Příbalový Leták

Alleophta 20 Mg/Ml

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA A SÁČEK


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Alleophta 20 mg/ml

oční kapky, roztok v jednodávkovém obalu dinatrii cromoglicas


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jeden jednodávkový obal obsahuje dinatrii cromoglicas 20 mg/ml.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: chlorid sodný a čištěná voda


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Oční kapky, roztok v jednodávkovém obalu.

10 j ednodávkových obalů 20jednodávkových obalů

Jeden jednodávkový obal obsahuje 0,3 ml roztoku.


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Přípravek nepolykejte.

Oční podání.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


Po otevření ochranného sáčku spotřebujte do 28 dní.

Po otevření jednodávkového obalu obsah spotřebujte okamžitě.


9 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Před otevřením jednodávkového obalu:

Uchovávejte při teplotě do 25 oC.

Uchovávejte v hliníkovém ochranném sáčku, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Po otevření jednodávkového obalu:

Po použití zlikvidujte všechen zbývající obsah.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI sanofi-aventis, s.r.o., Evropská 846/176 a, 160 00 Praha 6, Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č.: 64/212/15-C

13. ČÍSLO ŠARŽE <, KÓD DÁRCE A KÓD LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU>

Č. šarže

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Přípravek Alleophta 20 mg/ml se používá k úlevě a léčbě očních alergií u dospělých a dětí. Doporučené dávkování: 1 nebo 2 kapky do každého oka 4x denně.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud jste alergičtí na léčivou látku dinatrii cromoglicas nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku.

Pokud si před použitím přípravku Alleophta 20 mg/ml nejste jisti, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

16.    INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU alleophta 20 mg/ml

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITRNÍM OBALU ŠTÍTEK JEDNODÁVKOVÉHO OBALU


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Alleophta 20 mg/ml

oční kapky, roztok v jednodávkovém obalu dinatrii cromoglicas oční podání


2. ZPŮSOB PODÁNÍ


3. POUŽITELNOST


EXP

4 ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže


5. OBSAH, HMOSNOST, OBJEM NEBO POČET


0,3 ml


6. JINÉ