kojení na 24 h po podání přípravku.

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nebyly prováděny žádné studie o vlivu almotriptanu na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Je však třeba mít na paměti, že se může objevit ospalost během záchvatu migrény a jako nežádoucí účinek léčby almotriptanem. Proto se doporučuje opatrnost u pacientů, kteří vykonávají vysoce kvalifikovanou práci.

4.8    Nežádoucí účinky

Almotriptan byl hodnocen v klinických studiích na více než 2700 pacientech po dobu až jednoho roku. Nej častější nežádoucí reakcí při podávání terapeutických dávek byla závrať, ospalost, nevolnost, zvracení a únava. Žádná nežádoucí reakce neměla incidenci větší než 1,5 %. Následující nežádoucí reakce byly zhodnoceny v klinických studiích a/nebo v postmarketingových studiích. Reakce jsou seřazeny dle tříd orgánových systémů, s klesající frekvencí. Frekvence jsou definovány jako: Velmi časté (> 1/10), časté (> 1/100 do < 1/10), méně časté (> 1/1 000 do < 1/100), vzácné (> 1/10 000 do < 1/1 000), velmi vzácné (< 1/10 000) včetně izolovaných zpráv a není známo (z dostupných údajů nelze určit).

MedDRA třídy orgánových systémů

Frekvence

Nežádoucí účinek

Poruchy imunitního systému

není známo

hypersenzitivní reakce (včetně angioedému), anafylaktické reakce

Poruchy nervového systému

časté

závrať, ospalost

méně časté

parestezie, bolest hlavy

není známo

záchvaty

Poruchy oka

není známo

poruchy vidění , rozmazané vidění*

Poruchy ucha a labyrintu

méně časté

tinnitus

Srdeční poruchy

méně časté

palpitace

velmi vzácné

koronární vazospasmus, infarkt myokardu a tachykardie

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

méně časté

zúžení hrdla

Gastrointestinální poruchy

časté

nevolnost, zvracení

méně časté

průjem, dyspepsie, sucho v ústech

není známo

střevní ischemie

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

méně časté

bolest svalů, bolest v kostech

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

časté

únava

méně časté

bolest na hrudi, astenie

Poruchy vidění však mohou být způsobeny také samotným záchvatem migrény.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9    Předávkování

Nejčastěji hlášeným nežádoucím účinkem u pacientů užívajících 150 mg (nejvyšší podávanou dávku) byla ospalost.

Předávkování by mělo být léčeno symptomaticky a měly by být udržovány životní funkce. Vzhledem k tomu, že poločas eliminace je přibližně 3,5 hodiny, sledování pacienta by mělo trvat po dobu nejméně 12 hodin nebo dokud symptomy nebo příznaky předávkování přetrvávají.

5.    FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1    Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: analgetika, antimigrenika, selektivní agonisté 5-HTj receptoru ATC kód: N02CC05

Mechanismus účinku

Almotriptan je selektivní agonista 5-HTJB a 5-HTm receptoru. Tyto receptory zprostředkovávají vazokonstrikci určitých kraniálních cév, což bylo prokázáno ve studiích na izolovaných preparátech lidských tkání. Almotriptan také ovlivňuje trigeminovaskulární systém, kde inhibuje extravazaci plazmatických proteinů z mozkomíšních plen po stimulaci trigeminálního ganglia, která je příznakem neurogenního zánětu, který je pravděpodobně zapojen do fyziopatologie vzniku migrény. Almotriptan nemá žádný významný vliv na jiné subtypy 5-HT receptorů a žádnou významnou afinitu pro adrenonergní, adenosinová, angiotenzinová, dopaminová nebo tachykininová vazebná místa.

Klinická účinnost a bezpečnost

Účinnost almotriptanu v léčbě akutního záchvatu migrény je založena na čtyřech multicentrických, placebem kontrolovaných klinických studiích, které zahrnovaly více než 700 pacientů, kterým byla podávána dávka 12,5 mg almotriptanu. Pokles bolesti začal 30 minut po podání, a podíl reagujících pacientů (odpověď = redukce bolesti hlavy ze středně těžké na mírnou až žádnou) po 2 hodinách byl 57 - 70 % po podání almotriptanu a 32 - 42 % po podání placeba. Almotriptan navíc zmírnil nevolnost, fotofobii a fonofobii spojenou se záchvaty migrény.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce/Distribuce

Almotriptan se dobře vstřebává, po perorálním podání je biologická dostupnost okolo 70 %.

Maximální plazmatické koncentrace (Cmax) jsou přibližně mezi 1,5 - 3 hodinami po podání. Rychlost a rozsah absorpce není ovlivněna současným požitím jídla. U zdravých osob, které užily jednu perorální dávku v rozmezí od 5 mg do 200 mg, bylo Cmax a AUC proporcionální k dávce, což ukazuje na lineární farmakokinetickou závislost. Není žádný důkaz jakéhokoliv vlivu pohlaví na farmakokinetiku almotriptanu.

