Příbalový Leták

Alexan 50 Mg/Ml

Krabička na lahvičku Alexan 50 mg/ml


1. NÁZEV PŘÍPRAVKU


Alexan 50 mg/ml Koncentrát pro infuzní roztok Cytarabinum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK


1 ml obsahuje: cytarabinum 50 mg


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Kyselina mléčná, roztok mléčnanu sodného 60%, voda na injekci


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Koncentrát pro infuzní roztok 10 ml (20 ml, 40 ml)


5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Intravenózní, intramuskulární, subkutánní a intratekální podání.

Varování: Před použitím nařeďte.

S přípravkem zacházejte v souladu s pokyny pro cytostatika. Pro další pokyny o zacházení a používání přípravku si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Cytostatikum 8. POUŽITELNOST


EXP:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C, lahvičku v krabičce, aby byl léčivý přípravek chráněn před světlem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


Zlikvidujte v souladu s lokálními předpisy pro používání cytotoxických látek.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Ebewe Pharma Ges.m.b.H.Nfg.KG Mondseestrasse 11 4866 Unterach Rakousko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO


44/198/71-B/C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


Před použitím nařeďte.

Návod k použití přípravku viz. přiložená příbalová informace.


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Nevyžaduje se - odůvodnění přijato.


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODANÍ


Alexan 50 mg/ml Koncentrát pro infuzní roztok Cytarabinum


2.    ZPŮSOB PODÁNÍ


i.v, i.m., s.c. a intratekální podání Upozornění: před použitím nařeďte


3. POUŽITELNOST


EXP:


4. ČÍSLO ŠARŽE


Č. š.:


5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


10 ml (20 ml, 40 ml)


6. JINÉ


CYTOSTATIKUM