Příbalový Leták

AlgesalPŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE


Algesal, krém


Diethylamini salicylas, myrtecainum.


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Algesal musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.


V příbalové informaci naleznete:

1. Co je přípravek Algesal a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Algesal používat

3. Jak se přípravek Algesal používá

4. Možné nežádoucí účinky

5 Jak přípravek Algesal uchovávat

6. Další informace1. CO JE PŘÍPRAVEK ALGESAL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ


Tento lék je lokální analgetikum a antirevmatikum.

Algesal krém obsahuje kombinaci účinných látek, které odlišnými způsoby urychlují procesy hojení. Salicylát působí proti bolesti, protizánětlivě a zmírňuje otok. Myrtekain snižuje svalové napětí a působí místní znecitlivění. Účinné látky jsou rychle a úplně vstřebány kůží a působí přímo na postiženou oblast. Nástup účinků po nanesení krému je rychlý.

Přípravek Algesal krém se používá k místní léčbě bolestivých poúrazových stavů s projevy otoku či zánětu, např. pohmožděnin, výronů a vyvrknutí kloubů, natržení svalů, šlach a vazů, pokud lékař nedoporučil fixační obvaz. Při drobných pohmožděninách, výronech a vyvrknutích můžete použít Algesal bez porady s lékařem.

Při místní léčbě revmatických bolestí svalů a kloubů se přípravek používá pouze na doporučení lékaře.

Přípravek mohou používat dospělí a mladiství od 12 let.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ALGESAL POUŽÍVAT


Nepoužívejtepřípravek Algesal

- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na salicyláty, myrtekain nebo na kteroukoli další složku přípravku Algesal, na látky s podobným účinkem nebo jiné látky (např. lokální anestetika). Přípravek nesmí být aplikován na sliznice, do očí, na porušenou kůži, tj. na popáleniny, kožní onemocnění s výpotkem, exémy, infikované nebo otevřené rány nebo rány pod uzavřeným (okluzivním) obvazem.


Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Algesal je zapotřebí

Výše uvedené skupiny pacientů používají přípravek pouze ze zvlášť závažných důvodů a na doporučení lékaře.

Děti do 12 let by neměly Algesal krém používat. O bezpečnosti používání přípravku v této věkové kategorii není dostatek údajů.


Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Antikoagulační (protisrážlivý) účinek heparinu a perorálních antikoagulancií (léky snižující srážlivost krve) může být při současném podání přípravku Algesal zvýšen, i když při kožním podání jsou hladiny salicylátů v krvi podstatně nižší než při perorálním podání.

Jiné místní přípravky (krémy, masti, gely) bez porady s lékařem nepoužívejte.


Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Těhotné a kojící ženy používají přípravek Algesal pouze ze zvlášť závažných důvodů a na doporučení lékaře.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek nemá vliv na řízení motorových vozidel a obsluhu strojů.


Důležité informace o některých složkách přípravku Algesal

Přípravek obsahuje účinnou látku, která může způsobit pozitivní výsledek při dopingové kontrole sportovců.


3. JAK SE PŘÍPRAVEK ALGESAL POUŽÍVÁ


Pokud lékař neurčí jinak, nanášejte dvakrát až třikrát denně menší množství krému na postižená místa a vtírejte do kůže. Po použití přípravku si umyjte ruce. Jestliže se do 3 dnů obtíže nezmírní, poraďte se o dalším postupu s lékařem. Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 7 dní.

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


Jestliže jste použil(a) více přípravku Algesal, než jste měl(a)

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.


Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek

Jestliže jste zapomněl(a) přípravek Algesal použít, aplikujte jej jakmile si vzpomenete a dále pokračujte podle doporučeného dávkovacího schématu. Neaplikujete zdvojenou dávku.Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Algesal


Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Algesal nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Algesal je obvykle dobře snášen, ale může se vyskytnout kontaktní alergická reakce z přecitlivělosti, obvykle spojená se svěděním, zčervenáním nebo s kopřivkou. Při podráždění kůže přerušte používání krému a poraďte se o dalším postupu s lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


5. JAK PŘÍPRAVEK ALGESAL UCHOVÁVAT


Uchovávejte při teplotě do 250C.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.


Přípravek Algesal nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na tubě a krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE


Co přípravek Algesal obsahujeJak přípravek Algesal vypadá a co obsahuje toto balení

Algesal je homogenní krémově bílý krém s levandulovou vůní. Jedna tuba obsahuje 50 g nebo 100 g krému.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Pharmaselect International Beteiligungs GmbH, Ernst-Melchior-Gasse 20, 1020 Vídeň, Rakousko


Tato příbalová informace byla naposledy schválena:

15.7.2009

3/3