Příbalový Leták

Algogesic 75 Mikrogramů/H Transdermální Náplast

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Algogesic 12,5 mikrogramů/h transdermální náplast Algogesic 25 mikrogramů/h transdermální náplast Algogesic 50 mikrogramů/h transdermální náplast Algogesic 75 mikrogramů/h transdermální náplast Algogesic 100 mikrogramů/h transdermální náplast

Fentanylum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Transdermální náplast uvolňuje 12,5 mikrogramů fentanylu za hodinu. Jedna náplast o velikosti 3,75 cm2 obsahuje 2,063 mg fentanylu.

Transdermální náplast uvolňuje 25 mikrogramů fentanylu za hodinu. Jedna náplast o velikosti 7,5 cm2 obsahuje 4,125 mg fentanylu.

Transdermální náplast uvolňuje 50 mikrogramů fentanylu za hodinu. Jedna náplast o velikosti 15 cm2 obsahuje 8,25 mg fentanylu.

Transdermální náplast uvolňuje 75 mikrogramů fentanylu za hodinu. Jedna náplast o velikosti 22,5 cm2 obsahuje 12,375 mg fentanylu.

Transdermální náplast uvolňuje 100 mikrogramů fentanylu za hodinu. Jedna náplast o velikosti 30 cm2 obsahuje 16,5 mg fentanylu.


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Adhezivní vrstva: poly[(2-ethylhexylakrylát)-co-(2-hydroxyethylakrylát)-co-(methylakrylát)] (35,5:1:12), polybutyltitanát, krycí fólie: polypropylenová fólie, modrý inkoust; ochranná fólie: silikonizovaná pegoterátová fólie.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


3 transdermální náplasti 5 transdermálních náplastí 10 transdermálních náplastí 20 transdermálních náplastí


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Transdermální podání.

Prosím, doplňte datum a čas, jakmile si náplast nalepíte.


Datum

Čas

Datum

Čas


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


Jak používat náplast/přípravek.

Náplast Algogesic může být nalepena nepřetržitě po dobu 3 dnů (72 hodin).

Je důležité náplast vyměnit ve správný den a ve stejný čas, kdy byla aplikována.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Po použití stále zůstává vysoké množství fentanylu v náplasti. Sáček si proto po vytažení náplasti ponechejte, abyste mohl(a) použitou náplast vložit zpět. Jakmile si náplast odstraníte, přeložte ji na polovinu (lepivou částí k sobě) a vložte zpět do sáčku. Všechen nepoužitý přípravek je třeba zlikvidovat nebo vrátit do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Zentiva k. s., Praha, Česká republika


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg. č.: 65/266/12-C Reg. č.: 65/267/12-C Reg. č.: 65/268/12-C Reg. č.: 65/269/12-C Reg. č.: 65/270/12-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Algogesic 12,5 mikrogramů/h transdermální náplast Algogesic 25 mikrogramů/h transdermální náplast Algogesic 50 mikrogramů/h transdermální náplast Algogesic 75 mikrogramů/h transdermální náplast Algogesic 100 mikrogramů/h transdermální náplast


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITRNÍM OBALU SÁČEK


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Algogesic 12,5 mikrogramů/h transdermální náplast Algogesic 25 mikrogramů/h transdermální náplast Algogesic 50 mikrogramů/h transdermální náplast Algogesic 75 mikrogramů/h transdermální náplast Algogesic 100 mikrogramů/h transdermální náplast

Fentanylum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Transdermální náplast uvolňuje 12,5 mikrogramů fentanylu za hodinu. Jedna náplast o velikosti 3,75 cm2 obsahuje 2,063 mg fentanylu.

Transdermální náplast uvolňuje 25 mikrogramů fentanylu za hodinu. Jedna náplast o velikosti 7,5 cm2 obsahuje 4,125 mg fentanylu.

Transdermální náplast uvolňuje 50 mikrogramů fentanylu za hodinu. Jedna náplast o velikosti 15 cm2 obsahuje 8,25 mg fentanylu.

Transdermální náplast uvolňuje 75 mikrogramů fentanylu za hodinu. Jedna náplast o velikosti 22,5 cm2 obsahuje 12,375 mg fentanylu.

Transdermální náplast uvolňuje 100 mikrogramů fentanylu za hodinu. Jedna náplast o velikosti 30 cm2 obsahuje 16,5 mg fentanylu.


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Adhezivní vrstva: poly[(2-ethylhexylakrylát)-co-(2-hydroxyethylakrylát)-co-(methylakrylát)] (35,5:1:12), polybutyltitanát, krycí fólie: polypropylenová fólie, modrý inkoust; ochranná fólie: silikonizovaná pegoterátová fólie.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


1 transdermální náplast


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Transdermální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Dávkování: Přesně podle pokynů Vašeho lékaře.

Dříve než si nalepíte na kůži novou náplast, odstraňte starou.

Novou náplast nalepte každé 3 dny (72 hodin).

Návod k otevření:

Jemně roztrhněte sáček v nářezu a celý okraj sáčku odtrhněte.

Pevně uchopte obě strany otevřeného sáčku a úplně roztrhněte. Vyjměte náplast a ihned ji použijte.


Nikdy náplast nerozdělujte nebo nestříhejte. Náplast nepoužívejte, pokud vypadá, že je poškozena.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Po použití stále zůstává vysoké množství fentanylu v náplasti. Sáček si proto po vytažení náplasti ponechejte, abyste mohl(a) použitou náplast vložit zpět. Jakmile si náplast odstraníte, přeložte ji na polovinu (lepivou částí k sobě) a vložte zpět do sáčku. Všechen nepoužitý přípravek je třeba zlikvidovat nebo vrátit do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Zentiva, k. s., Praha, Česká republika


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg. č.: 65/266/12-C Reg. č.: 65/267/12-C Reg. č.: 65/268/12-C Reg. č.: 65/269/12-C Reg. č.: 65/270/12-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


5