Biotransformace/eliminace

Poločas eliminace (tR2) je okolo 3,5 hodiny u zdravých jedinců.

Více než 75 % dávky je vyloučeno močí a zbytek stolicí. Přibližně 50 % almotriptanu je vyloučeno močí a stolicí v nezměněné formě. Hlavní cestou biotransformace je oxidační deaminace pomocí monoaminooxidázy (MAO-A) na metabolit kyseliny indoloctové. Další enzymy zapojené do metabolismu almotriptanu jsou cytochrom P450 (izoenzymy 3A4 a 2D6) a flavin mono-oxygenáza. Žádný z metabolitů není významně farmakologicky aktivní.

Po intravenózním podání zdravým osobám byly průměrné hodnoty pro distribuční objem, celkovou clearance a poločas eliminace 195 l, 40 l/h a 3,4h. Renální clearance (CLR) představovala asi % celkové clearance a pravděpodobně se na ní podílí renální tubulární sekrece. CLR dobře koreluje s renální funkcí u pacientů s mírnou (clearance kreatininu: 60 - 90 ml/min), středně závažnou (clearance kreatininu: 30 - 59 ml/min) a závažnou (clearance kreatininu: < 30 ml/ min) poruchou funkce ledvin. Zvýšení průměrného tR2 (až na 7 hodin) je statisticky a klinicky signifikantní pouze u pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin. V porovnání se zdravými jedinci byly maximální plazmatické koncentrace almotriptanu (Cmax) zvýšené o 9 %, 84 %, respektive 72 % u pacientů s mírnou, středně závažnou a závažnou poruchou funkce ledvin, zatímco expozice (AUC) byla zvýšená o 23 %, 80 % respektive 195 %. Podle výsledků byla celková clearance almotriptanusnížená o 20 %, 40 % respektive 65 % u pacientů s mírnou, středně závažnou a závažnou poruchou funkce ledvin. Podle očekávání byla celková (CL) a renální (CLR) clearance u zdravých starších dobrovolníků ve srovnání s kontrolní skupinou mladých jedinců snížená, ale bez klinického významu.

Na základě mechanismu clearance almotriptanu u člověka, je přibližně 45 % almotriptanu eliminováno jaterním metabolismem.

Proto, i když byly tyto mechanismy clearance zcela zablokovány nebo poškozeny, plazmatické hladiny almotriptanu se zvýšily maximálně dvojnásobně, a to za předpokladu, že funkce ledvin (a renální clearance almotriptanu) nejsou narušeny poruchou funkce jater. U pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin se Cmax zvýšila dvojnásobně a AUC se zvýšilo přibližně trojnásobně ve srovnání se zdravými dobrovolníky. U pacientů se závažnou poruchou funkce jater by maximální změny ve farmakokinetických parametrech neměly překročit tyto rozsahy. Z tohoto důvodu nebyla provedena žádná studie na farmakokinetiku almotriptanu u pacientů s poruchou funkce jater.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Z hlediska farmakologické bezpečnosti, toxicity po opakovaném podání a reprodukční toxicity byly pozorovány nežádoucí účinky pouze při expozicích významně překračující maximální dávku pro člověka. Almotriptan neprokázal ve standardních genotoxických studiích in vitro a in vivo žádnou mutagenní aktivitu, a stejně tak v provedených studiích na myších a potkanech nebyl odhalen žádný karcinogenní potenciál.

Almotriptan se váže na melanin, stejně tak jako je tomu u jiných agonistů receptorů 5-HTiB/iD. Nicméně, u psů léčených po dobu až jednoho roku nebyly pozorovány žádné oční nežádoucí účinky spojené s léčbou.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.


6.1    Seznam pomocných látek

Jádro tablety:

Mannitol (E421)

Mikrokrystalická celulosa Povidon

Sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A)

Natrium-stearyl-fumarát

Potahová vrstva:

Potahová soustava Sepifilm 752 bílá:

Hypromelosa Mikrokrystalická celulosa Makrogol-2000-stearát Oxid titaničitý (E171)

6.2    Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3    Doba použitelnosti

3 roky

6.4    Zvláštní opatření pro    uchovávání

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

6.5    Druh obalu a obsah    balení

Druh obalu: PVC/PVDC/Al blistry, krabička.

Velikost balení: 2, 3, 6, 9, 12 tablet Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Zentiva, k. s., Praha, Česká republika

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO

33/537/12-C

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 17.10.2012

10. DATUM REVIZE TEXTU 10.12.2015

8/8